Dava Muhabere Yoluyla Açılmışsa Muhabere Defterine Kaydedildiğine Dair Havalesinin Yapıldığı Tarihte Açılmış Sayılır

Dava Muhabere Yoluyla Açılmışsa Muhabere Defterine Kaydedildiğine Dair Havalesinin Yapıldığı Tarihte Açılmış Sayılır

Dava Muhabere Yoluyla Açılmışsa Muhabere Defterine Kaydedildiğine Dair Havalesinin Yapıldığı Tarihte Açılmış SayılırÖzet : Dava tarihi… dava; dava dilekçesinin tevzi edilerek kaydedildiği tarihte, elektronik imza ile dava açılması durumunda ise dava, dava dilekçesinin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılacaktır. muhabere yoluyla açılmışsa muhabere defterine kaydedildiğine dair havalesinin yapıldığı tarihte açılmış sayılır.. HARÇ DAHA SONRA ÖDENSE BİLE.
Yargıtay12. Hukuk Dairesi
Esas : 2020/350Karar : 2020/3062Karar Tarihi : 06/05/2020 
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte borçlunun, icra dairesinin yetkisine itiraz ile birlikte takibe konu çekteki imzaya ve borca itirazda bulunarak takibin durdurulması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, yetki itirazının kabulü ile … İcra Müdürlüğü’nün 2018/16569 Esas sayılı icra takip dosyası ile davacı … yönünden yapılan icra takibinde … İcra Müdürlüğü’nün yetkisizliğine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde takip dosyasının davacı yönünden görevli ve yetkili… İcra Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildiği, iş bu karar aleyhine alacaklı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince “…Somut olayda, ödeme emrinin 04.10.2018 tarihinde tebliği üzerine borçlunun takibe karşı itirazlarını içeren dilekçesini… İcra Hukuk Mahkemesi’ne 08.10.2018 tarihinde sunduğu ve aynı tarihte havalesinin yapıldığı görülmüştür. Ancak harcın 12.10.2018 tarihinde alındığı görülmüştür. 06.02.1984 tarih ve 7/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre, harca tabi davalarda; dava, harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır. Bu durumda harcın yatırıldığı 12.10.2018 tarihinin itiraz tarihi olarak kabulü gerektiğinden, itiraz, İ.İ.K.’nun 168/5. maddesinde belirtilen yasal 5 günlük süreden sonra yapılmıştır….” şeklindeki gerekçeyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2018/332 Esas 2018/355 Karar sayılı kararının HMK.nun 353/1-b-2 maddesi gereğince kaldırılmasına, davanın süreden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Davanın açılma zamanı” başlıklı 118. maddesinin 1. fıkrasında, davanın, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılacağı, ikinci fıkrasında da dava dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esasların yönetmelikte belirleneceği hüküm altına alınmıştır.Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başşsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 197. maddesinde de; “… (1) Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir.(2) Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansı, harca tabi değilse gider avansı tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun bir örneği başvuru sahibine verilir.
Tevzi işlemi tamamlandığında, dosya hangi mahkemeye gönderilmiş ise o mahkemenin esas kaydından numara alır ve sistem tarafından aynı anda tevzi formu düzenlenir. Tevzi formu, dava veya işlerin hangi mahkemeye gönderildiğini gösteren ve başvuru sahibine verilen alındı belgesidir. Tevzi formu, dağıtım yapılan mahkemenin adını, dosyanın esas numarası ile esas numarasının verildiği tarih ve saati, dosya türünü, tarafların ad ve soyadlarını, davanın konusunu ve varsa ilişkili dosya numarasını içerir.
Başka yer tevzi bürosundan açılan davalarda da yukarıdaki fıkralar uygulanır. Başka yer tevzi bürosu, ilgili mahkemeye doğrudan tevzi yapar ve teslim aldığı evrakı elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderir. Posta ve havale masrafı düşüldükten sonra, gider avansından kalan miktar ilgili mahkemenin hesabına aktarılır.
Dava, dava dilekçesinin tevzi edilerek kaydedildiği tarihte açılmış sayılır…..
Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir. ….. Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur.
Dava, fiziksel ortamda mesai saati, elektronik ortamda ise saat 00:00’a kadar açılabilir..” düzenlemelerine yer verilmiştir.Buna göre, dava; dava dilekçesinin tevzi edilerek kaydedildiği tarihte, elektronik imza ile dava açılması durumunda ise dava, dava dilekçesinin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılacaktır.Somut olayda, ödeme emrinin 04/10/2018 tarihinde tebliği üzerine borçlunun takibe karşı itirazlarını içeren dilekçesini … İcra Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmek üzere… İcra Hukuk Mahkemesi’ne 08/10/2018 tarihinde sunduğu ve aynı tarihte mahkeme hakimince muhabere defterine kaydedildiğine dair havalesinin yapıldığı, harcın ise 12/10/2018 tarihinde ödendiği görülmüştür.Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında; dava dilekçesinin hakim tarafından havale edildiği tarih itibariyle davanın yasal beş günlük süresi içerisinde açıldığı anlaşılmaktadır.O halde, Bölge Adliye Mahkemesince; alacaklı vekilinin istinaf başvurusunda yer alan diğer istinaf sebepleri incelenerek, oluşacak sonuca göre olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle … Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi’nin 24/09/2019 tarih ve 2018/2462 Esas, 2019/1475 Karar sayılı kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 06/05/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?