Disiplin Kuruluna Sevk Edilmesi Gerekirken, Bu Kural İşletilmeden İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Nedeniyle İşveren Feshi Haksızdır

Disiplin Kuruluna Sevk Edilmesi Gerekirken, Bu Kural İşletilmeden İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Nedeniyle İşveren Feshi Haksızdır

Disiplin Kuruluna Sevk Edilmesi Gerekirken, Bu Kural İşletilmeden İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Nedeniyle İşveren Feshi HaksızdırÖzet : Toplu iş sözleşmesinde disiplin kurulunun uygulayacağı cezalar arasında işten çıkarma da bulunmaktadır. Bu düzenleme karşısında davacının işverene yönelik hakaret eylemi üzerine disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekirken, bu kural işletilmeden iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle işveren feshi haksızdır. 
Yargıtay9. Hukuk Dairesi
Esas : 2009/38889Karar : 2012/2553Karar Tarihi : 01.02.2012 
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk MahkemesiDAVA : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, iş kaybı tazminatı, fazla çalışma ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR
Davacı İsteminin Özeti : Davacı, iş sözleşmesinin haksız olarak işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları ile fazla çalışma ve ücret alacaklarını istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti : Davalı, davacının belediye başkanına hakaret etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Yerel Mahkeme Kararının Özeti : Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu, davacının fazla çalışma yaptığını ispatlayamadığı ve ödenmemiş ücreti bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz : Kararı davacı temyiz etmiştir.
Gerekçe :1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, işveren tarafından yapılan feshin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.Davacı, davalı işyerinde faaliyette bulunan sendikanın üyesidir. Davalı işveren ile davacının üyesi olduğu Belediye-İş sendikası arasında 1.8.2002-31.7.2004 dönemi için imzalanan toplu iş sözleşmesinin disiplin hükümleri başlıklı 48. maddesinde disiplin kurulu şartı getirilmiştir. Toplu iş sözleşmesinde belirtilen bu düzenleme işverenin yönetim hakkını kısıtlayıcı bir hükümdür. Toplu iş sözleşmesinde disiplin kurulunun uygulayacağı cezalar arasında işten çıkarmada bulunmaktadır. Bu düzenlemeye karşısında davacının işverene yönelik hakaret eylemi üzerine disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekirken, bu kural işletilmeden iş sözleşmesinin feshedilmesi yapılan feshi haksız hale getirmiştir. Dosya içindeki bilirkişi raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri hakkında bir karar verilmelidir.
Sonuç : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 01.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?