İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAÖzet : Yapı tatil zaptında belirtilen ruhsata aykırı ilave inşaatın bina vasfında olup olmadığı, taşıyıcı unsurunun etkilenip etkilenmediği ve inşaat ruhsatına aykırı olarak alan kazanımı olup olmadığı hususlarında ve yapım tarihine ilişkin imalatdaki eskime, yıpranma, kabarma, dökülme ve korozyon durumları gibi yıpranma oranını da içeren teknik verilere göre hava fotoğraflarını da irdeleyecek şekilde mahallinde keşif ve uzman bilirkişi incelemesi yaptırılıp rapor alındıktan ve tutanak düzenleyicileri ve taşınmaza komşu binalarda oturanların tanık olarak dinlendikten sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.
Yargıtay18. Ceza Dairesi
Esas : 2019/1768Karar : 2020/4887Karar Tarihi : 24.02.2020
(5237 s. TCK m. 184)
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- TCK’nın 184/1. maddesinde “yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran” kişilerin cezalandırılması öngörülmüş olup, 3194 sayılı İmar Yasası’nın 5. maddesinde de bina kavramı “kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.” şeklinde açıklanmıştır.
Yapı tatil zaptında belirtilen ruhsata aykırı ilave inşaatın bina vasfında olup olmadığı, taşıyıcı unsurunun etkilenip etkilenmediği ve inşaat ruhsatına aykırı olarak alan kazanımı olup olmadığı hususlarında ve yapım tarihine ilişkin imalatdaki eskime, yıpranma, kabarma, dökülme ve korozyon durumları gibi yıpranma oranını da içeren teknik verilere göre hava fotoğraflarını da irdeleyecek şekilde mahallinde keşif ve uzman bilirkişi incelemesi yaptırılıp rapor alındıktan ve tutanak düzenleyicileri ve taşınmaza komşu binalarda oturanların tanık olarak dinlendikten sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm kurulması,
2- Suçun oluştuğunun kabulü durumunda ise, hükümden sonra 18 Mayıs 2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. maddesi de gözetilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş ve katılan … Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?