Zamanaşımı Ve Sözleşme Dışı İmalat İle Vekaletsiz İş Görme Davası

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Zamanaşımı Ve Sözleşme Dışı İmalat İle Vekaletsiz İş Görme Davası

Zamanaşımı Ve Sözleşme Dışı İmalat İle Vekaletsiz İş Görme Davası

Yargıtay

15. Hukuk Dairesi

Esas : 2019/3315Karar : 2019/4957Karar Tarihi : 02.12.2019 
“İçtihat Metni”
Mahkemesi : Asliye Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.Davacı davasında davalı ile aralarında düzenlenen 17.01.2005 tarihli sözleşme ile hastane inşaatında üstlendikleri işleri tamamladıklarını işin devamı sırasında projede belirtilmeyen sözleşme dışı imalâtları da yaptıklarını ancak bunların bedellerinin ödenmediğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 3.000,00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davacının 18.05.2005 tarihli yazısı ile dava konusu taleplerinin karşılanmasını talep ettiği, davalı idarenin 03.06.2005 tarihli cevabi yazısı ile davacının talebinin yerine getirilmeyeceğini davacıya bildirdiği, davacının yerine getirdiği ve davalı tarafça ödenmediğini iddia ettiği işlerin yerine getirilme tarihinin 2005 yılı olup dava tarihinin ise 2012 yılı olduğu, taleplerinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle, davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen sözleşme ile davacının yüklenici olarak hastane inşaatı yapımını üstlendiği ihtilafsız olup davacının talebi sözleşme dışında yaptığı imalâtların bedellerine ilişkindir. Sözleşme dışı ilave işler sebebiyle açılan davalar hukuki niteliği itibariyle vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan davalardır. Eser sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davalarında uygulanan 5 yıllık zamanaşımı süresi, vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan davalarda uygulanamaz.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan davalarda, işin yapıldığı tarihte yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu‘nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır. Dava konusu edilen işlerle ilgili olarak davalı idarenin 03.06.2005 tarihli cevabi yazı tarihine göre dava tarihi itibariyle zamanaşımı süresi dolmadığından, mahkemece zamanaşımı def’inin reddi ile işin esasının incelenmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmelerle davanın zamanaşımı yönünden reddine karar verilmiş olması doğru olmamış bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken bakiye 42,60 TL temyiz başvurma harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 02.12.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?