YENİ HİZMET BİNASI TAMAMLANINCAYA KADAR BAŞKA BİR İLÇEDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE HARCIRAH PARASI ÖDENMELİDİR

YENİ HİZMET BİNASI TAMAMLANINCAYA KADAR BAŞKA BİR İLÇEDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE HARCIRAH PARASI ÖDENMELİDİRSamsunBölge İdare Mahkemesi3. İdari Dava Dairesi
Esas : 2017/192Karar : 2017/182Karar Tarihi : 27.02.2017
Dava; …, 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapmakta iken yeni hizmet binası tamamlanıncaya kadar ..Beldesi’nde bulunan aile sağlığı merkezi binasında geçici olarak hizmet verilmesi üzerine tarafına yolluk ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 16.06.2015 gün ve 15002601 sayılı işlemin iptali ve yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.
Dava konusu uyuşmazlıkta, davacının kadrosunun bulunduğu .. İlçesi, 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapmakta iken, binanın fiziki şartları nedeniyle belli bir süre …Beldesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi binasında görev yaptığı, bu nedenle davacının katlanmak zorunda kaldığı bir kısım masrafının olacağı, ki adı resmi olarak konulmamış olsa da bu durumun bir nevi geçici görevlendirme olduğu, salt atama veya geçici göreve yönelik olarak onay alınmadığından bahisle davacının bu masrafa katlanmak zorunda bırakılamayacağı açıktır. Bu durumda, kadrosunun bulunduğu .., 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu dışında başka bir yerde çalışmak zorunda bırakılan davacı Sendika üyesinin bu görev nedeniyle geçici görev harcırahına hak kazanacağı açık olup; geçici görev yolluğu ödenmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönünde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamıştır. Davalı idare tarafından geçici görev yolluğu ödenmesi sırasında 6245 sayılı Yasanın 14. maddesi kapsamında sayılan kalemlerin hangilerinin davacı Sendika üyesi açısından tezahür ettiğinin (örneğin idare tarafından günlük araç temin edilmiş ise yol masrafının oluşmaması gibi) dikkate alınması gerektiği de açıktır.
İSTEMİN ÖZETİ : … Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapmakta iken yeni hizmet binası tamamlanıncaya kadar … Beldesi’nde bulunan aile sağlığı merkezi binasında geçici olarak hizmet verilmesi üzerine 05.05.2013-29.03.2014 tarihleri arasında tarafına Harcırah Kanununun 14. maddesi uyarınca yolluk ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 16.06.2015 gün ve 15002601 sayılı işlemin iptali ve yoksun kalman parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; yeni yapılacak hizmet binasının fiziki şartları tamamlanıncaya kadar …Beldesi’nde bulunan aile sağlığı merkezi binasında geçici olarak hizmet verilmesine karar verildiği, davacının atama ya da geçici görevlendirme nedeniyle değil, görev yaptığı birimin yeni hizmet binası tamamlanıncaya kadar geçici olarak görev yerinin değiştirildiği, bu durumda, atama ya da geçici görevlendirme söz konusu olmadığından, davacıya yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca harcırah ödenmesinin mümkün olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar veren Trabzon İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 25/03/2016 gün ve E:2015/1275, K:2016/402 sayılı kararını itirazen inceleyerek; Trabzon İdare Mahkemesi Hakimliği’nce verilen 25/03/2016 gün ve E:2015/1275, K:2016/402 sayılı kararının maddi hatanın düzeltilmesi suretiyle onanmasına karar veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin 15/11/2016 gün ve E:2016/177, K:2016/224 sayılı kararının; idarenin personelin çalışmakta olduğu fiziki mekanı memuriyet mahalli dışına geçici olarak taşırken personele geçici görevlendirme yapmadığı, bu durumu da harcırah ödememeye gerekçe olarak gösterdiği, oysa ki personelin bu süre zarfında fiilen memuriyet mahalli dışında görev yaptığı, kamu hizmetinin sürekli ifası adına personelin katlandığı masrafın idare tarafından üstlenilmemesinin hakkaniyete açıkça aykırı olacağı ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi isteminden ibarettir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nce karar düzeltme dilekçesinde öne sürülen nedenler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan 54. maddesine uygun bulunduğundan, davacı vekilini kararın düzeltilmesi istemi kabul edilerek Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin 15/11/2016 gün ve E:2016/177, K:2016/224 sayılı kararı kaldırılarak işin gereği yeniden görüşüldü:
Dava; … 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapmakta iken yeni hizmet binası tamamlanıncaya kadar … Beldesi’nde bulunan aile sağlığı merkezi binasında geçici olarak hizmet verilmesi üzerine tarafına yolluk ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 16.06.2015 gün ve 15002601 sayılı işlemin iptali ve yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince; yeni yapılacak hizmet binasının fiziki şartları tamamlanıncaya kadar … Beldesi’nde bulunan aile sağlığı merkezi binasında geçici olarak hizmet verilmesine karar verildiği, davacının atama ya da geçici görevlendirme nedeniyle değil, görev yaptığı birimin yeni hizmet binası tamamlanıncaya kadar geçici olarak görev yerinin değiştirildiği, bu durumda, atama ya da geçici görevlendirme söz konusu olmadığından, davacıya mevzuat hükümleri uyarınca harcırah ödenmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
6245 sayılı Harcırah Kanununun 3. maddesinde, harcırah; bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı olarak tanımlanmakta; 4. maddesinde harcırahın, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine verileceği belirtilmekte; 14. maddesinde, birinci maddede yazılı kuramlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca tediye olunacağı düzenlemesi yer almakta; 42. maddesin (a) fıkrasında ise, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündeliklerin yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemeyeceği, ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği kuralı yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; … 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapmakta iken İkisu Köyü Mevkiinde yapılacak hizmet binasının fiziki şartları tamamlanıncaya kadar … Beldesi’nde bulunan aile sağlığı merkezi binasında geçici olarak hizmet verilmesinin uygun görülmesi üzerine davacı Sendika üyesi tarafından, 05.05.2013-29.03.2014 tarihleri arasında … bulunan aile sağlığı merkezi’nde geçici olarak görevlendirildiğinden bahisle tarafına yolluk ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun davalı idarenin 16.06.2015 gün ve 15002601 sayılı işlemiyle, sadece istasyonun taşınması için onay alındığı, görevli personele ait atama veya geçici görev onayı olmadığından bahisle reddedilmesi üzerine, söz konusu ret işleminin iptali ile yoksun kalman parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle görülmekte olan iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Dava konusu uyuşmazlıkta, davacının kadrosunun bulunduğu …, 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapmakta iken, binanın fiziki şartları nedeniyle belli bir süre … Beldesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi binasında görev yaptığı, bu nedenle davacının katlanmak zorunda kaldığı bir kısım masrafının olacağı, ki adı remi olarak konulmamış olsa da bu durumun bir nevi geçici görevlendirme olduğu, salt atama veya geçici göreve yönelik olarak onay alınmadığından bahisle davacının bu masrafa katlanmak zorunda bırakılamayacağı açıktır.
Bu durumda, kadrosunun bulunduğu … 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu dışında başka bir yerde çalışmak zorunda bırakılan davacı Sendika üyesinin bu görev nedeniyle geçici görev harcırahına hak kazanacağı açık olup; geçici görev yolluğu ödenmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönünde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamıştır.
Diğer taraftan, davalı idare tarafından geçici görev yolluğu ödenmesi sırasında 6245 sayılı Yasanın 14. maddesi kapsamında sayılan kalemlerin hangilerinin davacı Sendika üyesi açısından tezahür ettiğinin (örneğin idare tarafından günlük araç temin edilmiş ise yol masrafının oluşmaması gibi) dikkate alınması gerektiği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle davacı karar düzeltme isteminin kabulüne, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin 15/11/2016 gün ve E:2016/177, K:2016/224 sayılı kararının kaldırılmasına, Trabzon İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 25/03/2016 gün ve E:2015/1275, K:2016/402 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, yoksun kalman parasal haklarının dava açma tarihi olan 07/09/2015 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine, dava, itiraz ve karar düzeltme aşamasına ait toplam 297,20-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 990,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar düzeltme istemi harca tabi olmadığından davacı vekili Av. ….. ….. tarafından 04/01/2017 tarih ve Seri No: AB2017, Sıra No: 51, Özel No:51 sayılı sayman mutemedi alındısı ile yatırıldığı anlaşılan 65,40-TL karar düzeltme haremin davacıya ve artan posta giderinin istemi halinde taraflara iadesine, dava dosyasının Mahkemesine gönderilmesine, 27.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?