Miras Hukuku Gaziantep Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Gaziantep avukatı olarak faaliyet gösteren Akıllar Hukuk Bürosu;

 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Mirasçıların ve hisselerinin belirlenmesine yönelik mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması,
 • Mirasın paylaştırılması başta olmak üzere miras hukuku alanındaki tüm ihtilaflara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Miras Hukuku Kapsamındaki İhtilaflara İlişkin Çözümlerimiz

Gaziantep Miras hukuku, Medeni Kanun‘da düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır.

Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları dolayısıyla alt soyu yani çocukları ve torunları, anne ve babası,büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde de devlettir.

Atanmış mirasçı ise mirasbırakanın yasal olarak mirasçısı olmamakla birlikte, kendi tasarrufu ile miras bıraktığı kişilerdir. Bu bağlamda, miras paylaşımı yapılırken geriye dönülmesi mümkün olmayan neticelerle karşılaşmamak ve mağduriyet yaşamamak için, mutlaka bir miras avukatına başvurunuz.

gaziantep avukat 1

Mirasın paylaştırılması, mirasbırakanın ölümden önce vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenlemesi halinde, mirasbırakanın yasal mirasçılarının saklı payları baki kalmak üzere, vasiyetnamede yazıldığı şekilde yapılır.( Gaziantep Miras Avukatı ) 

Mirasbırakanın herhangi bir ölüme bağlı tasarruf yapmamış olması halinde ise, Medeni Kanun’da düzenlendiği üzere yasal mirasçılar arasında miras paylaştırılır.

Bu kapsamda Miras Hukuku Gaziantep ilindeki avukatlarımız öncelikle mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi ve mirasçılar arasındaki müşterek mülkiyete tabi malların ortaklığının giderilmesi (izale-i şüyu), reddi miras işlemleri ve mirasbırakanın ölümden önce saklı paylara zarar verecek şekilde yaptığı tasarrufların iptali de dahil olmak üzere her türlü konuya ilişkin hukuki hizmet vermektedir.

Kimler Resmi Vasiyetname Düzenleyebilir?

 1. Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 2. Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üst soy ve alt soy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.
 3. Resmi vasiyetname, resmi memur tarafından düzenlenir.
 4. Sulh hukuk mahkemesi hâkimi tarafından düzenlenebilir.
 5. Noter tarafından düzenlenebilir.
 6. Kanun ile kendisine yetki verilmiş Konsolos vb gibi tarafından da düzenlenebilir.
 7. Resmi vasiyet, iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir.
 8. Resmi vasiyetname düzenlenmesi için miras bırakan arzularını resmi memura bildirir.
 9. Vasiyet eden arzularını resmi memura yazılı olarak verip aynen tutanağa geçirilmesini de isteyebilir.
 10. Mirasbırakanın arzularını resmi memura bildirmesi üzerine resmi memur, resmi vasiyetnameyi yazar veya yazdırır.
 11. Yetkili resmi memur noterin vasiyetnameyi bizzat kendisinin yazması ile kendi nezaretinde yetkili görevlisini yazdırması aynı işlemi ifade eder.
 12. Resmi memur, mirasbırakanın arzularını kapsayan vasiyetnameyi yazar veya yazdırdıktan sonra yazılmış olan vasiyetnameyi okuması için miras bırakana verir.
 13. Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunduktan sonra imzalanır. Bu anlamda parmak izi imza olarak kabul edilemez.
 14. Resmi memur, resmi vasiyetnameye düzenleme tarihi koyarak imzalar.
 15. Vasiyetname resmi mühür ile mühürlenir.
 16. Resmi vasiyetnameye ilişkin işlemlerin baştan sona aynı memur tarafından yapılması gerekmektedir.
 17. Vasiyetnameyi hangi resmi memur düzenlemişse o resmi memur tarafından imzalanmalıdır. Vasiyetnamenin düzenleyen dışında bir başka resmi memur tarafından imzalanması vasiyetnameyi şeklen geçersiz duruma düşürür.
 18. Ölenin milli hukukuna uygun düzenlenen ölüme bağlı tasarruflar geçerlidir.
gaziantep avukat 5

Resmi Vasiyetname Düzenlenmesinde Tanıklık

 • Resmi vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, resmi vasiyetnameyi okuduğunu resmi memurun huzurunda iki tanığa beyan eder.
 • Resmi vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra miras bırakan, resmi vasiyetnamede yazılı olanların son arzularını içerdiğini resmi memurun huzurunda iki tanığa beyan eder.
 • Tanıklara resmi vasiyetname içeriğinin bildirilmesi zorunlu değildir.
 • Resmi vasiyetname düzenlenmesinde hazır bulunan tanıklar mirasbırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını beyan ederler.
 • Vasiyetname tanıklarının daha sonra vasiyetname içeriğine aykırı oluşan sözlerine değer verilmemelidir.
 • Resmi vasiyetname düzenlenmesinde hazır bulunan tanıklar beyanda bulunan mirasbırakanı tasarrufa ehil gördüklerini beyan ederler.
 • Tanıklar vasiyetnamede vasiyet edeni tasarrufa ehil gördüklerini beyan etmemişlerse şekle ilişkin bu eksiklik vasiyetnameyi geçersiz kılar. O kadar ki vasiyet edenin ehil olduğuna dair rapor alınması bile bu eksikliği ortadan kaldırmaz.
 • Resmi vasiyetname düzenlenmesinde hazır bulunan tanıklar kendi beyanlarını resmi vasiyetnameye yazar veya yazdırırlar.
 • Resmi vasiyetname düzenlenmesinde hazır bulunan tanıklar kendi beyanlarını resmi vasiyetnameye yazar veya yazdırdıktan sonra altını imzalarlar. Miras Hukuku Gaziantep

Vasiyetname Düzenlenirken Dikkate Alınması Gereken Sınırlamalar Nelerdir?

Genellikle vasiyet edenin vasiyetname düzenlemekteki amacı, olası bir ölüm olayı halinde mirasçılarının arasında sorun doğmasını engellemek ve mirasının nasıl paylaşılmasını istediği konusunda irade beyanında bulunup bu hususa ilişkin muğlak durumları aydınlığa kavuşturmaktır.

Ancak vasiyet edenin bu irade özgürlüğü, saklı pay hakkı sahibi mirasçıların saklı payları ve aşağıda detaylı olarak anlatacağımız usul kuralları ile sınırlandırılmıştır. Saklı pay mirasçılarının saklı pay haklarının ihlal edilmesi halinde tenkis davası gibi hukuki süreçlerin gündeme gelebilmesi ihtimali doğacağından dolayı, vasiyet eden belki de istemeden de olsa arkasında mirasçıları arasında gerçekleşecek hukuki bir karmaşa bırakabilmektedir. Bu nedenle ince elenip sık dokunması gereken bu hususa ilişkin olarak, mutlaka bir miras avukatı ile görüşüp hukuki danışma almanızı tavsiye etmekteyiz.

Saklı pay ve tenkis davasına ilişkin olarak belirtmemiz gereken bir diğer husus da şudur: Mirasbırakanın vasiyetnameyle gerçekleştireceği ölüme bağlı tasarruflar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmın sonradan daralması nedeniyle hükümsüz olmazlar. Ancak bu halde de tenkis söz konusu olabilecektir. Gaziantep de açılacak miras davası ile süreçleriniz avukatlık ofisimizce üstlenilmektedir.

Vasiyetname Çeşitleri

Türk Medeni Kanunumuzun 531. maddesine göre vasiyetname:

 1. Resmi Vasiyetname,
 2. El Yazısı ile Vasiyetname
 3. Sözlü Vasiyetname

olarak üç çeşit halinde gerçekleştirilebilmektedir. İmkan varsa, ispat açısından çok daha verimli ve güvenli olduğunu düşündüğümüz üzere, resmi vasiyetname düzenlenmesi tercih edilmelidir.

Resmi Vasiyetname Nasıl Yapılır?

Resmi vasiyetname, resmi memur tarafından iki tane tanıdığın da katılması şeklinde düzenlenir. Resmi memur olarak nitelendirilen kişiler, noterler, konsoloslar, sulh hakimi veya kendisine kanunla bu konuda yetki verilmiş memurlardır. Resmi vasiyetname “okunarak ve imzalanarak yapılan” ve “okunmadan ve imzalanmadan yapılan” vasiyetnameler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Okunarak ve imzalanarak yapılan resmi vasiyetnamede; Miras bırakan yazılı veya sözlü olarak isteklerini resmi memura bildirir. Resmi memur bu istekleri içeren belgeyi hazırlar, daha sonra bu belge miras bırakan tarafından hazırlanan okunur ve imzalanır. Resmi memur tarafından da tarih yazılarak imzalanır. İmzalanan vasiyetnameyi okuduğunu miras bırakan tanıklara bildirir, tanıklar da vasiyetnamenin kendi huzurlarında yapıldığını ve miras bırakanın vasiyetname düzenleme konusunda ehil olduğunu belirterek imzalar. Vasiyetname bu şekilde düzenlenmiş olur. İmzalar, vasiyetnamenin okunması ve tarih bu şekilde oluşturulan resmi vasiyetname için geçerlilik şartıdır. Bu unsurların eksik olması halinde vasiyetname hükümsüz olacaktır.

Okunmadan ve imzalanmadan yapılan resmi vasiyetnamede; Miras bırakan beyanlarını resmi memura bildirir ve resmi memur bu beyanlara uygun olarak vasiyetname metnini hazırlar.

Bu metni iki tanık huzurunda vasiyet edene okur.

Okuma işlemini bizzat resmi memur yapmak zorundadır. Metin okunduktan sonra vasiyet eden bunun isteklerine uygun olduğunu beyan eder ve bunun üzerine tanıklar da metnin kendi huzurlarında miras bırakana okunduğunu ve bunun miras bırakan tarafından uygun bulunduğunu, miras bırakanın vasiyet yapmaya ehil olduğunu yazarak şerh ederler ve metni imzalarlar. Ardından resmi memur da tarih yazarak metni imzalar. Bu vasiyetname türünü hem okuma yazma bilenler hem de bilmeyenler yapabilir.
Her iki türde de düzenlenen resmi vasiyetnamenin aslı, düzenleyen resmi memur tarafından muhafaza altına alınır.

gaziantep avukat 3

El Yazılı Vasiyetname Nasıl Yapılır?

Medeni Kanun m. 538’e göre el yazılı vasiyetname için; metnin tümünün miras bırakanın el yazısı ile yazılması zorunludur. Vasiyetnamenin el yazısı ile yazılması zorunluluğuna tarih ve imza da dahildir. Bu nedenle bilgisayarda veya daktilo gibi aletler ile yazılan yazılar el yazılı vasiyetname niteliğini taşımamakta ve bu vasiyetname okuma yazma bilmeyenlerce düzenlenememektedir. Yani miras bırakan, bu vasiyetname türünü kendi el yazısı ile yazmak ve tarih atarak imzalamak zorundadır. Miras Hukuku Gaziantep

Tarih, gün, ay ve yıl olarak belirtilmelidir. Parmak izi veya kaşe imza yerine sayılmamaktadır. El yazısı ile imza atılmalıdır. Okunaklı olması daha sonra geçersiz sayılmaması açısından önem arz etmektedir. Düzenlendikten sonra eklemeler de belirtilen şartlara uygun olarak yapılmalıdır. El yazılı vasiyetname türünün muhafazası için herhangi bir şart bulunmamaktadır, kişi hazırladığı el yazılı vasiyetnamesini istediği şekilde saklayabilir.

Sözlü Vasiyetname Nasıl Yapılır?

Vasiyetname düzenlenmesi bakımından olağan yöntemler el yazılı ve resmi şekilde düzenlemedir. Ancak bu ikisinin düzenlememesi durumunda yani olağanüstü durumlarda sözlü olarak düzenlenebilmektedir. Sözlü vasiyetname şu koşulların bulunması halinde yapılabilir:

Olağanüstü bir halin varlığı: Olağanüstü durum vasiyetin yapıldığı anda mevcut olmalıdır. Örnek olarak “ölüm tehlikesi” veya “ulaşımın kesilmesi” verilebilir.
Sözlü vasiyetname dışında, başka türlü vasiyet yapma imkanının olmaması: Sözlü vasiyet türünün şartları oluşsa dahi resmi veya el yazılı vasiyetname yapma olanağı varsa, bu takdirde sözlü vasiyet geçersiz hale gelir.

Sözlü vasiyetname, miras bırakanın son arzularını iki tanığa anlatması ve tanıkların da miras bırakanın bu arzuları belgelemeleri ile oluşur. Miras bırakan ölümünden sonra gerçekleşmesini arzu ettiği isteklerini iki tanığa aynı zamanda söyler ve bu arzularını belgelendirmelerini ister. Tanıklar bu görevi kabul etmek zorunda değildir. Tanıklar bu durumdan sonra iki şekilde hareket ederek bu sözlü vasiyetnameye geçerlilik kazandırabilirler. Bu iki hal şu şekildedir:

Tanıklardan biri doğrudan miras bırakanın arzularını kendi el yazısı ile yazar, tarihi ve yeri belirtir, diğer tanık da bu düzenlenen belgeye imza atar. Tanıklar bu belgeyi zaman kaybetmeden bir Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesine teslim eder. Tanıklar bu belgeyi mahkemeye verirken vasiyet koşullarının gerçekleştiğini, vasiyetçiyi ehil gördüklerini, olağanüstü hal içinde vasiyetçinin kendilerine son isteklerini sözlü olarak beyan ettiğini belirtirler.

Tanıklar miras bırakanın beyanlarını yazıya geçirmek yerine vakit kaybetmeksizin hakime sözlü olarak iletebilirler. Her iki tanığın beyanları hakim tarafından tutanağa geçirilerek belgelenmiş olur. Tanıklar, ancak objektif sebeplerle vasiyetnamenin hakime ulaştırılmasını geciktirebilirler.
Sözlü vasiyetnamenin Hakime onaya sunulamayacağı durumlar için getirilmiş istisnalar bulunmaktadır. Sağlık kuruluşlarında böyle bir durum gerçekleşmesi durumunda o kuruluşun en yetkili kişisi hakim yerine geçebilmektedir, savaş gibi durumlarda sözlü düzenleme ihtiyacı olabileceği için teğmen veya daha üst rütbeli askeri personeller hakim yerine geçebilmektedir son olarak ülke sınırlarımız dışında seyreden bir ulaşım aracında örneğin gemide böyle bir durumla karşılaşılması halinde o araçtan sorumlu kişi hakim yerine geçebilmektedir. Miras Hukuku Gaziantep

Son olarak önemle belirtilmelidir ki, olağanüstü durum ortadan kalktıktan itibaren 1 ay içerisinde miras bırakan yaşamaya devam ettiyse sözlü vasiyetname kendiliğinden geriye dönük olarak hükümsüz hale gelmektedir.


Akıllar Hukuk Bürosu yalnızca Gaziantep sınırları içerisindeki miras konularına hukuki hizmet vermekte olup, Gaziantep miras avukatı ekibimizin verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir

 • Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, veya vasiyetname veya miras sözleşmesinin iptali işlemleri
 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması( Miras Hukuku Gaziantep)
 • Miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi (Terekenin Tespiti) ve mirasın mirasçılar arasında paylaştırılması amacıyla ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu)
 • Murisin malvarlığını haksız olarak mirasçı olmayanlara devretmiş olması halinde tasarrufun iptali davası açılması
 • Murisin mirasçılara borç bırakması halinde mirasın reddi işlemlerinin yapılması
 • Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçılarını mirasçılıktan çıkarması işlemleri
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davalarının açılması
 • Mirasın reddi/reddi miras işlemleri

Miras Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Miras mal paylaşımı nasıl yapılır?

Eşin Birinci Derece ile Birlikte Mirasçı Olması ve Mal Paylaşımı Eş, birinci derece mirasçılar ile birlikte mirasçı olduğunda mirasta mal paylaşımına esas alınacak terekede miras payı 1/4’dür (MK m.499) . Örneğin miras bırakanın iki çocuğu var ise bu durumda sağ kalan eş bunlarla beraber mirasçı olacaktır.

Mirastan kim ne kadar pay alır?

– Sağ kalan eş, miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın 2/4’ünü alır, kalan 2/4’ünü ise anne ve baba eşit olarak paylaşır.
– Sağ kalan eş, miras bırakanın büyükanne ve büyükbabasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın 3/4’ünü alır, kalan mirası büyükanne ve büyükbaba alır ve eşit olarak paylaşır.

Kişi mirasını Istedigine bırakabilir mi?

Kural olarak kişi mirasını istediğine bırakma hakkına sahiptir. Fakat tamamını bir kişiye bırakamaz. Yasal mirasçıları, her şartta mirastan pay alırlar. Medeni Kanun’a göre, kişi ölmeden önce vasiyetname ile mirasını istediği kişi ya da kişilere bırakabilir.

Miras hakkımı almak için ne yapmalıyım?

Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşımı davası açarak mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşma davası, mirasın açılmasından başlayarak miras ortaklığının sona ermesi anına kadar her zaman açılabilir (TMK 642/1).

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl olur?

Kardeşler arasında miras paylaşımı eşit şekilde yapılır. Kardeşlere miras bırakan anne ve baba hayatını kaybettiyse tüm mal varlıkları kardeşler arasında eşit şekilde, kardeşlerden biri hayatta değilse sağ kalan kardeşler ve hayatını kaybeden kardeşin altsoyu içinde eşit olarak paylaştırılır.

Mirasçılardan biri imza vermezse satış yapılır mı?

Mahkemeye başvuran mirasçı, sözleşme ya da kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça paylaşma isteyebilecektir. Bu durumda mirasçının, mahkemeden iki talep hakkı bulunmaktadır: terekedeki belirli malların aynen paylaşılması, terekedeki malların aynen paylaşılma olanağı yoksa satış yoluyla paylaşılması

Miras da zaman aşımı var mıdır?

Miras paylaşma sözleşmesinden doğan borçlar için kanunda özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden on yıllık zamanaşımı süresine tabidirler.

Geçmişe dönük miras davası açılabilir mi?

Muris muvazaası davası, temel hak ve özgürlüklerden olan mülkiyet hakkına ilişkin olması dolayısıyla, herhangi bir zamanaşımına veya hak düşürücü süreye tabi değildir. Mirastan mal kaçırma davasının, mirasbırakanın ölümünden sonra her zaman açılması mümkündür.

Mirastan mal kaçirma nasıl tespit edilir?

Muvazaa şartlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki üç koşulun bir arada bulunması gerekir: Tarafların gerçek amaçları ile yaptıkları işlemler arasında bilerek ve isteyerek yapılan bir uyumsuzluk olmalı, Üçüncü kişileri aldatma amacı olmalı, Tarafların muvazaalı işlem yapma konusunda aralarında anlaşmaları gerekmektedir.

Mirastan mal kaçırmanın cezası var mıdır?

Satış sözleşmesi bağışlama amacıyla yapılır. Görünüşte geçerli bir satışmış gibi gözükür ancak tarafların amacı mirastan mal kaçırmaktır. Bu yöntem satış görünümünde bağışlama muvazaası olarak geçer ve cezası bulunmaktadır.

Mirasbırakan Malları Kaçırıyor Ne Yapabilirim ?

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?