TCK MADDE 293 ETKİN PİŞMANLIK

TCK MADDE 293 ETKİN PİŞMANLIKTutuklu veya hükümlünün, kaçtıktan sonra etkin pişmanlık göstererek kendiliğinden teslim olması halinde, kaçtığı günden itibaren teslimin gerçekleştiği güne kadar geçen süre dikkate alınarak, verilecek cezanın altıda beşinden altıda birine kadarı indirilir. Ancak, kaçma süresinin altı ayı geçmesi halinde cezada indirim yapılmaz.TCK MADDE 293’ÜN GEREKÇESİ
Madde metninde, gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlüler açısından etkin pişmanlık düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık hükmünün uygulanabilmesi için, teslim olgusunun “kendiliğinden” gerçekleşmesi gerekir. Yani teslim olgusu serbest irade ürünü olmadığı takdirde, etkin pişmanlık hükmünden yararlanılamayacaktır.
TCK MADDE 293 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
Yargıtay9. Ceza dairesi
Esas : 2014/1692 Karar : 2014/2563 Karar Tarihi : 05.03.2014
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;1- Sanığın savunmalarında süresinde denetimli serbestlik bürosuna başvurduğunu belirtmesi, temyiz dilekçesine ekindeki Silivri Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’nün Adli Kontrol Takip formu fotokopisine göre sanığın anılan müdürlüğe müracaat etmesi gereken 04.02.2013 tarihinde başvurduğu ve belirtilen belgede imzasının da bulunduğu gözetilerek, savunmasının doğruluğu Silivri Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünden sorulmak suretiyle araştırılarak sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma sonucu mahkumiyet kararı verilmesi,2- Kabule göre de;a- Sanık hakkında uygulanan kanun ve maddesinin 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesinin sekizinci fıkrası yollamasıyla TCK’nın 292/1. maddesi yerine, yollama maddesine yer verilmeksizin doğrudan TCK’nın 292/1. maddesi olarak gösterilmesi,b- Teslim olması gereken süreden üç gün sonra kendiliğinden teslim olduğunun kabul edilmesi karşısında sanığın cezasından etkin pişmanlık nedeniyle TCK’nın 293. maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan indirimin, sanığın kaçtığı ve teslim olduğu tarihler arasındaki süre dikkate alınarak anılan maddede belirtilen 1/6 ile 5/6 arasındaki oranlardan makul ve hakkaniyete uygun düşen bir nispetin tercih edilmsi gerekirken 2/6 nisbetinde indirim yapılması Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı bozulmasına, 05.03.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.
Yargıtay9. Ceza Dairesi
Esas : 2014/1687Karar : 2014/2562Karar Tarihi : 05.03.2014
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;1- Ceza infaz kurumundan kaçtıktan sonra etkin pişmanlık göstererek kendiliğinden teslim olduğuna ilişkin dosyada bilgi ve belge bulunmayan sanığın savunmasının doğruluğu araştırılmadan eksik soruşturma ile TCK’nın 293. maddesi uyarınca cezasında indirim yapılması,2- Kabul ve uygulamaya göre de;Hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden kaçtıktan iki ay sonra pişman olarak kendiliğinden teslim olduğu kabul edilen sanığın cezasından etkin pişmanlık nedeniyle yapılan indirimin, sanığın kaçtığı ve teslim olduğu tarihler arasındaki süre dikkate alınmak suretiyle TCK’nın 293. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 1/6 ila 5/6 arasındaki oranlardan makul ve hakkaniyete uygun düşen bir nispetin tercih edilip uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesi gerekirken kanunda yer almayan gerekçe ile asgari oranda indirim yapılması,
Sonuç : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, tayin olunan sonuç cezanın süresi yönünden kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 05.03.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?