İMAM NİKAHLI EŞ VE İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT

 

İMAM NİKAHLI EŞ VE İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas : 2007/289Karar : 2007/8718Karar Tarihi : 28.5.2007
 • İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Ölenin Nikahsız Yaşadığı Kişi Yönünden Maddi Tazminat Hesabında BK’nun 43-44. Maddeleri Uyarınca Uygun İndirim Yapılması Gereği ) 

• MADDİ TAZMİNAT HESABI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle – BK’nun 43-44. Maddeleri Uyarınca Uygun İndirim Yapılması Gereği )

 • İŞ KAZASI SİGORTA KOLUNDAN BAĞLANACAK GELİR ( Peşin Sermaye Değeri İle Zararlarının Bir Kısmını SSK’dan Karşıladığı – İmam Nikahlı Kişilere Gelir Bağlanmadığından Bu Kişilerin Maddi Zararlarının Hesabında Hakkaniyet İndirimine Gidileceği ) 

• İMAM NİKAHLI EŞ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Ölenin Nikahsız Yaşadığı Kişi Yönünden Maddi Tazminat Hesabında BK’nun 43-44. Maddeleri Uyarınca Uygun İndirim Yapılması Gereği )

İş Kazası İşçi Yoksunluk Sakatlık Tazminat Maddi Hasar Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

ÖZET : Dava, iş kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacılardan biri, iş kazasında hayatını yitiren işçinin nikahsız yaşadığı hanımdır. Nikahlı eşler, iş kazası sigorta kolundan bağlanacak gelirin peşin sermaye değeri ile zararlarının bir kısmını SSK’dan karşılarlar. İmam nikahlı kişilere gelir bağlanmadığından, bu kişilerin maddi zararlarının hesabında BK’nın 43 ve 44. maddeleri uyarınca uygun indirim yapılmalıdır. Açıklanan nedenlerle hakkaniyet indirimi yapılmamış olması usul ve yasaya aykırıdır.
DAVA : Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.Hükmün davacılar ile davalılardan … Tur. İnş. Danışmanlık San. Tic. A.Ş. ve Ahmen vekilleri tarafından temyiz edilmesi ve davacılar vekilince de duruşma talep etmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi O.B. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan ve temyiz konusu hükme ilişkin dava, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‘nun 438. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösterilen hallerden hiçbirine uymadığından Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğin reddine karar verildikten sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427’nci maddesindeki 1.000.000.-TL’lık kesinlik sının, 5219 ve 5236 Sayılı Yasa gereği 01.01.2006 tarihinden sonra 1.090,00.- YTL’ye çıkarılmış olup, inceleme konusu karar bu tarihten sonra, 27.06.2006 tarihinde verilmiş ve kesinlik sınırının altında bulunmuş olmakla, söz konusu maddelere göre kabul edilen ve reddedilen miktar yönünden hüküm kesin nitelik taşıdığından O 1.06.1990 tarih ve 1989/3 E., 1990/4 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı da göz önünde tutularak, davacılar Saadet, Cindi, Ümit, Resmigül, Rabia ve Hasret ile davalıların bu davacılara ilişkin olarak mahkemece verilen hükme yönelik, temyiz dilekçesinin, kararın kesinlik sınırları içinde kalması nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.

İş Kazası İşçi Yoksunluk Sakatlık Tazminat Maddi Hasar Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

2- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici nedenlere ve temyiz nedenlerine göre davacı Hanım ile davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, 

3- Dava, davacıların yakınlarının iş kazası sonucu ölümü nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.Mahkemece istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacı Hanım imam nikahlı eş olup, resmi nikahlı eş olması halinde S.S.K.’ ca iş kazası sigorta kolundan bu davacıya bağlanacak gelirin peşin sermaye değeri ile zararın bir bölümü S.S.K.’ca karşılanacağından, imam nikahlı eşe gelir bağlanmaması nedeniyle mahkemece, bu davacının maddi zararından Borçlar Kanunu’nun 43-44. maddeleri gereğince münasip bir indirim yapılmak suretiyle hak ettiği maddi tazminat alacağının miktarının tesbit edilmesi gerekirken hakkaniyet indirimi yapılmamış olması isabetsiz olmuştur.

 Ayrıca olayın oluş şekline, müterafık kusur oranlarına, davacının duyduğu elem ve ızdırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, 26.06.1966 gün, 196617-7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine hak ve nesafet kurallarına göre davacı Hanım’ın manevi tazminat isteminin aynen kabulüne karar verilmesi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmiş olması, maddi ve manevi tazminat davaları ayrı davalar olup davacı dilerse aynı davada maddi ve manevi zararlarını talep edebileceği gibi ayrı dava konusu da yapabileceğinden kabul edilen maddi ve manevi tazminat alacağı üzerinden davacı Hanım yararına ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken maddi ve manevi tazminat alacağının toplamı üzerinden avukatlık ücretine hükmedilmiş olması, davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunduğundan davacı Hanım’ın kabul edilen maddi ve manevi tazminat alacağı için ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken tüm davacılar yönünden kabul edilen toplam tazminat miktarı üzerinden tek bir avukatlık ücretine hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.O halde, davalılar ile davacı Hanım’ın bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA. temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılardan o … Tur. İnş. Danışmanlık San. Tic. A.Ş. ve Ahmen’e iadesine, 28.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?