Miras Hukuku

Miras Hukuku
Ölüm üzerine kişiliğin sona ermesi ve kişi olmanın getirdiği haklardan yararlanma imkanı kalmaması sebebiyle ölen kişinin özel hukuktan doğan hak ve borç ilişkilerinin kime nasıl geçeceğini düzenleyen özel hukuk alanına miras hukuku denir. Miras hukuku, temelde medeni hukukun bir alt dalı olarak incelenmektedir. Devlet hariç olmak üzere tüm tüzel kişiler atanmış mirasçı olabilir.

Hukukumuzda miras hakkı Anayasa’da düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Buna göre Anayasa’mızın mülkiyet hakkı başlıklı maddesinde “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” İfadeleri yer almaktadır.

Ölen bir kimseden kalan her şey tereke adını almaktadır. Doğrudan doğruya kişiye bağlı olan haklar terekede yer almaz. Manevi tazminatı kişi ölmeden önce ileri sürmediyse bunu talep etme hakkı mirasçılara geçmez, ancak kişi bunları ileri sürdükten sonra ölürse mirasçılarına geçecektir. Evliliğin butlanı davası, kişilik hakları, velayet ve babalık davası da terekede yer alabilecek haklardandır.

Ölüme bağlı tasarruflar maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar ve şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, miras bırakanın yerine getirilmesini istediği istekleridir. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar ise miras bırakanın son isteklerinin belirli şekil kurallarına uyarak açıklamasıdır.

Bir kimseye ait malvarlığının parçalanmaksızın, tümüyle, alacak ve borçlarıyla birlikte ve tek bir hukuki işlemle başka bir kimseye geçmesine külli halefiyet denir. Miras bırakanın mirasçıları külli halef durumundadırlar. Külli halefler ölüm ile birlikte kendiliğinden terekeye sahip olurlar. Vasiyet alacaklıları ise cüz’i haleftirler ve kendiliğinden terekeye sahip olamazlar. Cüz’i halef yalnızca, külli halef olan mirasçıdan kendisine bırakılmış olan haklar için talep hakkı elde eder. Külli halefler miras bırakanın borçlarından da sorumlu iken cüz’i halefler miras bırakanın borçlarından sorumlu değillerdir. Bir başka deyişle vasiyet alacaklısı kanunen mirasçı değildir.

Yasal mirasçılar kan bağı yoluna dayanan mirasçılar, evlatlıklar ve devlet olabilmektedir. Devlet hiçbir mirasçısı olmayan kişilerin yasal mirasçı olur. Bizim hukuk sistemimizde zümre sistemi kabul edilmiştir. Buna göre:

1. Zümre
Miras bırakanın altsoyudur ve bunlar eşit derecede mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini kendi altsoyları alır.
2. Zümre
Miras bırakanın ana-babası ve onların altsoyudur. Ana ve baba eşit olarak mirasçıdır. Eğer ana-baba ölmüşse mirasçılar miras bırakanın kardeşleri ve kardeşlerinin altsoyu olmaktadır.

3. Zümre
Miras bırakanın büyük anne ve babasıdır. Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babanın yerini kendi altsoyları alır. Sağ kalan eş varsa amca, dayı, hala ve teyzenin altsoyuna mirastan pay verilmez.

Mal paylaşımı Çocuk Velayet Davası Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Evlatlık Çocuğun Miras Hakkı

Yargıtay’dan emsal karar… Evlatlıklara ‘miras’ şoku Yargıtay, evlatlık olan kişinin evlat edinenin miras bırakanlarına mi Sulh Hukuk Mahkemesi’nin temyiz edilen kararını değerlendiren Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, evlatlık ve altsoyunun, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olacaklarını, evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam edeceğine dikkat çekti. “YASADAKİ DÜZENLEME GEREĞİ MÜMKÜN DEĞİL…” Kararda şöyle denildi: “Evlat edinen …

Evlatlık Çocuğun Miras Hakkı Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Taşınmaz İçin Açılan Tapu İptal Ve Tescil Davalarında, Dava Tarihindeki Değer Esas Alınmalıdır

Taşınmaz için açılan tapu iptal ve tescil davalarında, dava tarihindeki değer esas alınmalıdır.“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Bafra Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 07/12/2005NUMARASI : 2005/487 E-  1018 K. Taraflar arasındaki “Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali, tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bafra Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen  08.11.2004 gün ve 2004/456 E. 942 …

Taşınmaz İçin Açılan Tapu İptal Ve Tescil Davalarında, Dava Tarihindeki Değer Esas Alınmalıdır Devamı »

İmar Planı Kroki Tapu Faizsiz Ev Mortgage Kredi Banka Vade Sözleşme İmza Kefil Bank Ev Apartman Bina Satın alma Tazminat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptal tescil ispat koşulları

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2007/1-756 K. 2007/848 T. 14.11.2007 • İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tarafların İmzalarını İçeren ve En Geç Sözleşmeye Konu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Yazılı Belge ile İspat Edilebileceği ) • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı – Tarafların İmzalarını İçeren ve En Geç Sözleşmeye Konu İşlem …

İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptal tescil ispat koşulları Devamı »

İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescil

T.C.YARGITAY1. HUKUK DAİRESİE. 2000/12988K. 2000/13223T. 30.10.2000 Karar özet olarak verilmiştir T.C.YARGITAY1. HUKUK DAİRESİE. 2000/12988K. 2000/13223T. 30.10.2000 Eldeki davada, her ne kadar davacının, taşınmazlarını aldığı borç karşılığında davalılardan ikisine teminat maksadı ile devretmek zorunda kaldığı, bu iki davalının da öteki davalılara muvazaalı temliklerde bulundukları sabitse de, Davacının karşılıklı edimleri içeren inanç sözleşmesine dayanarak inanç konusu taşınmazlarının …

İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescil Devamı »

Ortaklığın giderilmesi yargılama avukatlık ücreti

  14.Hukuk Dairesi 2015/7448 E. , 2015/7061 K.“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 04/02/2015NUMARASI : 2015/13-2015/64 Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 28.02.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 04.02.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz …

Ortaklığın giderilmesi yargılama avukatlık ücreti Devamı »

TMK MADDE 529 – Mirastan Feragat Sözleşmesi

TMK MADDE 529 – Mirastan Feragat Sözleşmesi2. Hükümden Düşmesi Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine …

TMK MADDE 529 – Mirastan Feragat Sözleşmesi Devamı »

TMK MADDE 528 – Mirasbırakan, Bir Mirasçısı İle Karşılıksız Veya Bir Karşılık Sağlanarak Mirastan Feragat Sözleşmesi Yapabilir

TMK MADDE 528 – Mirasbırakan, Bir Mirasçısı İle Karşılıksız Veya Bir Karşılık Sağlanarak Mirastan Feragat Sözleşmesi YapabilirII. Mirastan Feragat Sözleşmesi1. Kapsamı Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.  TMK …

TMK MADDE 528 – Mirasbırakan, Bir Mirasçısı İle Karşılıksız Veya Bir Karşılık Sağlanarak Mirastan Feragat Sözleşmesi Yapabilir Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?