Sağlık Raporu Alınmadan Tapuda Düzenlenen Ölünceye Kadar Bakma Akdinin İptali Davası

Dosya Tebligat İcra Adliye Katip Memur Hakim Savcı Duruşma Belge Zarf Posta Kargo Sosyal Medya Mail Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Sağlık Raporu Alınmadan Tapuda Düzenlenen Ölünceye Kadar Bakma Akdinin İptali Davası

Sağlık Raporu Alınmadan Tapuda Düzenlenen Ölünceye Kadar Bakma Akdinin İptali Davası

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/18279Karar : 2019/6679Karar Tarihi : 28/05/2019
“İçtihat Metni “MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, … …ın evlatlığı ve yasal mirasçısı olduğunu, … Tapu Sicil Müdürlüğünün 10/06/1997 tarih ve 236 yevmiye nolu akdi ile davalının, … …a karşı ölünceye kadar bakma yükümlüsü olduğunu, aynı akit ile … …a ait … İlçesi Karalar mahallesi 110 ada 15 parsel sayılı taşınmazın davalıya bağışlandığını, ancak davalının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, ayrıca … … hakkında alınması gereken sağlık raporları bakımından da akdin isabetsiz olduğunu belirterek ölünceye kadar bakma akdinin gerekleri yerine getirilmediğinden ayrıca şekil eksiklikleri ihtiva ettiğinden iptaline, belirtilen taşınmazın maliki sutununa kendi isminin yasal mirasçı olarak tesciline, terdiden mahfuz mirasçılık payını ihlal eden kısım bakımından tasarrufun tenkisine karar verilmesini istemiştir.

Davacı, yargılama sırasında vefat etmiş olup, mirasçıları davaya dahil edilmiştir. Davalı, yargılama sırasında vefat etmiş olup mirasçıları davaya dahil edilmiştir. Dahil edilen mirasçılardan, … ve … davanın reddini dilemişlerdir. Mahkemece, bozma üzerine, davanın kabulü ile … Tapu Sicil Müdürlüğünün 10/06/1997 tarih ve 236 yevmiye nolu resmi senedi ile düzenlenen, tarafları … … ve … … olan ölünceye kadar bakma akdinin iptaline karar verilmiş; hüküm, davalılar … ve … tarafından temyiz edilmiştir. Dava, ölünceye kadar bakma akdinin iptali istemi ile açılmıştır. Yargılama sırasında Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabında … …ın akit yapılırken sağlık raporunun bulunmadığı, …’ya yazılan müzekkere cevabında ise 2004 yılından öncesine ait kayıtların imha edildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Tebligat Mektup Mühür Vasiyet Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Mahkemece, elde edilen deliller ve özellikle somut nitelikteki tanık beyanlarına göre … …ın akdin yapıldığı tarihte akli dengesinin ve fiil ehliyetinin olmadığı, akit yapılırken fiil ehliyetinin ispatına yarayacak doktor raporu alınmadığı, akit tarihinde davacı ile … … arasında herhangi bir husumetin bulunmadığı, tam tersine … …a davalı tarafından değil davacı tarafından bakıldığı, ihtiyaçlarının davacı tarafından karşılandığı bu durumda yapılan akdin fiil ehliyetsizliği nedeniyle sakat olduğu gibi, davalının akit gereklerini de yerine getirmediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de; … …ın akdin yapıldığı tarihteki sağlık durumu hakkında yeterli sonuca ulaşılamamıştır.

Bu nedenle, … …ın hangi hastanelerde tedavi gördüğünü taraflardan sorup tıbbi evrakların getirtilip, dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek alınan rapor üzerine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalılar … ve … yararına BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?