KABA HİTAP TARZI NİTELİĞİNDE SÖZ SARF ETME HAKARET SUÇU OLUŞMADIĞI

KABA HİTAP TARZI NİTELİĞİNDE SÖZ SARF ETME HAKARET SUÇU OLUŞMADIĞI

T.C.YARGITAY

18. CEZA DAİRESİ

Esas : 2016/11017Karar : 2018/11379Karar Tarihi : 19.9.2018
* HAKARET ( Hakaret Fiilinin Cezalandırılmasıyla Korunan Hukuki Değerin Kişilerin Onur Şeref ve Saygınlığı Olup Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Davranışın Kişiyi Küçük Düşürmeye Matuf Olarak Gerçekleşmesi Gerektiği – Sanığın Katılanlara Yönelik Söylediği Kabul Edilen Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki Sözlerinin Katılanların Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmaması Sebebiyle Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )

* KABA HİTAP TARZI NİTELİĞİNDE SÖZ SARF ETME ( Hakaret – Katılanların Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmaması Sebebiyle Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
* HACİZ TUTANAĞININ DÜZENLENDİĞİ SIRADA İCRA DOSYASI İLE BİRLİKTE DÜZENLENMEKTE OLAN HACİZ TUTANAĞININ İCRA MEMURUNUN ELİNDEN ALINIP YIRTILMASI ( Sanığın Yırtılan Parçaları Yok Etmesi ve Olay Yerinden Uzaklaşması – Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Cebir veya Tehdit Öğelerinin Ne Suretle Oluştuğu Açıklanmadan Yetersiz Gerekçeyle Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

* GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Haciz Tutanağının Düzenlendiği Sırada İcra Dosyası İle Birlikte Düzenlenmekte Olan Haciz Tutanağını İcra Memurunun Elinden Alıp Yırtması Yırtılan Parçaları Yok Etmesi ve Olay Yerinden Uzaklaşması Biçiminde Geçekleşen Eyleminde Suçun Cebir veya Tehdit Öğelerinin Ne Suretle Oluştuğu Açıklanmadan Yetersiz Gerekçeyle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olacağı )
5271/m.170

ÖZET : 1-Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.Sanığın, katılanlara yönelik söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi,

2-Sanığın, haciz tutanağının düzenlendiği sırada icra dosyası ile birlikte düzenlenmekte olan haciz tutanağını icra memurunun elinden alıp yırtması, yırtılan parçaları yok etmesi ve olay yerinden uzaklaşması biçiminde geçekleşen eyleminde, görevi yaptırmamak için direnme suçunun cebir veya tehdit öğelerinin ne suretle oluştuğu açıklanmadan yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması, hatalıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler, gerekçe içeriğine göre ve CMK’nın 170. maddesinin 3, 4 ve 6. fıkraları uyarınca, iddianamede mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliği, yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri mevcut delillerle ilişkilendirilerek yüklenen suçu oluşturan olaylar gösterilmeli, aynı Kanunun 225. maddesine göre de, hüküm ancak iddianamede unsurları gösterilen suça dair fiil ve faili hakkında verilmelidir.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 21.02.2012 gün 4/570-51 Sayılı Kararında açıklandığı üzere, soruşturma evresinde elde ettiği kanıtlardan ulaştığı sonuca göre iddianameyi hazırlamakla görevli iddia makamı, CMK’nın 225/1. maddesi uyarınca kovuşturma aşamasının sınırlarını belirlemektedir. Bu bakımdan iddianamede yüklenen suçun unsurlarını oluşturan fiil/fiillerin nelerden ibaret olduğunun hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak biçimde açıklanması zorunludur.

Böylelikle sanık, iddianameden üzerine atılı suçun ne olduğunu hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde anlamalı, buna göre savunmasını yapabilmeli ve kanıtlarını sunabilmelidir. İddianame, sanığa isnat edilen ve suç sayılan maddi fiilleri açıkça göstermeli, hukuki nitelendirmesi yapılan fiilin kanunda karşılığı olan suç ve cezası hakkında bilgi içermelidir. İsnat edilen suçun dayanağı olan maddi olaylar hakkında savunmasını yapabilecek şekilde sanığın bilgilendirilmemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkına dair 6/3-a maddesinin ihlaline de yol açacaktır.

Bu sebeple, bir olayın açıklanması sırasında başka bir olaydan söz edilmesinin o olay hakkında dava açıldığını göstermeyecek, davaya konu yapılacak eylemin iddianamede bağımsız olarak anlatılması ve sevk maddesinin belirtilmesi gerekecektir.

Bu açıklamalar ışığında iddianamede, olayın açıklanması sırasında başka bir olaydan söz edilmesiyle o olay hakkında dava açıldığının kabul edilemeyeceği, iddianameyle, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçlarından dava açıldığı, sanığın haciz tutanağının yırtma eyleminin “resmi belgeyi yok etmek” suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğu, bu suç sebebiyle CMK’nın 170. maddesine uygun olarak açılmış bir davanın bulunmadığı anlaşılmakla, “resmi belgeyi yok etme” eylemi sebebiyle zamanaşımı süresince mahkemesince suç duyurusunda bulunulabileceği kabul edilerek, temyiz talebi, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine hasredilerek yapılan incelemede:

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

1-)Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

Sanığın, katılanlara yönelik söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi,

2-)Sanığın, haciz tutanağının düzenlendiği sırada icra dosyası ile birlikte düzenlenmekte olan haciz tutanağını icra memurunun elinden alıp yırtması, yırtılan parçaları yok etmesi ve olay yerinden uzaklaşması biçiminde geçekleşen eyleminde, görevi yaptırmamak için direnme suçunun cebir veya tehdit öğelerinin ne suretle oluştuğu açıklanmadan yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

3-)Kabule göre de;
a-)Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 Sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararının uygulanması zorunluluğu,
b-)TCK’nın 53/1-c maddesindeki hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden mahkûm olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağının gözardı edilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?