Birden Fazla İlde Çalışan Satış Sorumlusu Davayı Hangi İldeki Mahkemede de Açabilir

Birden fazla ilde veya ilçede çalışan pazarlamacı, ilaç mümessili, satış sorumlusu , bölge temsilcisi gibi çalışanlar işveren ile Uyuşmazlık yaşadığında davayı hangi ilde açacağı konusunda tereddüt oluşabilmektedir.Dava şirket merkezinde mi açılacak, bölge temsilciliğinin bulunduğu ilde mi açılacak,yoksa bölgeyi kapsayan herhangi bir il ve ilçede açılabilir mi ?

Konu hakkındaki tereddütleri ortadan kaldıran Yargıtay kararını aşağıda sunuyoruz.

Yargıtay
7. Hukuk Dairesi         

2014/6692 E.  ,  2014/13444 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi : Mersin 3. İş Mahkemesi
Tarihi : 20/02/2014
Numarası : 2013/196-2014/34

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davacı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK’nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı vekili, davalı işverence davacının hak etmiş olduğu fazla mesai ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, söz konusu alacağın hüküm altına alınmasını istemiştir.
Davalı vekili, davanın yetkisiz Mahkemede açıldığını ayrıca davacının işverenden herhangi bir alacağı bulunnmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının sadece Mersin ilinde çalışmaması ayrıca davalının Mersin’de bir işyerinin bulunmaması gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiş.
Taraflar arasında yetkili mahkemenin hangi iş mahkemesi olduğu uyuşmazlık konusudur.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.

İşçi İş Kazası Madenci Tehlikeli İşler Tazminat Ölüm Zehirlenme İş Güvenliği Duman Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.
Davalı kabulüne göre davacı medikal tanıtım sorumlusu olarak Mersin ve İskenderun, Payas, Erzin, Dörtyol ilçelerinin oluşturduğu bölgede çalışmaktadır.
Yukarıda zikredilen yetki hususundaki yasal düzenleme nazara alındığında; yetki sözleşmeleri geçersiz olduğu gibi sadece davalı şirket merkezinin bulunduğu yer davacı gibi gezici olarak çalışan işçiler için yetkili Mahkemenin belirlenmesi bakımından yeterli değildir.Davacının fiilen işini yaptığı yer önem arzetmektedir.
Bizzat davalı vekili beyanı ile davacının Mersin ilini de kapsayan bir saha içerisinde çalıştığı anlaşılmış olmakla davacının çalıştığı bu bölgede yer alan İş Mahkemelerinin herhangi birinde dava açması husunda seçimlik hakkı mevcuttur.Birden fazla ili ya da ilçeyi kapsayan çalışma sahasında hizmet veriyor olması davacının aleyhine yorumlanamaz.
Yapılan tespitler karşısında; işçinin işini yaptığı yer Mersin İş Mahkemelerinin yargı çevresi içerisinde kalmakla, davanın esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken yazılı gerekçe ile yetkisizlik kararı verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 13/06/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?