İdare Hukuku

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir. Hukuk büromuzun idare hukuku alanında vermekte olduğu hizmetlerin başlıcaları şöyledir;

İptal Davaları

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2’inci maddesine göre “idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar” iptal davası olarak belirtilmiştir. İdarenin tesis ettiği işlemlerin iptal davasında amaç, idarenin faaliyetlerinin hukuka uygun olmasını sağlamak ve hukuk düzeninin korunmasıdır.

İptal davası sonucu mahkemece verilen iptal kararı idari işlemin yerindeliğinin denetlenmesi değildir. İdari yargı yeri bir üst makam işlevi görmez, yalnızca işlemin hukuka aykırılığı nedeniyle iptaline karar verir. İptal kararı sonucunda idari işlem yapıldığı ilk tarihten itibaren ortadan kalkar. İptal kararları geriye yürümekte ve böylece idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılmakta ve yapılmamış gibi sonuç doğurmaktadır.

İptal davası sonucu işlemin iptali ile idari işlem ortadan kalkar ve bu sonuçtan yalnızca iptal davasını açan değil herkes yararlanır. İptal kararı objektif niteliktedir.

İptal davası sonucunda hukuka aykırı işlem iptal edilir. İptal edilen işlemin yerine uygun olan işlemin yapılması yönünde karar verilemez.

İptal kararının yerine getirilmesi için, idare tarafından bir işlem yapılmasına gerek yoktur. İdarenin pasif kalması, kararın uygulanması için yeterli olur. Ancak, iptal kararı, hukuki etkisini kendiliğinden doğurmasına rağmen, fiili etkisini her zaman kendiliğinden doğurmaz.

İptal kararının uygulanması için idarenin işlem ve eylemlerde bulunması gerekebilir. Bununla birlikte tesis edilen işlem iptal edildikten sonra, işlem çeşidi değiştirilerek veya yeni bir düzenleyici işlem yapılarak, işlem yenilenemez; yine aynı sonucu doğuran işlem, başka bir adla yapılamaz. İptal kararının kesin hüküm etkisini ortadan kaldıracak biçimde, aynı işlem yeniden yapılamaz.

İptal kararının konusu olan işlem, bir istemin reddine ilişkin olumsuz bir idari işlem ise, iptal kararı ile işlem kendiliğinden hükümsüz sayılır. İdarenin bir şey yapmasına gerek yoktur. Ancak, olumsuz bir işlemin iptal hükmü, idari işlem yerine geçerek olumlu bir durum da oluşturmaz. İptal kararı idari işlemin yerine geçmemesine rağmen, iptal kararı gereği idare uygun işlem ve eylemde bulunmaya mecburdur.

İptal kararı, iptal olan işlemi ve ona bağlı işlemleri yapıldıkları tarihten itibaren yürürlükten kaldırır. İdare; iptal kararlarına uymak, gereklerini yerine getirmek, iptal kararının içeriğine ve amacına uygun eylemde bulunmak zorundadır. Hukuk büromuz imar hukukunda yetkin ekibiyle, idare ile meydana gelen uyuşmazlıklar ve yaşanan mağduriyetler için hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, iptal davaların açılması ve takibinin yapılması hususlarında hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları

6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemin iptali davaları ofisimizin uzman ekibi tarafından yürütülmektedir.

Tam Yargı Davaları

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan ihlal olanlar tarafından açılan davalardır.

İdari yargıda tam yargı davası kapsamına giren, idare hukukuna özgü tazmin telafi ve geri alma davalarından oluşan tazminat davaları, idari faaliyetlerin hukuka uygunluk denetimi sonucu, ilgililerin sübjektif hukuki durumlarında ortaya çıkan hak ihlallerinin giderilmesini amaçlayan, idarenin hukuk kuralları içinde kalmasını sağlayan etkin bir denetim ve yaptırım aracıdır.

Tazminat davası, tam yargı davalarının en belirgin olanı ve en çok kullanılan türüdür. İdari yargıda açılan tazminat davaları, idari işlem ve idari eylemden kaynaklanmaktadır. İdari eylemden kaynaklanan tazminat davaları hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk esaslarına göre incelenmektedir.

Hukuk devleti ilkesi gereği faaliyetlerini hukuka uygun biçimde yürütmek zorunda olan idarenin, hukuka aykırı eylem yapması veya işlem tesis etmesi, kural olarak hizmet kusurudur.

Kamu hizmetinin görülmesi sırasında kişilerin uğradıkları özel ve olağandışı zararların idarece tazmini; Anayasanın 125.maddesi gereği ve Türkiye Cumhuriyetinin “Sosyal Hukuk Devleti” niteliğinin doğal bir sonucudur.

İdare, kural olarak, yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlü olup; idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar, idare hukuku kuralları çerçevesinde, “hizmet kusuru” veya “kusursuz sorumluluk” ilkeleri gereği tazmin edilmektedir. Öte yandan, nedensellik bağı idarenin tazmin sorumluluğunun mutlak koşulu da değildir. İdarenin faaliyet alanıyla ilgili, önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemediği bir takım zararları da, nedensellik bağı aranmadan “sosyal risk” ilkesi gereğince tazmini gerekmektedir.

Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları

Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, işgali üzerine, görevli komisyonca takdir ve tespit edilecek bir ecri misil bedeli istenir. Ancak söz konusu ecri misil bedelleri fahiş ya da tamamen hukuka aykırı bir şekilde belirlenmiş olabilirler. Bu bedelin yeniden incelenmesi için talepte bulunulur ve talep üzerine idare tarafından ecri misil düzeltme ihbarnamesi düzenlenir. İdare aleyhine ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açılabilmesi mümkündür.

Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun bir işlem gerçekleştirmeksizin, bir kişinin taşınmaz malına el koyması ve onun üzerine bir tesis, bina, yol gibi bir yapı gerçekleştirmesi ya da o taşınmaz malı başka bir kamu hizmetine tahsis ederek mal sahibinin taşınmazı üzerindeki mülkiyet ve kullanma hakkının kullanımını kısıtlamaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmasıdır.

Kamulaştırmasız el atma olarak kabul edilen uygulamalar, idarenin herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın taşınmaz üzerinde fiilen tasarrufta bulunması şeklinde olabileceği gibi, idari bir kararla mülkiyet hakkının kullanılamaması şeklinde de olabilir.

Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları

5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarına ve duyurularına uymakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüklere uyulmaması halinde, belediye encümeni tarafından kanunlarda öngörülen bir takım cezalar verilmektedir. Bu cezaların hukuka aykırı olması halinde iptal davaları açılabilmektedir.

İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları

Düzenleme yetkisi, yürütme ve idarenin bireysel nitelikte olmayan, genel ve objektif kural işlemler yapma yetkisidir. Bu anlamda düzenleme yetkisi, maddi anlamda kanun tanımı ve yasama kavramıyla özdeşleşmektedir. Kanunlar ve onlara eşdeğerdeki pozitif hukuk metinleri; nesnel, soyut, genel ve sürekli nitelikteki hukuk kurallarını içeren, etkileri yönünden de objektif hukuk alanında yeni bir durum yaratan ya da mevcut bir durumu düzenleyen veya ortadan kaldıran kural işlemlerdir.

Danıştay Kanunu’nun 24. maddesi gereğince idare tarafından düzenlenen ve yürürlüğe konulan yönetmelik, tüzük, tebliğ vb. işlemlerin hukuka aykırı olması halinde iptali için dava açılması mümkündür.

Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık Ve Çıkabilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Halinde Dava Vekilliği Ve Davanın Takibi

Kamu İhale Kanunu ve bağlı yönetmelikleri kapsamında, idare tarafından gerçekleştirilen ihalelerin hukuki şartlarının yerine getirilmesi ya da ihale sürecinde yaşanabilecek hukuka aykırılıkların çözümü için yetkili idare mahkemeler nezdinde müvekkillerimizin temsil edilmesi mümkündür.
Hizmetlerimiz Tüm Türkiye’yi kapsamakta olup, uzman idare hukuku avukatlarımızca sunulmaktadır.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Şartlı Mülteci Ne Demek ?

Şartlı mülteci; 6458 sayılı Kanun’un “Mülteci” kenar başlıklı 61. maddesi şöyledir: “(1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya …

Şartlı Mülteci Ne Demek ? Devamı »

Tokmak, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Mülteci Ne Demek ?

Mülteci kelimesi Türkçe’de “bir yere kaçan, iltica eden” anlamına gelir. Arapça lcˁ kökünden gelen multacī ملتجي z “bir yere kaçan, iltica eden” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ilticāˀ إلتجاء z “sığınma” sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için iltica maddesine bakınız. Mülteci kelimesi tarihte bilinen ilk kez Meninski, Thesaurus (1680) eserinde yer almıştır. …

Mülteci Ne Demek ? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Hangi Yabancılar Göç İdaresine Gönderilir ?

Deport Nedir? Deport Edilme Sebepleri Nelerdir? Deport, bir başka adıyla giriş yasağı, hakkında sınır dışı etme kararı verilen yabancının uyruğunda bulunduğu veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesi ve belirli süreliğine Türkiye’ye girişinin yasaklanmasıdır. Yabancı hakkında Türkiye’ye giriş yasağı en fazla 5 yıl süreliğine konulmakta olup, ancak söz konusu yabancının kamu güvenliği ve sağlığını tehdit etmesi durumunda …

Hangi Yabancılar Göç İdaresine Gönderilir ? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

DEPREMZEDELERİN HUKUKİ HAKLARI NELERDİR ?

Depremzedelerin madii ve manevi kayıpları için tazminat davası : Depremde ölüm, yaralanma gerçekleşmesi hâlinde ölenin mirasçıları ile belirli yakınları ve yaralanan kişiler, taşınır veya taşınmaz malları zarar gören kişiler, aşağıda açıklanan durumlarda, maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptir. Öncelikle depremde meydana gelen zarar, deprem sebebiyle yıkılan, yarılan, düşen yapı eserinin kötü yapılmış veya usul …

DEPREMZEDELERİN HUKUKİ HAKLARI NELERDİR ? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Memurun Yol İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Memur Yol İzni Hakkı Nedir? Nasıl Kullanılır? Memur yol izni hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yani DMK’nın 102. maddesinde bulunmaktadır. Memur yol izni hakkı bu kanun hükmü sonucunda ortaya çıkmış ve kullanılmaya devam edilmektedir. Aynı kanun maddesinde yıllık iznin kullanımına dair hükümler mevcut olsa da yıllık izin kullanımına ilişkin olarak gidiş ve dönüş ikişer …

Memurun Yol İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler Devamı »

askerden donen iscinin haklari askerlik donusu ise baslatmama tazminati

Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi Cezası

SÖZLEŞMELİ ERLER, SÖZLEŞME FESİH HALLERİ VE CEZALARI UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH HALLERİ Uzman erbaşlara verilecek sicilin şekil ve usulleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu mevzuata göre idare tarafından sözleşmenin feshedilebileceği gibi, uzman erbaşlar kendi isteğiyle de sözleşmeyi  feshedebileceği durumlar söz konusudur. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapan birçok uzman erbaş …

Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi Cezası Devamı »

Mühür, Mektup, Tebligat, Zarf, Haciz, İbraname, Kredi, Faiz, Enflasyon, Nafaka, Emekli Maaşı, Yaşlılık Aylığı, Aylık, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı, Haberler, News, Şirket, İş Hukuku, Ticari Hukuk,

Yetim maaşına haciz konulabilir mi ?

Yetim maaşına haciz konulabilir mi şeklinde son dönemde bir hayli soru almaktayız. Özellikle sgk ya da vergi borcu gibi devlet alacaklarinda kişilerin yetim aylığına haciz işlemi uygulandığını ve bu sebeple kisilerin oldukça sikinti yaşadığını görmekteyiz. Aslında kurumlar tarafından yetim aylığına haciz konulmasının hukuken mümkün olması için ancak ve ancak yetim aylığı alan borçlunun buna muvafakat vermesi …

Yetim maaşına haciz konulabilir mi ? Devamı »

sözleşmesi feshedilen uzman erbaş

Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşların Hakları Nelerdir ?

Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşların sözleşmesinin sağlık sorunları nedeniyle yapılmış fesihte nasıl ve ne şekilde feshedileceği hakkında diğer yazımızda detaylı inceleme yapmıştık. Bu yazımızda da sağlık sorunları nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaşların hakları hakkında detaylı incelemelerimiz olacaktır. Oldukça faydalı ve bilgilendirici olan yazımızın tamamını okumanızı önemle tavsiye ederiz. Elbette yıllar boyunca veya uzun yılları bulması dahi …

Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşların Hakları Nelerdir ? Devamı »

sağlık sorunları nedeniyle uzman erbaş sözleşmenin yenilenmemesi

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE UZMAN ERBAŞIN SÖZLEŞME FESHİ

Sağlık sorunları nedeniyle çekilen çileler bu dünyadaki en büyük dertlerden birisi, tersi ifadeyle dünyada bir insan için en önemli şey sağlık. Sağlık varsa insan mutlu da olabilmeyi başarabilmekte. Hatta hayat koca Kanuni Sultan Süleyman’a bile  “Halk İçinde Muteber Bir Nesne Yok Devlet Gibi,Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi” dedirtmiştir. Tabi sağlık sorunları nedeniyle bir …

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE UZMAN ERBAŞIN SÖZLEŞME FESHİ Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Özel Hayatın gizliliğini ihlal, Devlet Memurluğundan Çıkarılma

DANIŞTAY KARARI 16.DAİREE. 2015/9697K. 2015/1941T. 21.4.2015• ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ( Adliyede Görev Yapan Memurun Eşine Ait Telefon Kayıtlarını Hukuka Aykırı Düzenlediği Müzekkereyle Temin Etmesi/Yetki ve Nüfuzunu Kötüye Kullanarak Kişinin Rızası Dışında Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi – Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasında Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )• KİŞİNİN RIZASI DIŞINDA KİŞİSEL VERİLERİN ELE …

Özel Hayatın gizliliğini ihlal, Devlet Memurluğundan Çıkarılma Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?