TMK MADDE 525 – Artmirasçı, Mirası Belirlenmiş Olan Geçiş Anında Sağ İse Kazanır

TMK MADDE 525 – Artmirasçı, Mirası Belirlenmiş Olan Geçiş Anında Sağ İse Kazanır

TMK MADDE 525 – Artmirasçı, Mirası Belirlenmiş Olan Geçiş Anında Sağ İse KazanırF. Artmirasçı AtamaIV. Hükümleri2. Artmirasçı Hakkında
Artmirasçı, mirası belirlenmiş olan geçiş anında sağ ise kazanır. Artmirasçı geçiş anından önce ölmüşse, tasarrufta aksi öngörülmüş olmadıkça, miras önmirasçıya kalır. Önmirasçı mirasbırakanın ölümünde sağ değilse veya mirastan yoksun kalmışsa ya da mirası reddederse, miras artmirasçıya geçer. 
TMK MADDE 525’İN GEREKÇESİ
Madde, 1984 tarihli öntasarının 449 uncu maddesinde olduğu gibi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 492 nci maddesine uygun olarak üç fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
TMK MADDE 525 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI
Yargıtay20. Hukuk Dairesi
Esas :  2019/5890Karar : 2020/525 Karar Tarihi  : 06/02/2020
MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi
Kısıtlı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada Havza Sulh Hukuk ve Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevi yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Kısıtlı …, Havza Sulh Hukuk Mahkemesinin 16.02.2012 tarih ve 2011/556 E.- 2012/135 K. sayılı ilamı ile kısmen kısıtlanmış ve kendisine … yasal danışman olarak atanmıştır.Yasal danışman, 02.09.2019 tarihli dilekçesi ile görev süresinin uzatılmasına karar verilmesini talep etmiştir.Havza Sulh Hukuk Mahkemesince, 30.09.2019 tarihli ek karar ile kısıtlının MERNİS adresinin “…..” olduğu gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir.Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesince, kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verildiğine ilişkin bir karar olmadığından bahisle yetkisizlik kararı verilmiştir.Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir. “Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” TMK m.412’de ise “Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilân olunur.” hükmü yer almaktadır.Dosyanın incelenmesinden, kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ilişkin vesayet makamı olan Havza Sulh Hukuk Mahkemesince TMK m.412/1’e göre verilmiş bir izin kararı olmadığından yasal danışmanın talebi ile ilgili karar vermekte Havza Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Havza Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 06/02/2020 arihinde oy birliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?