TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ARAÇTA MEYDANA GELEN DEĞER KAYBI

Özet : Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak kazadan sonraki onarılmış halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir.

T.C.Yargıtay17. Hukuk Dairesi
Esas : 2016/15533Karar : 2017/8568 Karar Tarihi : 03.10.2017
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı vekili; müvekkilinin…’nin vasisi olduğunu,…adına kayıtlı ve sakat aracı olarak ruhsatta kayıtlı olan … plaka sayılı aracın park halindeyken, davalıların kusuru nedeniyle meydana gelen trafik kazasında hasar gördüğünü, … 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/1 D.iş sayılı dosyasında yapılan tespit ile araçtaki değer kaybının 15.000,00 TL olduğunun tespit edildiğini, ayrıca %100 özürlü olan müvekkilinin kazadan sonra araç kiralamak durumunda kaldığını ve 1.829,00 TL kira ödemesi yaptığını, tespit için de masraflar yaptığını belirterek, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla toplam 17.384,10 TL’nın faizi ile birlikte davalılardan kusurları oranında tahsilini talep etmiştir.Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuştur.Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile 5.175,00 TL alacağın davalı …’dan, 2.587,50 TL alacağın ise davalı …’den dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı ve araç kiralama bedelinin tazmini istemine ilişkindir.Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2. el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın genel bir değerlendirme yapılarak sağlanmıştır. Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak kazadan sonraki onarılmış halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir. Bu durumda mahkemece yukarıda açıklanan ilkeler ışığında araçtaki değer kaybının tespiti hususunda yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine,(2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 03.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?