İl Özel İdaresindeki Borçlu Hakedişinin Temliki Ve Tasarrufun İptali

İl Özel İdaresindeki Borçlu Hakedişinin Temliki Ve Tasarrufun İptali

İl Özel İdaresindeki Borçlu Hakedişinin Temliki Ve Tasarrufun İptali
İl Özel İdaresindeki Borçlu Hakedişinin Temliki Ve Tasarrufun İptaliİl özel idaresindeki borçlu hakedişinin temliki ve tasarrufun iptali ..
Yargıtay17. Hukuk Dairesi
Esas : 2016/8151Karar : 2019/3546 Karar Tarihi : 26/03/2019
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı … vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 26.3.2019 Salı günü davacı Vek. Av. … ile davalı … Vek. Av. … geldi. Diğer davalı tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı vekili ile davalı … vekili dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Davacı vekili, davalı borçlu … hakkında takip başlatıldığını, takibin semeresiz kaldığını, mal kaçırma amacı ile … İl Özel İdaresinden olan alacağını 18.03.2009 tarihinde davalı …’e temlik ettiğini belirterek, bu tasarrufun iptaline karar verilmesini istemiştir.Mahkemenin, davanın reddine ilişkin ilk kararı, Dairemizin 11.03.2013 tarih 2012/14091 Esas 2013/3212 Karar sayılı ilamı ile dava konusu temlik tasarrufunun gerçek bir borç ödemesine ilişkin olup olmadığının tespiti bakımından davalı borçlu ile dava dışı … İl Özel İdaresi Atatürk Yetiştirme Yurdu arasındaki yapılan 16.2.2009 tarihli ihale evraklarının tümü (Sözleşme, hakediş raporları, ödeme belgeleri, sözkonusu ihale işinin alt taşoran tarafından yapılıp yapılamayacağı gibi hususlar) ilgili idareden istenerek, davalı borçlu … (… Mühendislik), davalı … ve davalı …’in müdürlüğünü yaptığını belirttiği dava dışı … Temizlik Mefruşat İnşaat Nakliyat Tekstil Turizm Spor Malzemeleri Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (Ticari sicil kayıtları istenerek davalı …’in adı geçen şirketle bağı belirlendikten sonra) ticari defterleri üzerinde mali müşavir veya hesap uzmanı bilirkişiye inceleme yaptırılıp rapor alınması, tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı karar verildiğinden bahisle bozulmuş, Mahkemece, borçlu ile …’in şirketi … Temizlik Mefruşat İnşaat Nakliyat Tekstil Turizm Spor Malzemeleri Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında ticari defterlerde bir ilişki tesbit edilmediği gibi İhale Sözleşmesinin 19. maddesine göre ihaleye konu işin alt yükleniciye verilmesinin de yasak olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve bozmaya uygun olarak yapılmış araştırma gereğince karar verilmiş bulunmasına göre davalı … vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 2.037,00 TL vekalet ücretinin davalı …’den alınarak duruşmada vekille temsil olunan davacıya verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 5.635,10 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına 26/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?