TMK MADDE 510

TMK MADDE 510

TMK MADDE 510B. Mirasçılıktan Çıkarma I. Sebepleri
Aşağıdaki durumlarda miras bırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:1. Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,2. Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.
TMK MADDE 510’UN GEREKÇESİ
Yürürlükteki maddenin (1) nolu bendinde mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak “ağır bir cürüm” öngörülmüş iken, yapılan değişiklikle bunun yerine “ağır bir suç” deyimi kullanılmıştır. Nitekim maddenin İsviçre Medenî Kanunundaki aslı olan 477 nci maddesinde ve bundan esinlenen 1984 tarihli öntasarıda da -cürüm- yerine -suç- sözcüğü kullanılmıştır. Mirasçılıktan çıkarılanın işlediği suçun ağır suç oluşturup oluşturmadığına hukuk hâkimi, ceza hukukunun buna ilişkin kurallarıyla bağlı olmaksızın karar verecektir. Maddenin (2) numaralı bendinde “Murisine veya ailesine karşı kanunen mükellef olduğu vazifeleri” yerine daha anlaşılır bir ifade olarak “Miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleri” terimi kullanılmıştır. Bu değişiklik de 1984 tarihli öntasarının düzenlemesine uygundur.
TMK MADDE 510 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI
Yargıtay3. Hukuk Dairesi
Esas : 2016/4600Karar : 2016/3755Karar Tarihi : 14.03.2016
MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Uyuşmazlık; TMK.’nun 557. Maddesi uyarınca vasiyetnamenin iptali, olmadığı takdirde TMK’nun 510 ila 512. Maddeleri uyarınca Mirasçılıktan Çıkarma hukuksal nedenine dayalı vasiyetnamenin iptali istemine ilişkin olup, mahkemece TMK.’nun 510. Maddesi uyarınca davacıların mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından mirasçılıktan çıkarma kararına hasren temyiz edilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19.01.2015 tarihli ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen Yagıtay İş Bölümü Kararına göre; vasiyetname hükümlerinden (TMK. Md. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600-604 ve 595-597) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Dairemize aittir. Davanın niteliğine göre, inceleme görevi Yargıtay 14.Hukuk Dairesinindir. 11.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6644 sayılı Yasanın 2.maddesi ile değiştirilen 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 60.maddesi uyarınca temyiz incelemesini yapacak daire belirtilmek üzere dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna gönderilmesine, 14.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?