Miras Hukuku – Gaziantep Miras Avukatı

Gaziantep Miras Avukatı

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Nedir?

Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, o kişinin malvarlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen özel bir hukuk dalıdır. Gaziantep Miras Avukatı Abdulkadir AKILLAR, bu alanda bireylerin ve ailelerin haklarını korumak için çalışmaktadır. Miras Hukuku, terekedeki hak sahibi olan kişilerin, mirasın intikali sonucunda iktisap ettikleri hakları, mirasın nasıl paylaşılacağını, mirasçıların kimler olduğunu ve daha birçok konuyu düzenler.

Miras Hukukunun Önemi ve Kapsamı

Miras Hukuku’nun önemi, bireylerin malvarlıklarının ölüm ya da gaiplik durumunda adil ve hukuken belirlenen kurallara uygun olarak nasıl paylaşılacağının belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu, aile içi anlaşmazlıkları önlemek, mirasçıların haklarını korumak ve miras bırakanın son isteğinin yerine getirilmesini sağlamak için kritiktir. Avukat Abdulkadir AKILLAR, Gaziantep’te bu alandaki uzmanlığıyla tanınır ve müvekkillerinin mirasla ilgili konularda en iyi sonucu almasına yardımcı olur.

Miras Hukuku’nun kapsamı oldukça geniştir. Özellikle şu konuları içerir:

Mirasçılık

Yasal mirasçılar ve iradi mirasçılar olmak üzere mirasçılığın türleri, mirasçıların hakları ve sorumlulukları.

Mirasın Paylaşılması

Mirasın nasıl paylaştırılacağı, miras paylaşımında dikkate alınması gereken hususlar.

Ölüme Bağlı Tasarruflar

 Vasiyetname, miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufların yapısı, geçerliliği ve iptali.

Mirasın Reddi

Mirasın reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek hukuki sonuçlar.

Mirasla İlgili Davalar

Mirasla ilgili olarak açılabilecek davalar, bu davaların nasıl yürütüleceği ve hukuki sonuçları.

Bu kapsamda, Miras Hukuku, bireylerin malvarlıklarının gelecekteki dağılımını düzenlerken, aynı zamanda mirasla ilgili olası anlaşmazlıkların hukuki çerçevede çözümlenmesine olanak tanır. Bu yönüyle, sosyal huzurun ve adaletin sağlanmasında önemli bir role sahiptir.

Miras Davasi Miras Avukati Vasiyetname Gaziantep Miras Avukatı,Ölüme Bağlı Tasarruflar,Mirasın Reddi,Yasal Mirasçılık,İradi Mirasçılık,Miras Bırakan,Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası,Mirasta Saklı Pay,Mirasçılıktan Çıkarma,Vasiyetnamenin İptali

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Miras Avukatının Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

Miras avukatı, mirasla ilgili hukuki meselelerde bireyleri ve aileleri temsil eden ve onlara danışmanlık yapan bir hukuk uzmanıdır. Bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, mirasın paylaşılması, vasiyetnameler, miras sözleşmeleri ve mirasla ilgili diğer hukuki işlemler konusunda geniş bir bilgiye sahiptirler.

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı Abdulkadir AKILLAR'ın görevleri şunları içerir:

Mirasın Reddi ve Kabulü

Mirasın reddedilmesi veya kabul edilmesi konusunda danışmanlık yapma ve bu işlemlerin hukuki olarak yürütülmesini sağlama.

Vasiyetname Düzenleme ve Tanzimi

Miras bırakanın son iradesini yansıtan belge olan vasiyetnamenin hazırlanması, yorumlanması ve uygulanması.

Mirasla İlgili Danışmanlık

Mirasın paylaşımı, mirasçılık hakları, mirasın reddi gibi konularda bireylerin ve ailelerin haklarını bilgilendirme.

Mirasla İlgili Davalar

Miras taksimi, vasiyetnamenin iptali, miras sebebiyle istihkak ve benzeri mirasla ilgili davaların takip edilmesi ve müvekkillerin bu davalar sırasında temsil edilmesi.

Terekenin Tespiti

Miras bırakanın malvarlığının tespiti, terekenin mühürlenmesi ve terekeye giren malların belirlenmesi.

 

Mirasçılıktan Çıkarma Davası

Miras bırakanın belirli sebeplerle bir mirasçıyı mirastan çıkarması ve bu kararın hukuki süreçlerini takip etme.

Miras Sözleşmesinin İptali Davası

Miras bırakanın mirasçısıyla yaptığı miras sözleşmesinin iptali talebinde bulunulması durumunda yürütülen dava.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin geçerliliğinin sorgulandığı, hukuki süreçlerin takip edilmesi.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Mirasın sahipliği konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü için açılan dava.

Tenkis Davası

Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufları sonucu saklı paylı mirasçının hakkının ihlal edilmesi durumunda, bu mirasçının hakkını talep etmek için açtığı dava.

Miras avukatları, miras hukukunun derinliklerini anlayan ve bu alanda hizmet sunan uzman kişilerdir. Her bir miras konusu, özgün ve ayrıntılı bilgi gerektiren karmaşık meseleleri içerir. Gaziantep Miras Hukuku Avukatı olarak, bu ve benzeri birçok konuda deneyimli ve güvenilir hizmet sunmaktayız.

Mirasçılık Türleri

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı Abdulkadir AKILLAR

Miras hukuku, mirasın kimlere ve ne oranda geçeceğini belirleyen kuralları içerir. Mirasçılık, bu kurallar çerçevesinde miras bırakanın malvarlığının kimlere intikal edeceğini belirleyen bir kavramdır. Mirasçılık, temelde iki türe ayrılır: Yasal Mirasçılık ve İradi Mirasçılık.

Yasal Mirasçılık

Yasal mirasçılık, kanunların belirlediği mirasçılık türüdür. Miras bırakanın vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapmamış olması durumunda, mirasın kimlere ne oranda geçeceği yasalarla belirlenir. Ölen kişinin altsoyu, üstsoyu ve eşi, yasal mirasçılar arasında sayılır. Yasal mirasçılıkta, miras bırakanın yakınlık derecesine göre bir öncelik sırası bulunmaktadır. Örneğin, bir kişi vefat ettiğinde geride çocukları varsa, onlar mirasın tamamına yasal mirasçı olarak hak kazanırlar.

İradi Mirasçılık

İradi mirasçılık, miras bırakanın ölümünden önce kendi iradesiyle belirlediği mirasçılık türüdür. Miras bırakan, bir vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile malvarlığını kime ve ne oranda bırakacağını belirleyebilir. Ancak, bu tür bir mirasçılıkta dahi saklı pay hükümleri gözetilmelidir. Yani miras bırakan, kanuni saklı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek bir tasarrufta bulunamaz. İradi mirasçılık, bireylerin son iradelerini yansıtmaları için bir araç olarak kullanılır ve miras bırakanın malvarlığının kime nasıl intikal edeceğine dair özgür iradesini yansıtır.

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı Abdulkadir AKILLAR, mirasçılıkla ilgili tüm konularda, özellikle de yasal ve iradi mirasçılık konularında deneyimli ve uzman bir hizmet sunar. Mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda karşılaşılan zorluklar, hukuki süreçler ve diğer konularda profesyonel destek almak için her zaman yanınızdadır.

Miras Hukukunda Temel Kavramlar ve Terimler

Gaziantep Miras Avukatı Abdulkadir AKILLAR

Miras hukuku, belirli kavramlar ve terimler etrafında şekillenir. Bu kavramların anlaşılması, miras hukukunun genel yapısını ve işleyişini kavramak için kritik öneme sahiptir.

Miras Hakkı

Miras hakkı, bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi sonucunda, mirasın intikaliyle terekeye sahip olan kimselerin kazandığı haktır. Bu hak, mirasın kimlere, nasıl ve ne oranda intikal edeceğini belirler.

Tereke

Tereke, miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine kalan malvarlığıdır. Tereke, hem taşınır hem de taşınmaz malları, alacakları ve borçları içerir. Miras hukuku süreçlerinde terekenin tespiti, mirasın nasıl paylaştırılacağının belirlenmesi için esastır.

Miras Bırakan ve Diğer Eşanlamlı Terimler

Miras bırakan, ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin akıbeti düzenlenen kişidir. Miras bırakan terimi, “vefat eden kimse”, “müteveffa”, “muris” ve “ölen” gibi terimlerle de ifade edilir. Bu terimler, miras hukuku süreçlerinde sıkça karşımıza çıkar ve aynı anlama gelir.

Mirasçı

Mirasçı, miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine terekesi üzerinde hak sahibi olan kişidir. Mirasçılar, ya kanuni olarak belirlenen yakın akrabalardan (yasal mirasçı) ya da miras bırakanın vasiyetname veya miras sözleşmesiyle belirlediği kişilerden (iradi mirasçı) oluşur.

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı Abdulkadir AKILLAR, miras hukukunun bu temel kavramları ve terimleri hakkında derinlemesine bilgiye sahip olup, müvekkilleri için en iyi hukuki danışmanlığı ve temsiliyeti sunmaktadır.

Miras Hukukunda Önemli Konular

Gaziantep Miras Hukukunda Uzman Avukat Abdulkadir AKILLAR

Miras hukuku, birçok karmaşık konuyu ve davayı içerir. Bu bölümde, miras hukukunun en sık karşılaşılan ve önemli gördüğü bazı konuları ele alacağız.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası

Bir taşınmazın satışı sırasında, taraflar arasında gerçekte var olmayan bir satışın varmış gibi gösterildiği hallerde “muvazaa” durumundan söz edilir. Tarafların gerçek ve ortak iradeleri esas alınarak, bu tür sözleşmelerin geçerliliği sorgulanabilir. Muvazaa nedeniyle yapılan tapu tescilinin iptali için dava açılabilir.

Mirasta Saklı Pay

Miras hukukunda, bazı mirasçıların, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla ortadan kaldıramayacağı bir hakkı vardır. Bu hukuki korumaya “saklı pay” denir. Saklı pay, kanuni mirasçıların (altsoy, anne, baba ve sağ kalan eş) miras bırakanın mal varlığından alabileceği asgari payı ifade eder.

Mirasçılıktan Çıkarma ve İptal Davası

Miras bırakanın, belirli sebeplerle bir ya da birkaç mirasçısını mirastan çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu, vasiyetname veya miras sözleşmesi yoluyla yapılabilir. Eğer mirasçılıktan çıkarma işlemi, kanuni hükümlere aykırı olarak gerçekleştirilmişse, bu işlemin iptali için dava açılabilir.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaştırılacağına dair yaptığı tasarruftur. Ancak bu tasarrufun hukuka uygun olmaması, miras bırakanın tasarruf ehliyetinin bulunmaması, yanılma, aldatma gibi sebeplerle gerçekleşmesi durumunda vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir.

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı Abdulkadir AKILLAR, bu önemli konularda uzmanlaşmış olup, müvekkilleri için en iyi hukuki danışmanlığı ve temsiliyeti sunmaktadır.

Miras Hukukunda Özel Durumlar ve Kararlar

Miras Avukatı - AKILLAR Avukatlık 

Bu bölümde, miras hukukunda sıkça karşılaşılan bazı özel durumları ve bu durumların sonuçlarını ele alacağız.

Mirasçılıktan Çıkarma (Evlatlıktan Ret) Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nda “evlatlıktan çıkarma” olarak bilinen bir hukuki kurum bulunmamaktadır. Ancak halk arasında “evlatlıktan reddetme” olarak anılmakla birlikte, “Mirasçılıktan çıkarma” adında bir kurum mevcuttur. Bu, miras bırakanın belirli sebeplerle mirasçısını mirastan çıkarma yeteneğini ifade eder. Bu yetenek, miras bırakanın vasiyetname veya miras sözleşmesi aracılığıyla kullanabileceği bir hak olarak karşımıza çıkar.

Evlatlıktan Reddetmenin Sonuçları

Mirasçılıktan çıkarılan bir kişi, mirasa ilişkin tüm haklarını kaybeder. Türk Medeni Kanunu bu durumu, “mirastan çıkarılan kimse mirastan pay alamadığı gibi tenkis davası da açamaz” şeklinde tanımlar. Miras bırakan, saklı paylı mirasçısını tamamı için ıskat edebileceği gibi, mirasın sadece bir kısmı üzerinde de bu hakkı kullanabilir.

Mirasçılıktan çıkarılma sonucunda miras hakkını yitiren kişi, miras bırakandan önce ölmüş gibi kabul edilir. Eğer miras bırakan başka bir tasarrufta bulunmamışsa, mirastan çıkarılan kişinin yasal payı, eğer varsa onun altsoyuna, yoksa miras bırakanın diğer yasal mirasçılarına intikal eder. Mirasçılıktan çıkarılan kişinin altsoyu, miras bırakandan önce ölmüş gibi kendi saklı paylarını talep edebilir.

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı Abdulkadir AKILLAR, bu özel durumlar ve kararlarla ilgili konularda uzmanlaşmış olup, müvekkilleri için en iyi hukuki danışmanlığı ve temsiliyeti sunmaktadır.

Miras Hukukunda Sıkça Karşılaşılan Durumlar

Gaziantep Miras Avukatı - Abdulkadir AKILLAR

Miras hukuku, kişilerin hayatlarının en hassas dönemlerinde karşılaştıkları konulardan biridir. Mirasın intikali, paylaşımı ve mirasçıların hakları, birçok aileyi yakından ilgilendiren meselelerdir. Bu bölümde, miras hukukunda sıkça karşılaşılan bazı durumları inceleyeceğiz.

Miras Mal Paylaşımı ve Süreci

Miras malının paylaşımı, miras bırakanın vefatından sonra mirasçılar arasında mirasın nasıl paylaştırılacağına dair süreci ifade eder. Bu süreçte, terekenin tespiti, mirasçıların paylarının belirlenmesi ve mirasın fiziksel veya hukuki olarak paylaştırılması yer alır. Paylaşım sırasında mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa, mahkemeye başvurularak miras taksimi davası açılabilir.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Mirasın paylaşımında, mirasçıların alacakları paylar Türk Medeni Kanunu’nda belirlenmiştir. Yasal mirasçıların miras payları, miras bırakanın hayatta kalan yakınlarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin, miras bırakanın sağ kalan eşi ve iki çocuğu varsa, eşin mirasta payı 1/4 olup, geri kalan kısım iki çocuk arasında eşit olarak bölünür.

Kardeşler Arasında Miras Paylaşılmazsa Karşılaşılan Sorunlar

Mirasın paylaşılmaması, özellikle kardeşler arasında çeşitli anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu anlaşmazlıklar, maddi çıkarlar, duygusal bağlar veya aile içi rekabetten kaynaklanabilir. Mirasın paylaşılmaması durumunda, mirasçılar arasında hukuki uyuşmazlıklar, miras konusunda alınan kararların geçersizliği veya terekenin doğru bir şekilde tespit edilmemesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı Abdulkadir AKILLAR, bu sıkça karşılaşılan durumlarla ilgili konularda uzun yıllardır deneyim sahibidir ve müvekkilleri için en iyi hukuki danışmanlığı sunar.

Bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi sonucunda, ölen kişinin malvarlığının kimlere, nasıl ve ne oranda geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine malvarlığına “tereke” denir.

Mirasın intikali, miras bırakanın ölümünden sonra malvarlığının yasal veya iradi mirasçılara geçmesi sürecidir.

Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin kanunen mirasçı olan kişilere yasal mirasçı denir.

Ölen kişinin vasiyetname ile belirlediği mirasçılara iradi mirasçı denir.

Bu, tarafların gerçek iradelerini saklayarak, genellikle vergi veya borçtan kaçınma amacıyla gerçekleştirilen sahte bir taşınmaz devri işlemidir. Bu tür bir işlem, gerçek alıcı ve satıcı arasında gerçekte bir satış işleminin gerçekleşmediği durumlarda iptal edilebilir.

Saklı pay, miras bırakanın vasiyetname ile tasarruf edemeyeceği, kanuni mirasçılara ait olan miras payıdır.

Miras bırakan, belirli sebeplerle, vasiyetname veya miras sözleşmesi ile bir mirasçıyı mirastan çıkarabilir.

Vasiyetname, bazı sebeplerle (miras bırakanın ehliyeti olmaması, yanılma, aldatma vs.) iptal edilebilir.

Bir kişi, mirasçı olduğunu iddia ederek, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kişiye karşı bu dava ile miras hakkını talep edebilir.

Saklı paylarını tam olarak alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarını tenkis davası ile iptal ettirebilirler.

Terekenin tespiti davası, miras bırakanın malvarlığının ne olduğunun belirlenmesi için açılır.

Miras hukuku avukatı, mirasla ilgili davaları takip eder, müvekkillere danışmanlık yapar ve mirasla ilgili belgelerin düzenlenmesine yardımcı olur.

Miras mal paylaşımı, terekenin tespitinden sonra mirasçılar arasında, ya anlaşarak ya da mahkeme kararı ile yapılır.

Bu, miras bırakanın vasiyetnamesine, yasal mirasçılara ve saklı paylara bağlı olarak değişir.

Eğer kardeşler arasında miras paylaşılamıyorsa, mahkemeye başvurarak mirasın taksimi talep edilebilir.

Hayır, zorunlu değildir; ancak miras hukuku karmaşık olduğundan, bir avukatın yardımı genellikle önerilir.

Eğer ölen kişi bir vasiyet bırakmadıysa, banka hesabı yasal mirasçılara intikal eder.

Mirasçılardan biri imza vermezse, mirasın taksimi veya diğer işlemler için mahkeme kararı alınması gerekebilir.

Miras hukuku, özel hukukun bir dalıdır ve Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Online Avukat

Dijital dünyanın sunduğu kolaylıkla, hukuki sorunlarınıza hızlı çözümler sunuyoruz. Uzman avukatlarımıza sadece bir tıklamayla ulaşarak, hızlı ve kapsamlı destek alabilirsiniz.

Uzman Gaziantep Miras Hukuku Avukatı

Tarafından yazılmış makalelere bu kısımdan ulaşabilirsiniz.

Eşin Kuzenleri Mirasçı Olabilir Mi ?

Eşin miras payı: Eş, miras bırakanın çocuklarıyla beraber mirasçı olduğunda miras payı, tüm mirasın 1/4’ü olur. ➡Eş, miras bırakanın anne-babasıyla beraber mirasçı olduğunda miras payı 1/2 olur Eş, miras bırakanın yansoy ve kuzenleriyle beraber mirasçı olduğunda ise miras payi terekenin 3/4’ü olmaktadır. Ancak burada kural şudur; ! Eşin mirasçı olması

Yazının Devamı »

Evlatlık Çocuğun Miras Hakkı

Yargıtay’dan emsal karar… Evlatlıklara ‘miras’ şoku Yargıtay, evlatlık olan kişinin evlat edinenin miras bırakanlarına mi Sulh Hukuk Mahkemesi’nin temyiz edilen kararını değerlendiren Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, evlatlık ve altsoyunun, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olacaklarını, evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam edeceğine dikkat çekti. “YASADAKİ DÜZENLEME GEREĞİ MÜMKÜN DEĞİL…”

Yazının Devamı »

Taşınmaz İçin Açılan Tapu İptal Ve Tescil Davalarında, Dava Tarihindeki Değer Esas Alınmalıdır

Taşınmaz için açılan tapu iptal ve tescil davalarında, dava tarihindeki değer esas alınmalıdır.“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Bafra Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 07/12/2005NUMARASI : 2005/487 E-  1018 K. Taraflar arasındaki “Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali, tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bafra Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen  08.11.2004

Yazının Devamı »

Ortaklığın giderilmesi davası süresince satış isteme süresi işlemez

Ortaklığın giderilmesi davası süresince satış isteme süresi işlemeyeceği- Haciz tarihi ile ortaklığın giderilmesi davasını açma tarihi arasında ve karar kesinleştikten sonra satış isteme tarihine kadar geçen süre toplandığında, iki (şimdi; bir) yıllık (İİK. mad. 106) satış isteme süresi dolmadığından, şikayetçinin haczinin ayakta olduğu-

Yazının Devamı »
Sosyal Medya Hesaplarımız

Gaziantep Adliye İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri

İletişim TürüBilgi
Santral Operatörü Çağrı Merkezi(0342) 321 36 36
AdresZeytinli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:5, Posta Kodu 27090, Gaziantep
Telefon0342 230 89 34 (4 hat)
Fax0342 230 57 76
Mail[email protected]
Ana Hizmet BinasıGaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası: Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1, 27500 Gaziantep
Yargı KonusuAvukatlık Hizmeti
✅ Gaziantep İdare HukukuGaziantep bölgesinde idare hukuku konularında uzmanlaşmış hizmetler.
✅ Gaziantep Tam Yargı DavasıTam yargı davaları konusunda Gaziantep’te profesyonel avukatlık hizmetleri.
✅ Gaziantep İdari Avukatİdari hukuk alanında deneyimli avukatlar tarafından Gaziantep’te sunulan hizmetler.
✅ Gaziantep İdare İptal DavasıGaziantep’te idare iptal davaları üzerine uzmanlaşmış hukuki destek.
✅ Gaziantep İdare MahkemesiGaziantep bölgesinde idare mahkemesi ile ilgili işlemler ve dava takibi.
✅ Gaziantep İdareye Karşı DavaGaziantep’te idareye karşı açılan davalar ve bunlarla ilgili hukuki süreçler.
✅ Gaziantep İdari Yargıİdari yargı alanında Gaziantep’te sunulan hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri.

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı Konu Başlıkları

Call Now

Whatsapp
1
Scan the code
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?