OHAL Komisyonunca Göreve İade Edilip

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

OHAL Komisyonunca Göreve İade Edilip

Olağanüstü Hal Kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve başvurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca kabul edilerek  yükseköğretim kurumlarına atama teklifi yapılanların mali ve sosyal haklarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınının  görüşü aşağıda yer almaktadır.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Mülga)
Sayı : 45516914-000-[839-46]-6045                                                                                                               
Konu :   Mali ve Sosyal Hakların Ödenmesi
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İlgi : 31.08.2018  tarihli ve 82444403-299-E.65987 sayılı yazınız.
İlgi yazıdan, 31/7/2018 tarihli ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7145 tarihli Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci ve 24 üncü maddeleri ile 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda yapılan değişiklik uyarınca;

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerden anılan Kanun kapsamındaki başvurulan kabul edilerek kamu görevine iadesine karar verilen ve bu kapsamda atanmış oldukları kurumlarda göreve başlayanlara ödenmesi öngörülen, ilgililerin kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının, kamu görevinden çıkarıldıkları eski kurumlan ile anılan Kanun kapsamında atanmış oldukları yeni kurulularından hangisi tarafından ödeneceği hususunda tereddüt yaşandığı ve konuya ilişkin Bakanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Bilindiği üzere, 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 7145 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki birinci fıkrasında;
“Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü lıaliıule karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak onbeş gün içinde yapılır.

Bu fıkra kapsamında kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerden, yöneticilik görevinde bulunmakla iken kaimi görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; atama teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır, İhdas, tahsis ve vize edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarına ilişkin kamu görevine iade karan alınması halinde karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Bunların atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurulularından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak onbeş gün içinde yapılır. Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılanların kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır. “

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

hükmü bulunmakla idi. Bu düzenlemede, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerin anılan Kanun kapsamında yaptıkları başvuruların kabulü hâlinde buna ilişkin kararın, yükseköğretim kuramlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları içinYükseköğretim Kurulu Başkanlığına, diğer personel bakımından ise Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği; Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin atama tekliflerinin anılan Başkanlık tarafından statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kuramlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin (öğretim elemanlarının) atama tekliflerinin ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, anılan fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde, kamu görevinden çıkarıldıkları yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kuramlarından birine yapılacağı belirtilmişti.

7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 7145 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle yeniden düzenlenen birinci fıkrasında ise,
“Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurıımlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır. Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali haklan düşer. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kamın hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır.

Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. ”

hükmü yer almaktadır. Bu hükümle, önceki düzenlemeden farklı olarak; kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerin anılan Kanun kapsamında yaptıkları başvuruların kabulü hâlinde buna ilişkin kararın, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları haricindeki diğer personel bakımından, ilgililerin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma bildirilmesi ve bu kapsamda kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması öngörülmüştür.

Anılan fıkrada ayrıca, ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümlerinin, anılan fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılmasına ve bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 7145 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 7075 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddede ise;
“(]) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Komisyon tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden atama teklifi yapılmamış olan kişiler 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığınca kurulularına bildirilir. Bunların atama işlemleri bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde kurulularınca gerçekleştirilir.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

(2) Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumdan başka bir kuruma atama teklifi yapılanlar hakkında teklif işlemi 10 uncu madde esas alınarak yeniden yapılır.
(3) Bu Kanun uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından atama teklifi yapılan ve göreve başlayanlar hakkında da 10 uncu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Mali haklarının hesaplanmasında göreve başladıkları tarihi takip eden hizmetleri karşılığında ilgiliye yapılan ödemeler, kurulularınca yapılacak toplu ödeme tutarından mahsup edilir. Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındakilere atama teklifinin yapıldığı kurumlar tarafından ödeme yapılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yön vermeye ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkilidir. ”
hükümlerine yer verildiği görülmektedir, Bu maddeyle, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 7145 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki birinci fıkrası uyarınca Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden atama teklifi yapılmamış olanlar, Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumdan başka bir kuruma atama teklifi yapılmış olanlar ve Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından atama teklifi yapılarak göreve başlamış olanlar hakkında da7075 sayılı Kanunun 7145 sayılı Kanunla değiştirilen 10 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılması öngörülmüş olup maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yön vermeye ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde;
1-7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının gerek 7145 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki gerekse anılan Kanunla değiştirildikten sonraki hükümlerine göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilen öğretim elemanlarının atama tekliflerinin Başkanlığınızca, anılan fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevinden çıkarıldıkları yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine yapılması öngörülmüş olduğundan, anılan fıkra kapsamında atanarak göreve başlayan öğretim elemanlarına, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının (fiilen çalışmaya bağlı olanlar hariç), kamu görevinden çıkarıldıkları eski kurumlan tarafından ödenmesi gerektiği,

2-7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 7145 sayılı Kanunla değiştirilen birinci fıkrası uyarınca eski kadro veya pozisyonuna atanmak üzere kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma bildirilen ve bu kapsamda atanarak göreve başlayan personele, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının (fiilen çalışmaya bağlı olanlar hariç), kurumlan tarafından ödenmesi gerektiği,

3-7145 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 7075 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında bulunan personel hakkında yürütülecek uygulama hususunda ise, anılan maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Devlet Personel Başkanlığından görüş talep edilmesi, uygulamaya ilişkin tereddüdün devam etmesi halinde anılan Başkanlığın görüşü ile birlikte Bakanlığımızdan görüş talep edilmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?