Birikmiş Nafaka Emekli Maaşının Haczedilmesi

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Birikmiş Nafaka Emekli Maaşının Haczedilmesi

Birikmiş nafaka emekli maaşının haczedilmesinde ; nafaka alacağı, ayrıcalıklı alacaklardan biridir. Ayrıcalıklı alacak olması sebebiyle ücretin çeşitli özellikleri vardır. Bunlardan en önemlileri; haczedilememe, devredilememe ve rehin edilememedir. Fakat ücretin haciz edilemezlik özelliğinde bir istisna getirilmiştir. Bu istisna nafaka alacaklarıdır. Kanunda da öngörüldüğü üzere, nafaka alacakları için maaşın haczi mümkündür. Ancak hacizde de belirli oranda sınırlama getirilmiştir. Nafaka alacağı sebebiyle maaşın haczinde getirilen sınırlama 1/4 tür. Bu orandan daha fazla haciz yapılması mümkün değildir.

T.C.Yargıtay

8. Hukuk Dairesi

Esas No : 2013/14404

Karar No : 2013/12866

Karar Tarihi : 23.9.2013
5510 Sayılı Yasa’nın 93. maddesi; “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdin-de doğan alacakları, devir ve temlik edilemez.

Gelir, aylık ve ödenekler; 88.maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” Hükmüne göre, nafaka borçları için haczedilmezlik kuralı uygulanmaz. Yine birikmiş nafaka borçları için emekli maaş haczinde de uygulanması gerekli, İİK’nin 83. maddesinde; borçlunun ve ailesinin geçimi için icra müdürlüğünce zorunlu olarak taktir edilen miktar tenzil olunduktan sonra kalan bölümünün haczedilebileceği ve bu miktarın maaşın V’ünden az olamayacağı belirtilmiştir.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Somut olayda borçlu aleyhine birikmiş ve devam eden aylar nafakasının tahsili amacıyla ilamlı takip başlatılmış, alacaklı vekilinin 14.11.2012 tarihli talebiyle; borçlunun birikmiş ve devam eden nafaka alacağı için emekli maaşı üzerine haciz konulması talebi üzerine, İcra Müdürlüğünce talep gibi işlem yapılmasına karar verilmiştir. Bu haliyle haciz birikmiş nafaka yönünden de emekli maaşının tamamı üzerine konulmuştur. Borçlu vekilinin bu işleme karşı şikayeti üzerine İcra Mahkemesi’nce, borçlunun emekli maaşında işleyen nafakanın kesilmesi ve geri kalan kısmından da birikmiş nafaka için V oranında kesinti yapılmasının mümkün olduğu, icra dosyasında da bu şekilde kesinti yapıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler nazara alındığında ve Mahkemenin kabulünde de olduğu üzere, birikmiş nafaka için emekli maaşından V oranında kesinti yapılabilir.
Bu durumda Mahkemece, takip dosyasında birikmiş nafaka yönünden maaşın VVü yerine tamamı üzerine haciz konulduğu nazara alınarak şikayetin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi gerekirken, haczedilmezlik şikayetinin tümden reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, Mahkeme Kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. Ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK.m.297/ç) ve İİK’nin 366/3.maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabilece-ğine, 23.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?