Erkeğin İddia Oynaması Ve Bu Nedenle Borçlanması Kusurdur

Erkeğin İddia Oynaması Ve Bu Nedenle Borçlanması Kusurdur 

söz konusu ekonomik şiddetin ispatı ne şekilde sağlanacak sorusu hemen akla gelmektedir. Bilindiği üzere istisnai durumların dışında boşanma davalarında taraflar iddialarını ispat yükümlülüğü altındadır. Şayet eşler internet üzerinden söz konusu şans oyunlarını oynamakta ve ödemelerini de kredi kartı kullanarak gerçekleştirmekte iseler kredi kartı dökümleri, internet sitesine üyeliği gösteren her türlü telefon mesaj ekran görüntüleri ve/veya elektronik posta örnekleri ispata yarar delil olarak kabul edilecektir. Ancak tanık beyanları dışında ispata yarar başka hiçbir delilin bulunmaması halinde şans oyunları ve/veya kumar oynandığının davalı tarafça sadece tanığa ifade edilmiş olmasının hukuken hiçbir değeri bulunmamaktadır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 11/07/2012 tarihli, 2012/874E. ve 2012/19497 sayılı ilamına göre; “..davalının şans oyunları oynadığını tanığa ifade etmesi dışında kumar oynadığını kabule yeterli delil bulunmamaktadır. Evlilik birliğinin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmemek ise manevi tazminatı gerektirmez ve bu durum davacının kişilik haklarına saldırı olarak görülemez. Kocanın kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde başkaca bir eylemi de bulunmamaktadır. O halde davacının manevi tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamıştır..”

Evlilik, Arabulucu, Tokmak, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi


Esas : 2016/1114

Karar : 2017/6027

Karar Tarihi : 23.05.2017
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından kusur belirlemesi, kadının davasının kabulü, kendi davasının reddi ve kadın lehine hükmedilen tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davanın, Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesi gereğince kabul edildiğinin anlaşılmasına göre davalı-karşı davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin iddia oynaması ve bu nedenle borçlanmasının taraflar arasında sorun oluşturduğu, kadının evden ayrılmasından sonra erkeğin müşterek konutun anahtarını değiştirmesi nedeni ile kadının eve giremediği ve davalının evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmediğinden davalı-karşı davacı erkek kusurlu bulunmuştur.

Kabul edilen bu kusurlu davranışlar, karşı tarafın kişilik haklarına saldırı teşkil etmediğinden, Türk Medeni Kanununun 174/2. madde koşulları gerçekleşmemiştir. Bu durumda davacı-karşı davalı kadının manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?