ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshi Halinde Yüklenici İmalatının Değerinde Esas Alınacak Tarih Nedir ?

Yargıtay

15. Hukuk Dairesi


Esas : 2006/70

Karar : 2007/1022

Karar Tarihi : 19.02.2007
Sözleşme geriye etkili feshedilince; yüklenicinin arsa sahipleri yara­rına yaptığı bir kısım imalat varsa, bu imalatın bedeli, fesih kararının kesinleştiği tarihteki serbest piyasa rayicine göre hesaplanır.

1) Maddi Tazminat/ Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/ Dava Şartı Noksanlığı/Tüketici Mahkemesi/ Görev Arsasına karşılık 9 adet bağımsız bölüm alacak olan arsa sahibinin ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket ettiğinden söz edilemeyeceği, amacının salt kişisel ihtiyaçları için kullanma, tüketme amacını aştığı, 6502 Sayılı Yasanın 3/k maddesindeki “tüketici” tanımına uymadığı anlaşılmakta olup, somut uyuşmazlığın Tüketici mahkemesinin görevi kapsamında kaldığının kabulü doğru değildir.(23 HD. 16.03.2015;96/1657)

2) Davalılar, yüklenici davacının inşaatı tamamlamadan terk ettiğini, yapılan inşaatın kaçak ve imara aykırı olduğunu, ruhsata bağlanmasının mümkün olmadığını, inşaatı bitirmek için başka yüklenici ile anlaşmak zorunda kaldıklarını iddia etmeleri ve inşaatın kaçak şekilde yapılmasının anlaşılması karşısında, sözleşme gereği inşaatı yasal hale getirme yükümlülüğünün davacı yüklenicide olduğu gözetilip yasal hale getirme imkanı bulunması halinde yükleniciye uygun süre verilmeli aksi halde, dava ret edilmelidir. (23.HD. 09.04.2015; 11070/2405)

3) Taraflar arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine konu yapıya mevcut hali ile kullanma izni verilmeyeceği, ancak kaçak kısımlarının yıkılması süretiyle yasal hale getirme mümkün olduğundan mahkemece davacı yükleniciye inşaatı yasal hale getirmesi için yetki ve yeterli süre verilmesi ile hakkında dava açılmasına sebebiyet vermeyen davalıların yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmaması gerektiği gözetilmelidir.( 23. HD. 15.06.2017; 5188/1823)

4) Eser Sözleşmesi/Yapı Ruhsat Alma Sorumluluğu/ Yüklenicinin Temerrüdü/ Hakediş Tutarı/ İmalat Seviyesi ve Bedeli/ Kesin Teminat Mektuplarının İadesi ve Bedellerinin Tahsili 15.HD. 2.10.2014; 2590/5618“İmar mevzuatına ilişkin kurallar kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilmelidir.Eser sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığından ve yükleniciye ruhsat alımı ile ilgili vekaletname verildiği de iddia ve ispat olunmadığından yapı ruhsatı alma sorumluluğu kural olarak davalı iş sahibine aittir.

Yapı ruhsatı olmaksızın yapılan inşaat kaçak olacağından, iş sahibi idare; yükleniciyi bu inşaatların yapımına devam etmeye zorlayamaz. Bu halde, işin süresinde tamamlanması mümkün olmadığından yüklenicinin temerrüdünden de söz edilemez. Yapı ruhsatı almayan davalı iş sahibi idare, sözleşmenin feshinde kusurlu olduğundan, yüklenicinin hak edişlerinden kesilen tutarlar, idareye gelir olarak kaydedilemez ve yüklenicinin hesaplanacak alacağından mahsup edilemez.

Yeniden oluşturulacak teknik bilirkişi kurulundan; imalat seviyesi ve bedeli ile ilgili raporlar arasında olusan çelişkiyi gidermeye yönelik gerekçeli ve Yargıtay denetimine elverişli olacak biçimde rapor alınarak oluşacak sonuca göre dava sonuçlanmalıdır.Yükleniciye tasfiye hak edişinde yazılı ödemelerin yapılıp yapılmadığı da araştırılıp kesin ödeme miktarı saptanmalı, belirlenecek kesin ödeme tutarı yüklenicinin hesaplanacak alacağından düşülmelidir.İş sahibi fesihte haklı değilse yüklenici kesin teminat mektuplarının iadesini istekte haklı hale gelir. Kesin teminat Mektupları bedellerinin tahsiline karar verilebilmesi için iş sahibinin ödemek zorunda kalabileceği işçi ücretleri yüklenici tarafından ödenmiş olmalıdır.”

Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?