TMK MADDE 507

TMK MADDE 507

TMK MADDE 507A.Tasarruf Edilebilir KısımIII. Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesabı1. Borçların İndirilmesi
Tasarruf edilebilir kısım, terekenin mirasbırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanır. Hesap yapılırken, mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri terekeden indirilir. 
TMK MADDE 507’NİN GEREKÇESİ
Maddenin birinci fıkrasına göre terekede mevcut hak ve borçlar ile ilâve edilecek ve çıkarılacak unsurlar, mirasbırakanın ölümü anındaki değerleri ile dikkate alınacaktır. Terekenin yükümlü olduğu intifa hakkı ve iratların kapitalize değerleri de bu tarih itibarıyla nazara alınır.Yürürlükteki Kanunun esasları muhafaza edilmiş, sadece terekeden indirilecek “mirasbırakan ile birlikte yasayan ve onun tarafından bakılan kimselerin geçim giderleri” için süre, bir aydan üç aya çıkarılmıştır. Böylece insani düşüncelerle anılan kimselerin durumlarını ayarlayabilmeleri için kendilerine biraz daha süre tanınmış olmaktadır.Bu yöndeki değişiklik, 1984 tarihli öntasarıdan alınmıştır.
TMK MADDE 507 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI
Yargıtay2. Hukuk Dairesi
Esas : 2014/14221Karar : 2014/24282Karar Tarihi : 01.12.2014
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından; nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle velayeti anneye bırakılan müşterek çocuklar için her zaman iştirak nafakası talep edilebileceğinin mümkün bulunmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?