TAPU İPTALİ İLE MİRAS PAYI ORANINDA TESCİL

TAPU İPTALİ İLE MİRAS PAYI ORANINDA TESCİL

Özet : Taraflar arasında noterde düzenlenen mirastan feragat sözleşmesi ve içeriği ile dosyada yer alan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde davacı …’nin pay temlikinin hile iddiasına değil, vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayandığı, bu nedene dayanan davalarda hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerinin olmadığı gözetilerek, davanın reddedilmiş olması bu gerekçe ile ve sonucu itibariyle doğru olduğuna göre; davacının temyiz itirazı yerinde değildir.

T.C.Yargıtay

1. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/12074 Karar : 2017/220 Karar Tarihi : 16.01.2017
Taraflar arasında görülen davada;Davacı, davalıların hileli yönlendirmesi sonucunda ortak miras bırakan … adına kayıtlı 764 ada 64 ve 66 parsel sayılı (imar sonucu 3008 ada 4 parsel) taşınmazların veraset ve vergi dairesi işlemlerinin yapılması amacıyla annesi Binnaz’ı 03.05.1985 tarihinde vekil kıldığını, vekili aracılığıyla çekişmeli taşınmazdaki payının ve miras bırakan annesi Binnaz’ın eşinden intikal eden yasal miras paylarının 20.05.1985 tarihli resmi akitle davalı erkek kardeşlerine satış suretiyle temlik edildiğini, temlikin hile ve desise ile gerçekleştiğini, devrin bedelsiz olup mirastan mal kaçırma amacıyla ve saklı payı zedeleme kastı ile yapıldığını, ileri sürerek tapu iptali ile miras payı oranında adına tescilini, mümkün olmazsa tenkis istemiştir.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Davalılar, davanın süresinde açılmadığını, temliklerin gerçek olup davacının satış bedelini aldığını, davacının mirastan feragat ettiğine dair beyanının bulunduğunu, şuan taşınmazın değerinin artması nedeniyle eldeki davanın açıldığını, ileri sürülen iddiaların doğru olmadığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.Mahkemece, davacının miras bırakan babası …’tan intikal eden pay yönünden açtığı davanın 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle reddine, davacının, miras bırakan annesi Binnaz tarafından eşinden intikal eden payın temlikine ilişkin işlemin ise muvazaalı olmadığı, temlikte gerçek amacın muris Hasan’dan intikal eden mirasın paylaşımı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 06.10.2015 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili Avukat … ile temyiz edilenler vekili Avukat … geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR
Dosya içeriğine, toplanan delillere göre, özellikle davacının annesi olan miras bırakan Binnaz’ın davacıdan aldığı 03.05.1985 tarihli vekâletname ile, kendisinden önce vefat eden eşi Hasan’dan kendisine ve davacıya kalan miras hisselerini, tapuda 20.05.1985 tarihli resmi senet ile kendi adına asaleten davacı adına vekaleten işlem yaparak davalı olan çocuklarına satış suretiyle yarı yarıya temlik ettiği, davacının eldeki davada kendi hissesi yönünden vekalet görevinin kötüye kullanılması, miras bırakan Binnaz’ın hissesi yönünden ise muvazaa iddiasına dayandığı gözetilerek taraflar arasında noterde düzenlenen 28.11.1984 tarihli mirastan feragat sözleşmesi ve içeriği ile dosyada yer alan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde davacı …’nin pay temlikinin hile iddiasına değil, vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayandığı, bu nedene dayanan davalarda hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerinin olmadığı gözetilerek, davanın reddedilmiş olması bu gerekçe ile ve sonucu itibariyle doğru olduğuna göre; davacının temyiz itirazı yerinde değildir.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 31.12.2014 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz edilenler vekili için 1.100.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin ve aşağıda yazılı 7.10.-TL. bakiye onama harcının temyiz edenden alınmasına, 16.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?