TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİT.C.YARGITAY17. HUKUK DAİRESİ
Esas : 2014/25266Karar : 2017/7232Tarih : 05.07.2017

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından manevi tazminatla sınırlı olarak temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalıların sürücüsü ve maliki olduğu aracın yaya murislere çarpması sonucu murislerin vefat ettiğini, murislerin müvekkilinin annesi ve küçük kızı olduğunu, müvekkilinin küçük kızının desteğinden yoksun kaldığını, elem çektiğini, murislerin cenaze giderlerinin de müvekkili tarafından yapıldığını beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla cenaze masrafı, yol masrafı ve destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere 00 TL maddi, 95.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle maddi tazminat taleplerini destekten yoksun kalma tazminatı için 41.310,19 TL, cenaze ve yol gideri için 63 TL olmak üzere toplam 42.084,82 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin cenaze masrafları için davacıya 6.000 TL ödemede bulunduğunu, kazada murislerin kusurlu olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile; ıslah ta gözönüne alınarak 42.084,82.-TL maddi tazminat ile davacı … için 25.000,00.-TL manevi tazminatın olay tarihi olan 09.09.2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından manevi tazminatla sınırlı olarak temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazasından kaynaklanan ölüm sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Manevi tazminat, zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat, bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna dair zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktarın, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan miktar kadar olması gerekir. 22.06.1976 tarihli ve 7/7 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde de takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim, bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
Somut olayda, davacının 95.000 TL talepli manevi tazminat davasını hem annesi, hem de çocuğu olan murisleri kaybetmesi sebebiyle açtığı anlaşılmıştır. Manevi tazminat davası iki murisin ölümü sebebiyle açıldığından, mahkemece HMK’nın 31. maddesinde düzenlenen hakimin davayı aydınlatma ödevi doğrultusunda davacıya her iki murisin ölümünden kaynaklanan manevi tazminat istemlerinin ne kadar olduğunun ayrı ayrı açıklattırılması gerekmektedir. Ayrıca murislerin sayısı, tarafların kusur oranı, ekonomik ve sosyal durumu, duyulan acı gibi nedenler dikkate alındığında, davacı için hükmedilen manevi tazminat miktarı, duyulan acıyı, çekilen sıkıntıyı hafifletebilecek düzeyde değildir. Hükmedilen manevi tazminat miktarı davacı için bir miktar az olup, her bir muris bakımından ayrı ayrı olacak şekilde daha üst düzeyde manevi tazminat takdiri için hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle manevi tazminata dair hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 05.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?