İİK ‘nun 121. Maddesi Uyarınca Alınan Yetki Belgesine Dayalı Olarak Alacaklı Tarafından Açılan Ortaklığın Giderilmesi İstemine İlişkin Dava Sırasında Borç Ödenirse Dava Konusuz Kalır

İİK ‘nun 121. Maddesi Uyarınca Alınan Yetki Belgesine Dayalı Olarak Alacaklı Tarafından Açılan Ortaklığın Giderilmesi İstemine İlişkin Dava Sırasında Borç Ödenirse Dava Konusuz Kalır

Yargıtay

14. Hukuk Dairesi


Esas : 2020/821

Karar : 2020/3674

Karar Tarihi : 15.06.2020
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 26.05.2011 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.03.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar vekili ve davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:


KARAR
Dava, İİK’nun 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.Davacı vekili, bir kısım davalıların murisi…’in davacıya olan borcundan dolayı icra takibi başlatıldığını, borçlunun murisi …’in paydaşı olduğu … ili, … ilçesi 76, 223, 233 ve 381 parsel sayılı taşınmazlarda borçlunun hissesine alacak nedeniyle haciz konulduğunu ve icra mahkemesinden iş bu davayı açmak üzere yetki verildiğini ileri sürerek, dava konusu taşınmazlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dosya Tebligat İcra Adliye Katip Memur Hakim Savcı Duruşma Belge Zarf Posta Kargo Sosyal Medya Mail Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Bir kısım davalılar, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.Hükmü, bir kısım davalılar vekili ile davalı … temyiz etmiştir.Borçlunun elbirliği halinde ortak olduğu taşınmazlarda borçlu ortağın alacaklısı icra hakimliğinden İcra ve İflas Kanununun 121. maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir.

Bunun için icra hakiminden yetki belgesi alınması zorunludur. İcra hakiminden yetki belgesi almadan doğrudan doğruya veya yetkisi olmayan icra müdürünün verdiği yetki belgesine dayanılarak dava açılması halinde dava hemen reddedilmeyip davacı tarafa icra hakiminden yetki belgesi almak üzere süre verilmelidir. İcra mahkemesinden alınan yetkiye dayalı olarak açılan davalarda kural olarak borçlu ortağın mülkiyet hakkının elbirliği mülkiyetine konu olması gerekir.Borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan davalarda birden fazla taşınmaz dava konusu edilmiş ise icra takibine konu borç miktarına göre dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin tespit edilerek borca yetecek kadar (Sayıda) taşınmazın ortaklığının giderilmesine karar verilmesi, fazlaya ilişkin istemin reddi gerekir.

İş Yeri Açılışında Belge Teslimi

Bu şekilde açılacak davalarda borçlu ortak (paydaş) dahil tüm ortakların (Paydaşların) davaya dahil edilmeleri zorunludur.Somut olaydaki dava, İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca alacaklının açtığı ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Davacı alacaklı temyiz aşamasında dosyaya sunduğu 29.11.2018 tarihli dilekçesinde borçlunun icra takibine konu borcu ödediğini, dosyanın devam etmesinde ve temyiz itirazlarında hukuki yararı kalmadığını belirtmiştir. Hal böyle olunca dava konusuz kaldığından davacı alacaklının talebi değerlendirilerek mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın yatıranlara iadesine, 15.06.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bu konu hakkkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?