Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi Cezası

Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi Cezası

SÖZLEŞMELİ ERLER, SÖZLEŞME FESİH HALLERİ VE CEZALARI

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH HALLERİ

Uzman erbaşlara verilecek sicilin şekil ve usulleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu mevzuata göre idare tarafından sözleşmenin feshedilebileceği gibi, uzman erbaşlar kendi isteğiyle de sözleşmeyi  feshedebileceği durumlar söz konusudur. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapan birçok uzman erbaş sözleşmelerinin idare tarafından süresinden çok önce feshedilme durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Feshetme de takdir yetkisini kullanan idare çoğu zaman uzman erbaşların  hak kaybı yaşamasına ve mağduriyetine  neden olmuştur. Söz konusu sözleşmede hukuka aykırı feshedildiğini düşünen  uzman erbaş  sözleşme feshinin iptali için iptal davası açarak haklarını aramaktadırlar.

UZMAN ERBAŞLARIN İSTEĞİ İLE SÖZLEŞMENİN FESİH DURUMLARI

Sözleşmenin imzalanmasından sonra intibak dönemi içerisinde ayrılmak isteyenlerin sözleşmelerini hangi durumlarda  feshedeceği   3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12. maddesinde ve Uzman Erbaş Yönetmeliği  13/1 maddesinde yer almaktadır.

Askerlik Asker Terör Darbe FETÖ PKK Operasyon Sınır ötesi Yurt dışı Silahlı Kuvvetler Özel Kuvvetler Mehmetçik Tahliye Tutuklu Hükümlü Mahkum Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Sözleşmeli erlerin sözleşmelerinin fesih nedenleri

Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilir:
a) Disiplinsizlik ve ahlâki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılmak.
b) Yetersizlik ve görevde başarısız olma nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılmak.
c) (Değişik: 22/1/2015-6586/96 md.) Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.
ç) Yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.

d) Sözleşmeli er olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.
e) Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülmemek veya çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek.
f) Yetkili sağlık kurullarınca ilgili yönetmelik doğrultusunda verilen kararlara göre sözleşmeli erbaş ve er olarak göreve devamı mümkün olmamak.
g) İstihdam edildikleri sınıf ve branşlarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.
ğ) Herhangi bir suç sebebiyle doksan günden fazla tutuklu kalmak ve göreve başlama tarihinden önce işlediği 3 üncü maddede belirtilen bir suç nedeniyle soruşturması devam edenlerden, haklarında verilecek olan mahkûmiyet hükmü göreve başladıktan sonra kesinleşmiş olmak.
h) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/165 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/160 md.) Güvenlik
soruşturması olumsuz sonuçlanmak

Sözleşmesi feshedilen sözleşmeli erler 60 gün içerisinde dava açmalıdırlar.

Açılacak olan dava personelin son görev yaptığı ilde 60 gün içerisinde açılmalıdır. Duruma göre yürütmeyi durdurma ve adli yardım talep edilmelidir.

Askerlik Asker Terör Darbe FETÖ PKK Operasyon Sınır ötesi Yurt dışı Silahlı Kuvvetler Özel Kuvvetler Mehmetçik Tahliye Tutuklu Hükümlü Mahkum Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi İptal Davasında Yürütme Durdurma İstenir mi

Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi İptal Davasında yürütme durdurma da talep edilebilir. Yürütme durdurma talep ediliyor ise davacı yürütme durdurma harcını da mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Davanın kazanılması durumunda bu harç davacıya iade edilecektir. Yürütme durdurma kararı verildiği durumda davalı idare kişiyi çağırmak ve göreve başlatmak mecburiyetindedir. Davanın sonunu beklemeye gerek yoktur. Zaten yürütme durdurma kararının amacı da budur. Yürütme durdurma talebi reddolursa red kararının tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilecek kararlar kesindir. Red kararına karşı yapılacak itirazda yürütme durdurma itiraz harcının da yatırılması unutulmamalıdır.

Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi İptal Davasında Yoksun Kalınan Parasal Haklar

Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi İptal Davasında yoksun kalınan parasal haklar da istenebilir. Nitekim sözleşme feshinden sonra kişi işinden olmuş ve ücret de alamayacaktır. Davanın kazanılmasınan sonra boşta geçen sürelerin davacıya iade edilmesi şarttır. Örneğin fesihten sonra 7 ay boşta kalındı ve dava 7 ay sonra kazanıldı ve kişi kuruma 9 ay sonra çağrıldı diyelim. İşte bu durumda 9 aylık maaşı faizleriyle birlikte kişiye iade edilecektir. Hesaplanması maliye tarafından kendiliğinden yapılır. Davada belirli bir miktar gösterilmesine gerek yoktur. 

Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi İptal Davası Ne Kadar Sürer

Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi için açılacak iptal davasında kanunen zorunlu bir süre yoktur. Kanun bu dava şu kadar sürede bitmeli diye bir düzenleme içermemektedir. Bu yüzden makul süre pratikte en erken 7-8 aydır. Davaların ortalama olarak 7-8 aydan önce bitmesi olağan durumlarda mümkün değildir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?