Kapıcıların Görevleri Neler

Kapıcı ne demek?

Müstakil evlerin azalması ve yerini apartmanlara ve sitelere bırakmasıyla birlikte, bu ortak alanlarda ortaya çıkan işleri yapmak üzere görevlendirilen işçilere kapıcı adı verilir.

Kapıcı yerine son zamanlarda apartman görevlisi unvanı kullanılmaya başlansa da bu mesleğin resmi adı halen “kapıcı”dır.

Kapıcının Hukuki Tanımı

Bütün konut kapıcıları İş Kanunu’na tabidir. Konuttan kastedilen, 634 sayılı KHK’ye tabi anagayrimenkullerdir. 4857 sayılı İş K. md: 110’a göre; konut kapıcılarını hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili konuların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Kat mülkiyetine konu olan apartmanlar için kapıcı tutmak zorunlu değildir. Kapıcıyı; Kat Malikleri Kurulu veya bu kurulun verdiği yetkiye dayanarak yönetici işe alır. Bağımsız bölüm adedi 8’den az olan binalarda; kat malikleri, içlerinden birine yetki vererek, onun aracılığıyla kapıcı tutabilir. Kapıcı çalıştıran binalarda; konutun maliki veya ortaklarına işveren, işveren vekili olarak hareket eden kişiye yönetici, kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümüne ise işyeri denir.

Kapıcı ile 1 yıl veya daha uzun hizmet süresi için yazılı sözleşme şarttır. Yazılı sözleşme yapılmazsa işveren, işçiye en geç 2 ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücretini ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

Süresi 1 ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi 2 aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur (İş K. Md:8/III).

Kapıcıyı işe alırken sürekli hizmet söz konusuysa deneme süresi belirlenebilir. Ancak, deneme süresi en çok 2 aydır (İş K. Md.15/I). Deneme süresi, Toplu İş Sözleşmeleri ile 4 aya kadar uzatılabilir. Taraflar, kanuni süreden fazla süreyi kabul etmişse, fazla süreye ilişkin hükümler geçersiz sayılır. Kararlaştırılan deneme süresi kesindir. Deneme süresi içinde kapıcının – örneğin hastalandığı için – çalışmamış olması, bu sürenin uzatılmasını zorunlu kılmaz.

Ancak, gerekli görüldüğü takdirde ve deneme süresinin uzunluğuna ilişkin kanuni sınırlamaya uyulmak şartıyla 2’inci bir Deneme Süreli İş Sözleşmesi yapılması için hukuki bir engel yoktur. Deneme süresinin başlangıcı, sözleşmenin yapıldığı tarih değil, kapıcının fiilen işe başlama tarihidir. Taraflar, deneme süresi içinde, hizmet sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler, ancak, kapıcının çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Kapıcılar için de yaş sınırı vardır. 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitimine devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler (İş K. Md.71/1).

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

I- KAPICININ GÖREV ve SORUMLULUKLARI :

A- APARTMANIN TEMİZLİĞİ ve BAKIMI

a- Merdiven ve korkulukların tamamı, koridor ve sahanlıklar haftada 2 kez süpürülür ve silinir. Asansör ve bina giriş kapısı ise her gün silinip süpürülür. Bu alanların sürekli temiz tutulması sağlanır.
b- Bahçe ve çevresi hergün en az 1 kere süpürülür. Bu alanların sürekli temiz tutulması sağlanır.
c- Sığınak ve bodrum kat ile çatı katı ve merdiven boşluklarındaki pencereler her 15 günde bir temizlenir.
d- Yağmurlu havalarda oluşan su birikintileri usulüne uygun şekilde akıtılır. Çatı katı ve çatıda bulunan yağmur suyu derelerinin temizliğini sağlar.
e- Karlı havalarda bahçe yolları temizlenir, bina girişi ve yürüyüş yolları kardan arındırılır.
f- Tabi afetlerden dolayı oluşan birikinti, pislik ve yıkıntılar binanın neresinde olursa olsun temizlenir.
g- Bina girişinde yer alan paspaslar her gün toz kaldırılmadan temizlenir.
h- Bağımsız bölümlerin çöpleri her gün saat 20:00’de toplanır. Gün içerisinde kontroller yapılıp, temiz tutulmasına özen gösterir.
ı- Kapıcı önemli gördüğü ve kendi gücünü aşan işlerde yönetimi derhal haberdar eder.
j- Yangın Merdivenlerine açılan kapıların iç ve dış kısımları her ay silinmek suretiyle temizlenir. Asansör makina odasının her ay temizlenir.
k- Bina içindeki duvarların temizliğinin sağlanması ve temizliği mümkün olmayan yerlerin boyanması yapılır.
l- Daire önlerine konulan ayakkabıları veya başka eşyaları yönetici ve daire sahibine söyler, alınmazsa kaldırır.

B- GENEL HÜKÜMLER ve GÜNLÜK ÇALIŞMA :

a- Günlük çalışma süresi 7.5 saattir. Kapıcı bu süre dışında serbesttir.
b-YAZ AYLARINDA: 07.30 – 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 – 14.00 (Ara dinlenmesi) 14.00 – 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 – 20.00 (3 saat çalışma) c-KIŞ AYLARINDA: 06.00 – 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 – 11.30 (Ara dinlenmesi) 11.30 – 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 – 19.00 (2saat çalışma) 19.00 – 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 – 23.00 (0,5 saat çalışma) yapılacaktır.
Buna rağmen kendiliğinden ve yönetimden talimat almadan fazla bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kapıcının izinli olduğu günlerde kapıcının dışında apartmanda çalışan diğer görevlinin kapıcının asgari çalışmasını yerine getirmesi yönetim tarafından sağlanır. Kapıcı da istendiğinde fazla çalışma yapmayı, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder

d- Bağımsız bölüm sakinleri kapıcıyı özel işlerinde kullanamazlar, alış veriş amacı ile uzak yerlere gönderemezler. Kapıcı da yönetime haber vermeden binadan uzaklaşamaz.
e- Kapıcı kimlik bildirimi yapmamış sakinleri tespit eder, ortak alanlarda ve boş olan diğer alanlarda saklanan, sığınan olup olmadığını kontrol eder, adı geçen yerlerde sahipsiz eşya ve madde bulunup bulunmadığını kontrol eder. Gerektiğinde apartman kat maliki ve sakinlerinde yönetime teslim edilmek üzere aidat ödemelerini toplar. İlgili konularda derhal yönetimi haberdar eder.
f- Burada belirtilenlerin dışında, İş kanunu’nda belirtilen toplam çalışma süresi haftalık 45 saati aşmamak üzere Yönetici tarafından verilen, bina bakımıyla ilgili işlerin yapılmasından da sorumludur.
g- Kapıcı yıllık izine çıkacağı zamanı bir ay önceden Yönetime bildirir. Yönetimce uygun görülen izin kullanma süresi için “İzin Kullanma Formu” düzenlenir.
h- Kapıcı izinli olduğu günlerde başka işte çalışamaz, uyarıya rağmen çalışmasının tespiti, iş akdinin fesih sebebidir.
i-Kapıcı binaya girmek isteyen satıcı, anketör, dilenci v.s. kişileri kesinlikle içeri almaz, giren varsa derhal çıkarır.
I-Taşınmalarda asansörlerin uygun kullanılmasını sağlar ve nezaret eder.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?