İş Hukuku- Gaziantep İşçi Avukatı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Gaziantep İşçi Avukatı Gaziantep İş Davası Avukatı

İş Davaları ve Sosyal Güvenlik

Gaziantep İşçi Avukatı Abdulkadir AKILLAR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bireylerin çalışma hayatı boyunca karşılaştığı hukuki sorunlara çözüm getiren ve sosyal güvence haklarını düzenleyen iki temel hukuk dalını kapsar. Gaziantep’te İş Davaları konusunda uzmanlaşmış ve Gaziantep İş Davası Avukatı olarak faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR olarak, iş hukukunun işçi ve işveren arasındaki ilişkileri (iş davaları), iş sözleşmeleri, ücret, çalışma koşulları, tazminat hakları gibi konularını; Sosyal Güvenlik Hukuku’nun ise bireylerin hastalık, yaşlılık, ölüm gibi yaşamın çeşitli evrelerinde karşılaşabileceği mali zorluklara karşı korunmasını ele alıyoruz. Bu alanda sağlanan haklar, bireylerin yaşamlarını daha güvende sürdürebilmeleri için büyük önem taşır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Tanımı ve Önemi

Gaziantep İşçi, İşveren ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamlı Bilgi Rehberi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun Tanımı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, çalışma hayatının düzenlenmesi ve bireylerin sosyal güvence haklarının korunmasına yönelik hukuki kuralların bütünüdür. İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri, iş sözleşmelerinin kurulmasından sona ermesine kadar olan süreçleri, çalışma şartlarını ve tazminat haklarını düzenler. Sosyal Güvenlik Hukuku ise, bireylerin yaşlılık, hastalık, iş kazası, meslek hastalığı gibi risklere karşı korunmasını sağlayan hak ve yükümlülükleri ele alır. Bu hukuk dalı, sigortalılık durumları, prim ödemeleri, emeklilik hakları gibi konuları kapsar.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun Önemi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun temel amacı, bireylerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara adil ve dengeli çözümler getirmektir. Bu, hem işçi hem de işverenin haklarını koruyarak çalışma barışının sağlanmasına katkıda bulunur. Özellikle işçi haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve adil ücret politikalarının benimsenmesi bu hukuk dalının temel prensiplerindendir.

Sosyal Güvenlik Hukuku ise, bireylerin yaşamın belirsizliklerine karşı korunmasını sağlar. Bu, bireylerin yaşlılıkta, hastalıkta ya da işsizlik durumunda maddi güvenceye sahip olmalarını garanti eder. Aynı zamanda, iş kazaları veya meslek hastalıklarına karşı da bireylerin haklarını koruma altına alır. Bu nedenle, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bireylerin hem çalışma hayatında hem de sosyal yaşantısında güvende olmalarını sağlar.

İş Hukuku İş Sözleşmesi Gaziantep İşçi Avukatı
Is Hukuku Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

İş Hukuku

Gaziantep İşçi Avukatı ve Gaziantep İşveren Avukatı

İş Hukuku, çalışma yaşamının her aşamasında bireylerin karşılaştığı sorunlara ve haklara yönelik çözümleri ele alan bir hukuk dalıdır. Çalışanın ve işverenin hak ve yükümlülüklerini belirleyen bu hukuk dalı, modern toplumların temel yapı taşlarından biridir. İş Hukuku, bireylerin çalışma hayatındaki haklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda adil bir çalışma ortamının oluşturulmasına da katkıda bulunur. İster bir işçi, ister bir işveren olun, İş Hukuku’nun sunduğu haklardan ve yükümlülüklerden haberdar olmak, çalışma hayatında karşılaşılabilecek sorunları daha etkili bir şekilde çözme yolunda önemli bir adımdır.

İş Sözleşmesi Gaziantep İşçi Avukatı

İş Sözleşmeleri

İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasında kurulan, işçinin belirli bir süre çalışma taahhüdünde bulunduğu, karşılığında ise işverenin ücret ödemeyi taahhüt ettiği hukuki bir ilişkidir. İş sözleşmeleri, genel olarak süreli ve süresiz olmak üzere ikiye ayrılır.


Süreli ve Süresiz İş Sözleşmelerinin Tanımı ve Farkları

 • Süreli İş Sözleşmesi: Belli bir süreyi kapsayan ve bu sürenin sonunda otomatik olarak sona eren iş sözleşmesidir. Genellikle belirli bir proje, mevsimlik işler veya belirli bir işin tamamlanması için yapılan sözleşmelerdir.

 • Süresiz İş Sözleşmesi: Herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın yapılan ve tarafların fesih bildirimi yapmadığı sürece devam eden iş sözleşmesidir.

Farkları:
 • Süreli iş sözleşmeleri, belirli bir süreyi kapsarken; süresiz iş sözleşmelerinde böyle bir süre sınırlaması yoktur.
 • Süreli iş sözleşmesi belirlenen süre sonunda otomatik olarak sona ererken, süresiz iş sözleşmesi taraflardan birinin fesih bildirimi yapmasıyla sona erer.

İş Sözleşmesinin Feshi ve Fesih Sebepleri

İş sözleşmesinin feshi, işçi veya işverenin sözleşmeyi sona erdirmesi anlamına gelir. Fesih, haksız veya haklı sebeplere dayanarak gerçekleşebilir.

Haklı Fesih Sebepleri:
 • İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları
 • İşçinin işverene karşı dürüstlük yükümlülüğünü ihlal etmesi
 • İşçinin işi gereği yapması gereken görevleri sürekli olarak yerine getirmemesi
Haksız Fesih Sebepleri:
 • İşçinin, işverenin iş yerindeki düzenlemelerine uymaması
 • İşverenin, işçiye karşı ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması

İş Sözleşmesinde Değişiklik

İş sözleşmesinde değişiklik yapılabilmesi için tarafların (işçi ve işverenin) mutabakatı gereklidir. İşveren, işçinin çalışma koşullarında tek taraflı olarak değişiklik yapamaz. Eğer işveren, işçinin çalışma koşullarında tek taraflı olarak değişiklik yaparsa, işçi bu değişikliği kabul etmediğini bildirerek iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir.

Asgari Ucret Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

Ücret ve Çalışma Koşulları

Çalışma hayatının en önemli unsurlarından biri ücret ve çalışma koşullarıdır. İşçinin aldığı ücret, çalışma saatleri, izin hakları gibi konular, hem işçi hem de işveren açısından büyük önem taşır. Gaziantep’te faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR olarak, bu konuda karşılaşılabilecek sorunlarda ve hak taleplerinde size hukuki destek sunmaktayız.


Asgari Ücret, Fazla Mesai, Prim ve İkramiye Hakları

 • Asgari Ücret: Türkiye’de çalışanların alabileceği en düşük ücrettir ve yılda iki kez belirlenir.
 • Fazla Mesai: Haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışılması durumunda işçiye ödenen ek ücrettir. Fazla mesai ücreti, normal çalışma ücretinin %50 fazlası olarak hesaplanır.
 • Prim: İşçinin performansına, işin sonuçlarına veya diğer özel koşullara bağlı olarak ödenen ek ücrettir.
 • İkramiye: İşveren tarafından işçilere belirli zamanlarda veya özel koşullarda ödenen ekstra ücrettir. İkramiye, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile belirlenebilir.

Yıllık İzin, Mazeret İzni ve Hastalık İzni Hakları

 • Yıllık İzin: İşçinin çalıştığı her hizmet yılı sonunda kullanabileceği ücretli izindir. İşçinin hizmet süresine göre yıllık izin süresi belirlenir.
 • Mazeret İzni: İşçinin evlenmesi, doğum yapması, yakınının ölümü gibi özel durumlar için kullanabileceği kısa süreli izindir.
 • Hastalık İzni: İşçinin hastalanması durumunda, doktor raporu ile kullanabileceği izindir. Hastalık izni süresi ve koşulları, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile belirlenebilir.
Is Sagligi ve Guvenligi Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması, hem işçilerin hem de işverenlerin yararına olan bir zorunluluktur. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak, aynı zamanda işverenin maddi ve manevi zararlardan korunması için önemlidir. Gaziantep’te faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda karşılaşılabilecek hukuki sorunlarda sizlere destek olmaktayız.


İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda:

 • Risk değerlendirmesi yapmak,
 • Çalışanlara gerekli eğitimleri vermek,
 • Gerekli güvenlik ekipmanlarını sağlamak,
 • İşyerindeki tehlikeleri belirlemek ve bu tehlikeleri ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek,
 • Acil durum planları hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışanların sağlık gözetimini sağlamak,
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini düzenli olarak gerçekleştirmek, gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

İş Kazalarının Önlenmesi ve İş Kazası Sonrası Haklar

 • İş Kazalarının Önlenmesi: İşverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmesi, iş kazalarının önlenmesinde en etkili yöntemdir. Eğitimler, denetimler ve risk değerlendirmeleri ile kazaların önüne geçmek mümkündür.

 • İş Kazası Sonrası Haklar: İş kazası geçiren bir işçi, kaza sonucunda uğradığı zarar için tazminat talebinde bulunabilir. Ayrıca, kaza sonrası geçici ya da sürekli iş göremez hale gelirse, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş alabilir. İş kazası sonucu ölüm gerçekleşirse, işçinin yakınları tazminat ve maaş hakkına sahip olabilirler.

Sendikal Faaliyetler Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

İşçi Hakları ve Sendikal Faaliyetler

İşçi hakları, çalışanların işyerinde ve çalışma hayatında sahip oldukları temel hakları ifade eder. Bu hakların korunması ve geliştirilmesi için sendikalar ve sendikal faaliyetler büyük bir öneme sahiptir. Gaziantep’te faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR olarak, işçi hakları ve sendikal faaliyetler konusunda karşılaşılabilecek hukuki sorunlarda sizlere destek sunmaktayız.


İşçi Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmeleri

 • İşçi Sendikaları: İşçilerin, mesleki, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kurdukları örgütlerdir. Sendikalar, işçilere toplu olarak temsil yeteneği kazandırır ve işveren karşısında daha güçlü bir konumda olmalarını sağlar.

 • Toplu İş Sözleşmeleri: İşçi sendikaları ve işveren ya da işveren sendikaları arasında, işçinin çalışma koşullarını ve ücretini belirleyen yazılı anlaşmalardır. Bu anlaşmalar, bireysel iş sözleşmelerine göre işçilere daha fazla hak ve güvence sağlar.


İşçi Grev Hakları ve Lokavt Uygulamaları

 • İşçi Grev Hakları: Sendikaların, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde anlaşmazlık yaşanması durumunda, üyelerini iş bırakmaya çağırma hakkıdır. Grev, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını savunma ve geliştirme aracıdır.

 • Lokavt Uygulamaları: İşverenin, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde anlaşmazlık yaşanması durumunda, işçilere iş vermeme uygulamasıdır. Lokavt, işverenin sendikalar karşısında kullandığı bir baskı aracıdır.

Mobbing Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Taciz)

Mobbing, iş yerinde bireyin psikolojik olarak tacize uğraması ve bu durumun sürekli bir hal almasıdır. Bu tür taciz, işçinin mesleki performansını, sağlığını ve iş yerindeki sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Gaziantep’te faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR olarak, mobbing mağdurlarının hukuki haklarını koruma ve savunma konusunda destek olmaktayız.


Mobbingin Tanımı ve Örnekleri

 • Mobbingin Tanımı: İş yerinde bir ya da birden fazla kişi tarafından, bir kişiye karşı sürekli ve sistematik bir şekilde uygulanan olumsuz ve zarar verici davranışlar bütünüdür.

 • Örnekler:

  • İşçinin sürekli eleştirilmesi, küçümsemesi ve alay edilmesi
  • İşçinin bilgisi dışında iş değişikliği yapılması
  • İşçinin sosyal etkinliklerden dışlanması veya izolasyona tabi tutulması
  • İşçiye gereksiz yere fazla iş yüklenmesi ya da hiç iş verilmemesi

Mobbinge Uğrayan İşçinin Hakları ve Başvurabileceği Merciler

 • Haklar:

  • Mobbinge maruz kalan işçi, bu durumu ispatlaması halinde tazminat talep edebilir.
  • İşçi, sürekli psikolojik tacize maruz kalması durumunda iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir.
  • İşçi, işverenin mobbingi sonlandırması için iş mahkemelerine başvurabilir.
 • Başvurabileceği Merciler:

  • İlk olarak iş yerindeki üst yönetim veya insan kaynakları departmanına şikayette bulunulabilir.
  • Sorunun çözülmemesi durumunda, iş mahkemelerine başvuruda bulunulabilir.
  • Ayrıca, sendikalar veya işçi hakları ile ilgili sivil toplum kuruluşları da destek olabilir.
Sosyal Guvenlik Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

Sosyal Güvenlik Hukuku

Gaziantep Sosyal Güvenlik Avukatı

Sosyal Güvenlik Hukuku, bireylerin yaşamın çeşitli aşamalarında karşılaşabileceği ekonomik risklere karşı koruma altına alınmasını amaçlar. Bu hukuk dalı, bireylerin hastalık, yaşlılık, işsizlik, ölüm gibi durumlarda maddi destek alabilmelerini sağlamak için oluşturulmuş yasal düzenlemeleri içerir.

Gaziantep’te faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR olarak, Sosyal Güvenlik Hukuku’nun sağladığı haklar ve bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Sigortalılık Durumu

Sigortalılık durumu, bireyin sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olup olmadığını, kayıtlıysa hangi haklara sahip olduğunu ve bu hakları ne zamandan itibaren kullanabileceğini belirleyen bir statüdür. Türkiye’de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu durumu düzenlemektedir.

Gaziantep’te faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR olarak, sigortalılık durumunuzla ilgili sorularınıza cevap bulma, haklarınızın neler olduğunu öğrenme ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz konusunda size yardımcı olmaktayız.


Sigortalılık Durumu Kapsamında Dikkate Alınan Konular

 • Sigortalı Çalışma Süresi: Bireyin sigortalı olarak çalıştığı süreyi ifade eder. Emeklilik gibi haklardan yararlanabilmek için belirli bir süre sigortalı olarak çalışmış olmak gerekmektedir.

 • Prim Ödeme Durumu: Sigortalının, sosyal güvenlik primlerini düzenli olarak ödeyip ödemediği kontrol edilir. Prim ödemelerinin aksaması, bazı sosyal güvenlik haklarından yararlanmayı engelleyebilir.

 • Sigortalılık Türü: Bireyin genel sağlık sigortası, emeklilik sigortası gibi hangi sigortalılık türlerine dahil olduğunu belirtir.

 • Hak Edilen Sosyal Güvenlik Yardımları: Sigortalı bireylerin, işsizlik maaşı, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi sosyal yardımlardan hangilerini hak edip edemediği bu kapsamda değerlendirilir.

Emeklilik Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

Farklı Sigortalılık Türleri

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, tarihsel gelişim sürecinde farklı kurumlar altında şekillenmiştir. Bu kurumlar, zamanla birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplanmıştır. Ancak bu kurumların tarihçesi ve temsil ettiği sigortalılık türleri hâlâ güncel terminolojide kullanılmaktadır. Gaziantep’te faaliyet gösteren Sosyal Güvenlik Avukatı Abdulkadir AKILLAR olarak, bu farklı sigortalılık türleri hakkında bilgi ve rehberlik sunmaktayız.


Bağ-Kur (4/b)

 • Tanım: Resmi adıyla “Bağlılıkta Kurulu Esnaf ve Sanatkârlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu” olarak bilinir.
 • Kimleri Kapsar: Esnaf, sanatkâr, serbest meslek sahipleri (avukatlar, mühendisler, doktorlar vb.) ve çiftçileri kapsar.
 • Özellikleri: Bu gruptaki bireyler, kendi nam ve hesabına çalıştıkları için primlerini kendileri öderler.

SSK (4/a)

 • Tanım: Resmi adıyla “Sosyal Sigortalar Kurumu” olarak bilinir.
 • Kimleri Kapsar: Özel sektörde çalışan işçi ve işverenleri kapsar.
 • Özellikleri: İşveren ve işçi arasında bir iş sözleşmesi bulunması halinde, işçi bu kapsama dahil edilir. Primler, maaştan kesinti yaparak ve işveren katkısıyla ödenir.

Emekli Sandığı (4/c)

 • Tanım: Resmi adıyla “Devlet Memurları Emekli Sandığı” olarak bilinir.
 • Kimleri Kapsar: Devlet memurları, öğretmenler, subaylar, astsubaylar, polis memurları ve diğer kamu görevlilerini kapsar.
 • Özellikleri: Kamu görevlilerinin maaşlarından kesinti yapılarak primleri ödenir.

Emeklilik Hakları ve Koşulları

Emeklilik, çalışma hayatının sona ermesiyle birlikte bireyin yaşamını sürdürebilmesi için devlet tarafından sağlanan maaş ve diğer sosyal hakların tümüdür. Türkiye’de emeklilik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmektedir. Gaziantep’te faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR olarak, emeklilik hakkınız ve bu hakkı nasıl kullanabileceğiniz konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.


Emeklilik Koşulları

 1. Yaş Koşulu: Emeklilik için belirlenen yaş sınırına ulaşmış olmak gerekmektedir. Bu yaş, cinsiyete, doğum tarihine ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterebilir.

 2. Sigortalılık Süresi: Bireyin sigortalı olarak çalıştığı süre, emeklilik için belirlenen süre kadar olmalıdır. Örneğin, 7000 gün prim ödemiş olma şartı gibi.

 3. Prim Gün Sayısı: Emeklilik için belirlenen prim gün sayısını tamamlamış olmak gerekmektedir.


Emeklilik Hakları

 1. Emekli Maaşı: Emekli olduktan sonra bireyin her ay düzenli olarak aldığı maaştır. Maaş miktarı, sigortalının çalışma hayatı boyunca ödediği prim miktarına ve çalıştığı süreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 2. Sağlık Hizmetleri: Emekliler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

 3. Ek Yardımlar: Bazı durumlarda, emeklilere yakacak, kira yardımı gibi ek mali destekler sağlanabilir.

Saglik Hizmeti Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, sigortalıların karşılaşabileceği risklere göre kısa ve uzun vadeli sigorta kolları olarak iki ana başlık altında toplanmıştır. Gaziantep’te faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR olarak, bu sigorta kollarının kapsamı ve sunduğu haklar konusunda bilgilendirme yapmaktayız.


Kısa Vadeli Sigorta Kolları

 1. Geçici İş Göremezlik Sigortası: Sigortalının hastalık, kaza ya da annelik sebepleriyle geçici olarak çalışamaması durumunda ödenen geçici iş göremezlik ödeneği bu kapsamda değerlendirilir.

 2. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası: Sigortalının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması sonucunda ortaya çıkan sağlık harcamalarını ve alınan tedavi sürecindeki gelir kaybını telafi eder.


Uzun Vadeli Sigorta Kolları

 1. Yaşlılık Sigortası: Sigortalının belirli bir yaşı tamamlaması ve gereken prim gün sayısını doldurması durumunda, yaşlılık aylığı alma hakkını tanır.

 2. Malullük Sigortası: Sigortalının çalışma gücünün veya iş görebilme yeteneğinin en az %60’ını kaybetmesi durumunda malullük aylığına hak kazanmasını sağlar.

 3. Ölüm Sigortası: Sigortalının ölümü durumunda, sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.

Dogum Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

Hastalık, Doğum, Ölüm Durumları İçin Alınabilecek Haklar

Bazı yaşamsal olaylar, bireyin çalışma hayatını ve gelirini doğrudan etkileyebilir. Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, bu tür olaylar karşısında bireylere ve ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla çeşitli haklar tanımaktadır. Gaziantep’te faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR olarak, bu hakları ve nasıl kullanılacağını sizlere açıklamaktayız.


Hastalık Durumu İçin Alınabilecek Haklar

 1. Hastalık Ödeneği: Sigortalının hastalanması nedeniyle çalışamaması durumunda, belirli bir süre için hastalık ödeneği alabilir.
 2. Sağlık Yardımları: SGK’ya bağlı sağlık kuruluşlarından tedavi, ilaç, tıbbi malzeme gibi sağlık yardımlarından faydalanma hakkı.

Doğum Durumu İçin Alınabilecek Haklar

 1. Doğum Ödeneği: Anne veya babanın doğum yapması durumunda, doğum ödeneği alabilir.
 2. Süt Parası: Doğum yapan annelere, bebeklerini emzirebilmeleri için verilen maddi destek.
 3. Doğum İzni: Annelere doğum öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda 16 hafta, babalara ise 5 güne kadar ücretli izin hakkı.

Ölüm Durumu İçin Alınabilecek Haklar

 1. Ölüm Aylığı: Sigortalının ölümü halinde, hak sahiplerine (eş, çocuklar) bağlanan aylık.
 2. Defin Giderleri: Sigortalının ölümü halinde, defin masraflarını karşılamak üzere verilen maddi destek.
 3. Yas Dönemi İzni: Sigortalının yakını (eş, çocuk, anne, baba) öldüğünde, çalışanın alabileceği ücretli izin hakkı.
Nafaka 2 Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Gaziantep İş Kazası Avukatı

İş kazaları ve meslek hastalıkları, çalışma hayatının kaçınılmaz riskleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, bu tür olaylar karşısında işçilere ve ailelerine maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla çeşitli haklar tanımaktadır. Gaziantep’te faaliyet gösteren Avukat Abdulkadir AKILLAR, bu hakları ve nasıl kullanılacağını sizlere açıklamaktayız.

Meslek Hastaligi 2 Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

İş Kazaları

İş kazası; iş yerinde, işin icrası sırasında, işveren tarafından görevlendirilmiş bir başka işte, iş yerine gidiş-geliş sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen zarara uğratan olaydır.

 • İş Kazası Tazminatı: İş kazası sonucu iş göremez hale gelen işçiye veya işçinin ölümü halinde yakınlarına tazminat ödenir.
 • Tedavi Giderleri: İş kazası sonucu oluşan sağlık sorunları için tedavi giderleri SGK tarafından karşılanır.
 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği: Kazanın ardından işçinin çalışamayacak durumda olması halinde, bu süre zarfında ödenen ödenek.

Meslek Hastalıkları

Meslek hastalığı; sigortalının işini yaparken maruz kaldığı sebeplerle meydana gelen sağlık sorunlarıdır.

 • Meslek Hastalığı Tazminatı: Meslek hastalığı nedeniyle iş göremez hale gelen işçiye veya işçinin ölümü halinde yakınlarına tazminat ödenir.
 • Tedavi ve Rehabilitasyon Giderleri: Meslek hastalığı sonucu oluşan sağlık sorunları için tedavi ve rehabilitasyon giderleri SGK tarafından karşılanır.
 • Meslek Hastalığından Kaynaklı İşten Ayrılma: Eğer işçi, meslek hastalığı sebebiyle çalıştığı işi yapamaz hale gelirse, diğer uygun bir işte çalıştırılabilir ya da işten ayrılma hakkı doğar.
Is Hukuku Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

İşe İade Davaları

Gaziantep İşçi Avukatı

İşe iade davaları, işçinin haksız yere işten çıkarılması sonucunda işe geri dönme talebiyle açtığı davalardır. Türk İş Hukukunda, belirli şartlar altında işçinin işten çıkarılması haksız sayılabilmekte ve işçiye işe dönme hakkı tanınabilmektedir. Gaziantep İşçi Avukatı Abdulkadir AKILLAR, işe iade davaları konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Calisma Sartlari Gaziantep İşçi Avukatı,İş Davaları,Gaziantep İşçi Çıkarma,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,İş Hukuku,İş Sözleşmeleri,İş Sözleşmesinin Feshi,İşçi Hakları,Mobbing,Haksız Fesih,Emeklilik Hakları ve Koşulları,Hamile İşçi,İş Kazası

İşe İade Davası Şartları

 • Çalışma Süresi: İşçinin işe iade talebinde bulunabilmesi için, işyerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekir.
 • İşyeri Büyüklüğü: İşyerinde en az 30 işçi çalıştırılıyor olması gerekmektedir.

İşe İade Davası Sonuçları

 1. İşe Dönme: Mahkeme, işçinin haksız yere işten çıkarıldığına karar verirse, işveren işçiyi işe geri almak zorundadır.
 2. Tazminat: İşveren, işçiyi işe geri almazsa, işçiye 4 aylık ila 8 aylık ücreti kadar tazminat ödemek zorundadır.
 3. Ücret ve Hak Kayıpları: İşten çıkarıldığı tarihten itibaren, işe iade edildiği tarihe kadar geçen süre için işçiye ücret ve diğer hakları ödenir.

İşe İade Davası Süreci

 • Başvuru: İşçi, işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle iş mahkemesine başvurmalıdır.
 • Mahkeme Kararı: Mahkeme, işçinin haksız yere işten çıkarılıp çıkarılmadığına dair kararını verir. Bu karar genellikle 2 ay içinde verilir ve kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde uygulanması gerekir.

Online Avukat

Dijital dünyanın sunduğu kolaylıkla, hukuki sorunlarınıza hızlı çözümler sunuyoruz. Uzman avukatlarımıza sadece bir tıklamayla ulaşarak, hızlı ve kapsamlı destek alabilirsiniz.

Gaziantep İşçi Avukatı

Tarafından yazılmış makalelere bu kısımdan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bireylerin çalışma hayatı boyunca karşılaştığı hukuki sorunlara çözüm getiren ve sosyal güvence haklarını düzenleyen iki ana hukuk dalını kapsar.

Süreli iş sözleşmesi belirli bir süre için yapılan ve bu sürenin sonunda kendiliğinden sona eren sözleşmedir. Süresiz iş sözleşmesi ise belirli bir süresi olmadan yapılan ve tarafların feshetmediği sürece devam eden sözleşmedir.

İş Kanunu’na göre, işçilere hizmet sürelerine göre yıllık ücretli izin verilir. Bu süre; 1 yıldan 5 yıla kadar olan hizmet süreleri için 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar 20 gün ve 15 yıldan fazla hizmet süresi olanlar için 26 gündür.

Mobbing, iş yerinde bir veya birden fazla kişi tarafından bir kişiye yönelik sürekli ve sistemli bir şekilde psikolojik taciz, baskı ve düşmanca tutumların uygulanmasıdır.

Sigortalılık durumu, bir kişinin sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olup olmadığını, kayıtlıysa hangi kuruma bağlı olduğunu ve prim ödeme durumunu gösterir.

SSK, özel sektör çalışanları için; Bağ-Kur, serbest meslek sahipleri ve esnaf için; Emekli Sandığı ise kamu çalışanları için oluşturulmuş sosyal güvenlik kurumlarıdır.

Emeklilik için gereken prim gün sayısı, sigortalının cinsiyetine, sigorta başlangıç tarihine ve doğum tarihine göre değişkenlik gösterir. Genel olarak, en az 7.000 gün prim ödeme şartı bulunmaktadır.

Kısa vadeli sigorta kolları; geçici iş göremezlik, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarını içerir.

İş kazası sonrası işçiye, tedavi giderlerinin karşılanması, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm halinde yakınlarına ölüm aylığı gibi haklar tanınır.

Meslek hastalığı, işçinin yaptığı iş nedeniyle maruz kaldığı maddeler veya çalışma şartları sonucu gelişen, işçinin sağlığını olumsuz etkileyen hastalıklardır.

İşe iade davası, işçinin haksız veya geçersiz bir nedenle işten çıkarıldığını düşünmesi halinde, işe geri dönme talebiyle açabileceği bir davadır. İşçinin işyerinde en az 6 ay çalışmış olması ve işyerinde en az 30 işçi çalıştırılıyor olması gerekmektedir.

Eğer mahkeme işe iade kararı verir ve işveren bu karara uymazsa, işçiye 4 aylık ila 8 aylık ücreti kadar tazminat ödenir.

Ücret, işçinin bir işveren emrinde çalışması karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından nakdi veya ayni olarak ödenen karşılıktır.

İşçinin veya birinci derecede yakınının evlenmesi, doğum yapması veya ölmesi gibi durumlarda, işçiye ücretli olarak 3 güne kadar mazeret izni verilir.

Mobbinge uğrayan bir işçi, öncelikle yaşadığı durumu işverene bildirmeli ve bu durumun sonlandırılmasını talep etmelidir. Eğer durum devam ederse, işçi hukuki yollara başvurarak tazminat talebinde bulunabilir.

Emeklilik için gereken prim gün sayısı, sigortalının cinsiyetine, sigorta başlangıç tarihine ve doğum tarihine göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak, en az 7.000 gün prim ödeme şartı bulunmaktadır.

Hastalık halinde işçiye, geçici iş göremezlik ödeneği, tedavi giderlerinin karşılanması ve hastalık izni gibi haklar tanınır.

İş kazası sonrası tazminat hesaplamasında; işçinin yaşı, kazadan önceki ücreti, kazanın şiddeti ve işçinin çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınır.

İşçi, işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde işe iade davası açabilir.

Meslek hastalığı tespit edilen bir işçi, bu hastalığı işyerindeki çalışma şartlarından dolayı kazanmışsa, işveren hem cezai hem de tazminat yükümlülüğü altına girebilir.

Call Now

Whatsapp
1
Scan the code
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?