YABANCI MAHKEME İLAMININ TENFİZİ VE ANLAŞMALI BOŞANMA

Özet : Davacı ve dav

alının boşanmalarına yönelik yabancı mahkeme ilamında; tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları ve boşanma nedenlerinde taraflarla ilgili herhangi bir kusur belirlemesi yapılmadığı halde, kesin hüküm etkisi gösteren yabancı mahkeme ilamı dikkate alınmaksızın, kusur belirlemesi yapılarak davalı erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilmiştir. Davacı kadın faydasına maddi ve manevi tazminata hükmolunması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
T.C.Yargıtay2. Hukuk Dairesi
Esas : 2016/25708 Karar : 2017/1010 Karar Tarihi : 06.02.2017
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR
Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; tarafların Eyalet Mahkemesi’nin 09.03.2010 tarihinde kesinleşen FAN 10 ve 02/09/33 Sayılı yabancı mahkeme kararıyla anlaşmalı olarak boşandıkları, bu kararın tanınmasına ve tenfizine karar verildiği, bu kararında 20.05.2013 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Taraflar, boşanmalarına dair yabancı mahkeme kararının tanınmasıyla yabancı mahkeme ilamının kesinleştiği tarihten itibaren boşanmış hale gelmişlerdir (5718 Sayılı MÖHUK m.54-58-59). Tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme ilamında; tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları ve boşanmaya sebep olan olaylarda taraflarla ilgili herhangi bir kusur belirlemesi yapılmadığı halde, mahkemece tanınmasıyla kesin hüküm etkisi gösteren yabancı mahkeme ilamı dikkate alınmaksızın, kusur belirlemesi yapılarak davalı erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmolunması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?