Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasında İtiraz Süreci

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasında İtiraz Süreci

Disiplin cezalarına yapılacak itirazlara ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135. maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili kanun maddesinde“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı Yüksek Disiplin Kurulu’na kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.7 günlük itiraz süresi içinde kademe ilerlemesi cezasına itiraz etmeyen memurun almış olduğu ceza kesinleşir.

Memurun kademe ilerlemesi cezasına süresi içinde itiraz etmesi durumunda ve itiraz merciinin süresi içinde vermiş olduğu karar ile itirazı red etmesi halinde memura verilen ceza kesinleşir ve memurun kesinleşen karara karşı 60 gün içinde idari yargıda iptal davası açması gerekir.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Danıştay 16. Daire 2015/12742 E. 2015/1296 K. 2.4.2015 tarihli kararında ;

“…disiplin cezalarının, anılan düzenlemegereği 7 günlük itiraz süresinin son gününe kadar kesinleşmeyeceği, ancak disiplin cezasına anılan 135. madde kapsamında itiraz edilmesi durumunda idare tarafından verilen cevap üzerine veya 60 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda ( zımni ret işlemi üzerine dava açma süresi bakımından, anılan düzenlemede hüküm bulunmaması nedeniyle ) 2577 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uygulanarak, 60 günlük dava açma süresinin işlemeye başlayacağı…” yönünde karar verilerek ilgili durum açıklanmıştır.

Öncelikle itiraz yoluna başvurulmuş ve itiraz merciince henüz karar verilmemiş ise, disiplin cezasının kesinleştiğinden söz edilemez. Kesinleşmemiş disiplin cezası dava konusu yapılamaz.

Öncelik itiraz merciince karar verilmesi veyahut başvuruyu takip eden 60 günlük süre içinde karar verilmemesi (zımni ret) nedeniyle disiplin cezasının kesinleşmesi ve 60 gün içinde dava açılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin diğer zamanlarda verilmiş olan mahkeme kararlarında da benzer hükümlere yer verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı Esas : 2012/9275

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü
Dava, ziraat mühendisi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanunun 125/D-(b, n) maddeleri uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 08/02/2012 tarihli ve 5 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin davacıya 28/02/2012 ve 06/03/2012 tarihlerinde ayrı ayrı iki kez tebliğ edildiği, ikinci kez yapılan tebliğ tarihi itibarıyla dahi davanın süresinde olmadığı, altmış günlük dava açma süresi geçirildikten sonra açılan davanın esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri dürülmekte, kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135. maddesinde; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebileceği, itirazda sürenin, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün olduğu, süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarınınkesinleşeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan düzenleme gereği yedi günlük itirazsüresinin sonuna kadar disiplin cezaları kesinleşmeyecektir. Ancak disiplin cezasına itiraz edilmesi durumunda idare tarafından verilen cevap üzerine; veya altmış gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda (zımni ret işlemi üzerine), dava açma süresi işlemeye başlayacaktır.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Bakılan olayda, davacının kendisine 28/02/2012 tarihinde tebliğ edilen disiplin cezasına karşı 01/03/2012 tarihinde Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz ettiği, itirazının cevap verilmemek suretiyle reddi üzerine 28/05/2012 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.Bu durumda, davacının itirazının zımnen reddi üzerine yasal süresi içinde bakılan davanın açıldığı anlaşıldığından, işin esasına geçilerek çözümlenmesi gereken davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde hukuka ve usule uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 07/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Bu konu hakkında benzer makaleler içn tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?