YAKALANAN MERMİ SAYISINA GÖRE CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ GEREKİR

 

Yargıtay

8. Ceza Dairesi

Esas : 2019/13096

Karar : 2019/14986

Karar Tarihi : 16.12.2019
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi 

SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık

HÜKÜM : Mahkumiyet
Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık … hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz incelemesinde;Yüzüne karşı verilen 03.03.2015 tarihli hükmü, CMUK’nun 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra sanık müdafinin temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında; mahkemece süresinden sonra yapılan temyiz isteminin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden, sanığın temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan temyiz isteminin reddine ilişkin 25.02.2016 tarihli ek kararın ONANMASINA,

2- Sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz incelemesinde;Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık …, …, …, …, …, …, …, … müdafilerinin, sanıklar …, …, …’in sübuta, alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesine ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün ONANMASINA,

3- Sanıklar … ve … hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz incelemesinde;Dairemizin süregelen uygulamalarına göre, ele geçen mermilerin 50 ve daha az olması halinde 6136 sayılı Yasanın 13/4. maddesine uyan suçun oluşacağı cihetle, sanıklara ait adreslerde yapılan aramada “3 ve 15 ” adet mermi ele geçirildiği ve sanıklara yüklenen yasak niteliğe haiz mermi bulundurma eyleminin temas ettiği, 6136 sayılı Yasanın 13/4. maddesinde düzenlenen suçun, hüküm tarihinden sonra 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK.nn 75. maddesi uyarınca önödeme kapsamına alındığının anlaşılması karşısında, sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

4- Sanık … hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz incelemesinde;Dairemizin süregelen uygulamalarına göre, sanıkta ele geçen mermilerin 50 ve daha az olması halinde 6136 sayılı Yasanın 13/4; 51-250 adet arasında olması durumunda 13/3. madde ve fıkrasına; 251 adet ve daha fazla olması halinde ise 13/1. maddesine uyan suçun oluşacağı dikkate alınarak;Olay tarihinde sanığın evinde yapılan aramada, toplam 300 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildiği anlaşılmakla, öncelikle bunlardan en az 251 adetinin patlatılarak sağlam olduklarının tespiti ile sonucuna göre hüküm kurmak gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde aynı kanunun 13/4 maddesi uyarınca mahkumiyet kararı verilmesi,Kabule göre ise; 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK.nun 75. maddesi uyarınca , 6136 sayılı Yasanın 13/4. maddesinde düzenlenen suçun önödeme kapsamına alındığı nazara alınarak, sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Silah Tabanca Mermi Cinayet Adam öldürme yaralama Kelepçe Tutuklu Hükümlü Sanık Şüpheli Soruşturma Kovuşturma İtiraz Cezaevi Hapishane Nezarethane Karakol Polis Savcı Hakim Yargıç Adliye Mahkeme Duruşma Ağır Ceza Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

5- Sanıklar … ve … hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz incelemesinde;Oluşa, iletişim tespit tutanaklarına, sanıkların savunmalarına, suça konu silahlar ile mermilerin ele geçiş biçimine ve tüm dosya kapsamına göre; 10.11.2012 tarihli üçüncü eylemde sanık …’ın dava dışı sanık … adlı şahsa satmak üzere sanık …’e teslim etmesi; 14.11.2012 tarihli dördüncü eylemde ise sanık …’ın daha evvel sanık … tarfından temin edilip sanık … tarafından satılan silahın arızalı çıkması üzerine, sanık … ile birlikte silahı değiştirmek için sanık …’ın ikametine gitmeleri, bir süre sonra ayrılmaları, yolda sanık …’in araçtan inmesi, daha sonra yol aramasında sanık …’nin silahla birlikte yakalanması, 01.01.2013 tarihli yedinci eylemde sanık …’ın aracında yapılan aramada 1 adet silah ele geçmesi, 18.01.2013 tarihli dokuzuncu eylemde sanık … ile Hikmet’in görüşmelerinden sonra yola çıkan sanık …’ın aracında yapılan aramada 1 adet silah ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen eylemlerinin; sanıklar Murat ve Hikmet’in ayrı ayrı bireysel silah ticaretini oluşturduğu, sanıkların kendi nam ve hesaplarına hareket ettikleri, kâr paylaşımında bulunmadıkları anlaşılmakla; sanıkların 6136 sayılı Yasanın 12/1. madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezalandırılmaları suretiyle fazla ceza tayini

6-Sanıklar … ve … hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz incelemesinde;Oluşa ve dosya kapsamına, sanıkların aşamalarda değişmeyen savunmaları, sanıklara ait silahların babalarıyla birlikte ikamet ettikleri evlerde ele geçmesi, sanık … yönünden; sanığın İstanbul’da ikamet ettiğine dair mernis kaydı, ele geçen silah hakkında tanık …’nin “babasından kalma silah olduğuna”, tanık …’nin “silahın babasından kaldığı ve kendisine ait olduğu” yönündeki beyanları, sanık … yönünden; …’nun silahın kendisine ait olduğu yönündeki beyanları karşısında; öncelikle tanıklar … ve … hakkında 6136 sayılı yasa kapsamında haklarında dava açılması sağlanıp incelenmekte olan dosya ile birleştirilerek sübut yönünden birlikte değerlendirme yapılması ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırmaya dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

7- Sanık … hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz incelemesinde;Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık …’de ele geçen 2 adet kuru-sıkı tabancanın silah imalatı yapan sanık … tarafından namluları değiştirilmek suretiyle 6136 sayılı yasaya aykırı hale getirilmesi şeklinde gerçekleştirilen eyleminin; 6136 sayılı Yasanın 13/son madde ve fıkrasına göre aynı yasanın 13/1. maddesi uyarınca, ele geçen silah sayısı ve niteliği dikkate alınarak alt hadden uzaklaşılarak cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle fazla ceza tayini,Yasaya aykırı, …, …, …, … müdafileri ile sanıklar …, …, … ve …’nun temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, sanık … hakkında CMUK.nın 326/son maddesi gereğince kazanılmış haklarının korunmasına, 16.12.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu konu hakkındakibenzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?