İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ NEDENİYLE VERİLEN SENET NEDENİYLE MENFİ TESPİT İSTEMİ

İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ NEDENİYLE VERİLEN SENET NEDENİYLE MENFİ TESPİT İSTEMİ

Özet : Dava dışı lehtar … Petrol Tur. Gıda. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin, davacı hakkında çalışanı olduğu iddiasıyla hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma nedeniyle yaptığı suç duyurusu nazara alındığında davacı ile dava dışı lehtar arasında işçi-işveren ilişkisi bulunduğu görülmektedir. Bu durumda iş mahkemesi sıfatıyla davaya bakılarak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken genel mahkeme sıfatıyla karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay

19. Hukuk Dairesi

Esas : 2017/3895Karar : 2019/1144Karar Tarihi : 25.02.2019
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı vekili, davalı şirketin kül halinde devraldığı … Petrol Tur. Gıda. San ve Tic. Ltd. Şti. firmasında plasiyer işçi olarak çalışırken işine son verildiğini, iş yerine girişte işe giriş ön koşulu olarak kendisinden ve işe giren diğer kişilerden boş senet imzalamalarının istendiğini, davacının da diğer işçiler gibi senedi imzalayarak işe başladığını, işten ayrıldıktan sonra söz konusu senedin kendisine iade edilmediğini, senedin isim ve imza kısmı dışındaki kısımlarının sonradan doldurulmuş olduğunu, senette malen kaydının yazdığını ancak bu hususun da doğru olmadığını iş yerinde işçi olarak çalıştığını ve mal satın almadığını, bu hususta ispat yükünün davalı tarafa geçtiğini, işçi alacakları dolayısıyla açmış olduğu iş davası sonrasında senedin davalı tarafça icraya konulduğunu belirterek borçlu olmadığının tespiti ile takibe dayanak olan senedin iptaline, takip miktarının %40’ından aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, takibe konu senedin … Mobilya Gıda İnş. Tic. San. Ltd.Şti.’den davalı … Akaryakıt Nakliyat Tic. Ltd.Şti.’ye ciro yoluyla geçtiğini, davacının farklı bir şirket, senedi alan şirketin başka bir şirket ve bu şirket ile birleşen şirketin de başka bir şirket olduğunu, davacının iddialarının 3. şahıs olan davalıya karşı ileri sürülemeyecek sebepler olduğunu, şirketlerin birbirlerinden farklı olmaları sebebiyle davalının iyi niyetli alacaklı konumunda bulunduğunu, dava dışı şirkete karşı ileri sürülebilecek olan iddiaların davalı olarak taraflarına karşı ileri sürülemeyeceğini, davacının davalı şirkette hiç çalışmadığını, senedin dava dışı … Mobilya Gıda İnşaat Ltd. Şti’den alacakları sebebiyle ciro yoluyla davalı şirkete geçtiğini, davacının yemin deliline dayandığı ancak yemin metnini hazırlamadığı bu nedenle davalı şirket yetkililerine yemin teklifinin de usul ve yasaya aykırı olduğunu, davacının işe girişte açık senet alındığı iddiasını yazılı delille ispat etmesi gerektiğini, davacının … Asliye Ceza Mahkemesinde dava dışı … Petrol Ltd.Şti.nin müşteki olduğu davada güveni kötüye kullanma suçundan cezalandırıldığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir. 

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Mahkemece, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, takibe dayanak yapılan bononun alacaklısının … Petrol Tur. Gıda. San ve Tic. Ltd. Şti. olduğu ve bu şirket tarafından davalı … Akaryakıt Nakliyat Tic. Ve San. Ltd. Şti’ ye ciro yoluyla devredildiği, bononun senedi devralan davalı şirket tarafından icra takibine konulduğu, bononun nitelik olarak sebebe bağlı olmadığı ve davacının da senet altındaki imzayı inkar etmediği, davacının dava dilekçesindeki iddialarının senet metninden anlaşılan iddialar olmadığı, ayrıca davacının bu senetten dolayı borçlu olmadığını geçerli bir delille de kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, işçi işveren ilişkisinden dolayı teminat amacıyla verildiği iddia edilen senet nedeniyle borçlu olmadığının tespitine ilişkindir.
Dava İş Mahkemesi sıfatıyla açılmasına rağmen mahkemece tensip zaptıyla davanın yazılı yargılama usulüne tabi olduğu gerekçesiyle genel mahkeme sıfatıyla karar verilmiştir.
Dava dışı lehtar … Petrol Tur. Gıda. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin, davacı hakkında çalışanı olduğu iddiasıyla hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma nedeniyle yaptığı suç duyurusu nazara alındığında davacı ile dava dışı lehtar arasında işçi-işveren ilişkisi bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda mahkemece dava dilekçesinde de gösterildiği üzere iş mahkemesi sıfatıyla davaya bakılarak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 25/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?