İhalelere Yönelik Şikayet Ve İtirazen Şikayet Hakkında Önemli Karar

İhalelere Yönelik Şikayet Ve İtirazen Şikayet Hakkında Önemli Karar

T.C. DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2015/4142Karar No : 2017/2825
İstemin Özeti : Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 23/01/2015 günlü, E:2014/1943, K2015/20sayılı ısrar kararının tarafından temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafındanistenilmektedir.Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygunbulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddedilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:Dava; Akhisar Belediyesi tarafından 29/05/2013’te gerçekleştirilen “Stadyum ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine istekli olarak katılan davacı şirketin yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet ve süre yönünden reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 03/07/2013 günlü ve 2013/UY.IV-2809 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 12/12/2013 günlü, E:2013/1013, K2013/397 sayılı kararıyla; davacı şirket tarafından, yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığı iddiasıyla 07/06/2013’te idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 07/06/2013’te ihale komisyonu tarafından davacının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, bu kararın ihale yetkilisince 19/06/2013’te onaylandığı ve 20/06/2013’te davacı şirketin şikâyet başvurusu üzerine alınan ret kararı ile birlikte davacı şirkete bildirildiği, davacı şirket tarafından 25/06/2013’te itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve Kamu İhale Kurulu’nun 03/07/2013 günlü ve 2013/UY.IV-2809 sayılı kararıyla başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi üzerine açılan davada, ihalenin 29/05/2013’te yapıldığı, ihale tarihinde yaklaşık maliyetin açıklanmasının zorunlu olduğu hususu ile başvuruya dayanak olarak gösterilen hususların ihale dokümanında yer alan düzenlemeler arasında çelişki ve belirsizliklerle ilgili olduğu hususu dikkate alındığında, 29/05/2013’te ihaleye teklif veren ve ihale dokümanının içeriğini kabul ederek istekli niteliği kazanan davacı şirketin ihale dokümanına yönelik iddialarının istekliler tarafından ileri sürülebilecek hususlar arasında yer almadığı ve davacı şirketin istekli olabilecek konumunda bulunduğu aşamada ihale dokümanına yönelik süresi içerisinde şikâyet başvurusunda bulunmadığı, öte yandan davacı şirket, itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu 25/06/2013’te ihale üzerinde bırakılan istekli konumundaolduğundan dava konusu işlemin itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında da hukuka aykırılık bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan davacı şirketin yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı iddiasıyla şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından şikâyet başvurusunun süresinde olmaması ve itirazen şikâyet konusunda ehliyetinin bulunmaması nedeniyle işin esasına girilmeksizin itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolundaki davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan karar, Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 13/11/2014 günlü, E:2014/1229, K:2014/2490sayılı kararıyla; yaklaşık maliyetin ihale tarihi olan 29/05/2013’te açıklık kazandığı hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli niteliğini kazanan davacı şirketin yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığını ihale tarihinde öğrendiği, buna yönelik iddiasının bu tarihten itibaren istekliler tarafından ileri sürülebilecek hususlar arasında yer aldığı, bu tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğundan, davacının başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı; dava konusu işlemin, davacının itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmına gelince;

ihalelere yonelik sikayet basvurulari ekap uzerinden yapilabilecek

ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan davacı da gerek 4734 sayılı Kanun ve gerekse İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca istekli statüsünde olduğundan, dava konusu ihalenin üzerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, davacı şirketin hukuken korunması gereken bir hakkının bulunmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddine karar verilen itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği, davalı idare tarafından itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, başvurunun süresinde yapılmadığı ve başvuru ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uygunluk gerekçesiyle bozulmuş ise de;

İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak ilk kararında ısrar etmiştir.
Davacı, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 23/01/2015 günlü, E:2014/1943, K:2015/20 sayılıısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; “istekli”, malveya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhid; “İstekli olabilecek” ise ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlilik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim şeklinde tanımlanmış; anılan Kanun’un “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54. maddesinde ise, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği kurala bağlanmış; şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

Bahse konu Kanun’un “İdareye Şikâyet Başvurusu” başlıklı 55. maddesinde ise, ihalesürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerinfarkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21.maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulacağı, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dâhil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği kuralına yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5.maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekliler ile istekli olabileceklerin şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtildikten sonra, (c) bendinde, isteklilerin, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Akhisar Belediyesi tarafından 29/05/2013 günündegerçekleştirilen “Stadyum ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine istekli olarak katılan davacı şirket tarafından, yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığı iddiasıyla 07/06/2013’te idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, aynı tarihte ihale komisyonu tarafından davacı şirketin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, bu kararın ihale yetkilisi tarafından 19/06/2013’te onaylandığı ve 20/06/2013’te davacı şirketin şikâyet başvurusu üzerine alınan ret kararı ile birlikte davacı şirkete bildirildiği, davacı şirketin 25/06/2013’te davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu ve Kamu İhale Kurulu’nun 03/07/2013 günlü ve 2013/UY.IV-2809 sayılı kararı ile başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, yaklaşık maliyetin ihale günü olan 29/05/2013’te açıklık kazandığı hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli niteliğini kazanan davacı şirketin yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığını ihale gününde öğrendiği, buna yönelik iddiasının bu tarihten itibaren istekliler tarafından ileri sürülebilecek hususlar arasında yer aldığı, bu tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemin, davacı şirketin başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

sikayet 1

Dava konusu işlemin, davacının itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddineilişkin kısmına gelince; 4734 sayılı Kanun ve yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümleriuyarınca, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli veya istekli olabilecekler şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceklerinden, ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan davacı şirket de, gerek 4734 sayılı Kanun gerekse ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca istekli statüsünde olduğundan, ihalenin üzerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın uyuşmazlığa konu ihaleye yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecektir.

Bu nedenle, davacı şirketin hukuken korunması gereken bir hakkının bulunmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddine karar verilen itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin bu kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin, yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığı iddiasıyla 29/05/2013 gününden itibaren 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, şikâyet başvurusunun idare tarafından reddi üzerine davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunu yaptığı, her iki başvurunun da süresinde olduğu; ayrıca, davacı şirket istekli sıfatını haiz olduğundan, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu konusunda ehliyetinin bulunduğu anlaşıldığından, davalı idare tarafından itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, başvurunun süresinde yapılmadığı ve başvuru ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 23/01/2015 günlü, E:2014/1943, K2015/20 sayılı ısrar kararının bozulmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/09/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?