Hayat Sigortası Teminatı Kapsamı Dışındaki Bir Olay Sebebiyle Vefat Halinde Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Hayat Sigortası Teminatı Kapsamı Dışındaki Bir Olay Sebebiyle Vefat Halinde Sigorta Şirketinin SorumluluğuYARGITAY17. HUKUK DAİRESİ
Esas : 2016/2147Karar : 2019/3129Karar Tarihi : 18.3.2019
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili; müvekkillerinin murisi …’ın dava dışı Akbank A.Ş. ile 12.10.2010 tarihinde Tüketici Kredi Sözleşmesi imzalamak suretiyle 40.000,00 TL kredi kullandığını, ayrıca davalı ile ferdi kaza sigortası sözleşmesi imzalandığını ve primlerini aksatmadan yatırdığını, murisin 19.10.2011 tarihinde eğitim pilotu olarak çalışırken, uçak kazasında yaşamını yitirdiğini, davacıların kredi bakiyesini kendi kaynaklarından ödediklerini ve maddi zarara uğradıklarını beyanla, bankaya ödedikleri 42.000,00 TL’nin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; müteveffanın havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçması esnasında ölmesi ve ayrıca ölüm tarihinin sigorta poliçesinin bitiş tarihinden sonra olması nedeniyle davacıların talebinin poliçe teminatı dışında olduğunu beyanla, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre;Hayat Sigortası Genel Şartlarının A.3 “Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller ” başlığında sigortalının ancak yolcu sıfatıyla uçaklarda seyahat edebileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla pilot olan ve pilot olarak bulunduğu uçakla yaptığı kazada ölen murisin ölümü nedeniyle sigorta teminat dışı kaldığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 15,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına 18/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?