İşçi Alacakları Hakkında Yargıtay Kararları

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İşçi Alacakları Hakkında Yargıtay Kararları

İşçi Alacakları Hakkında Yargıtay Kararları

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

 (E:2009/21222 K:2010/2528 09.02.2010) “…Takibe dayanak yapılan ilamda, hükmedilen kıdem tazminatı asıl  alacağının akdin feshi tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en  yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiştir. Buna göre  “hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde  mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının (tarafların  bildirdikleri) bankalardan sorulmak suretiyle Kıdem Tazminatına  uygulanacak faiz oranı belirlendikten sonra oluşacak sonuca göre” karar  verilmesi gerekir…”

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E:2001/321 ve K:2001/283 17.01.2001) “…Kıdem tazminatına akdin feshi tarihinden faiz yürütülmesi gerektiği  halde talebe ve yasaya aykırı şekilde dava tarihinden faize karar  verilmesinin hatalı olduğuna hükmettiği görülmektedir…” 

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E:2007/21521 K:2008/13028 30.05.2008) “…Davacının gerçekleşen fark kıdem tazminatı alacağına, iş sözleşmesinin  bozulduğu tarihten itibaren en yüksek mevduat faizi yürütülmesine karar  verilmesi gerekirken, yasal olmayan nedenle faiz isteminin reddi hatalı  olup bozmayı gerektirmiştir…”

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

(E:2013/6697 K:2014/5605 11.03.2014) “…Mahkemece, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti  alacaklarında yasal faiz uygulanmasına hükmedilmiştir. Her ne kadar dava  dilekçesinde anılan alacaklara yasal faiz uygulanması talep edilmiş ise  de, yasal faiz ifadesinden anlaşılması gereken 4857 sayılı İş  Kanunu’nun 34. maddesinde düzenlendiği üzere, mevduata uygulanan en  yüksek faiz oranıdır. Anılan nedenle fazla çalışma ile ulusal bayram ve  genel tatil ücreti alacaklarına, mevduata uygulanan en yüksek faiz  oranının uygulanmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yasal  faiz uygulanmasına karar verilmesi hatalıdır. Yukarıda yazılı  sebeplerden eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeyle karar verilmesi  bozmayı gerektirmiştir…”

İşçi İş Kazası Madenci Tehlikeli İşler Tazminat Ölüm Zehirlenme İş Güvenliği Duman Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E: 2007/38730 K: 2009/7345 18.03.2009) “…Boşta geçen süreye ait 4 aya kadar ücret ve diğer haklar için ise,  feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplama yapılmalıdır. Sözü edilen  alacak işçinin işe iade için başvurduğu anda muaccel olur. İşe iade  davası ile tespit edilen en çok 4 aya kadar boşta geçen süreye ait ücret  ve diğer haklar için de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesinde sözü  edilen özel faiz türü uygulanmalıdır…”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E:2008/12449 K: 2008/9650 21.04.2008) “…İhbar tazminatının gecikme faizi mevduat faizi değil yasal faizdir. Bu  nedenle ihbar tazminatına yasal faiz yürütülmesi gerekirken talebi de  aşan şekilde yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı  gerektirmiştir…” 

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E:2006/8599 K:2006/29252 06.11.2006) “…Davacı işyerinin devralındığını belirterek çalıştığı tüm süreye  ilişkin kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulunmuştur. Mahkemece anılan  tazminatların fesih tarihinden itibaren faiz yürütülerek tahsiline dair  hüküm kurulmuştur. İhbar tazminatına dava tarihinden itibaren faiz  yürütülmesi gerekirken fesih tarihinden itibaren faize hükmedilmesi  hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…”  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E: 2006/12637 K:2006/14465 16.05.2006) “…Davacı ihbar tazminatı alacağı talebinde de bulunmuş olup ihtarnamede  bu alacak için talep bulunmadığı gibi alacak doğmadığından faiz  tarihinin dava ve ıslah tarihi olması gerekirken mahkemenin aksine  düşüncelerle yazılı şekilde ihtarname tebliğ tarihini esas alması  hatalıdır…”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E:2005/28459 K:2006/13257) “…Yıllık izin ise; hizmet akdinin devamı sırasında kullanılması  işverenin yönetim hakkına bağlı olan, hizmet akdi sırasında  kullanılmamış ise, fesih ile birlikte alacağa dönüşen bir haktır. Bu  nedenle davacının yıllık izin ücreti alacağına en yüksek mevduat faizi  değil, yasal faiz uygulanmalıdır…”  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E:2010/3038 K:2010/4950 25.02.2010) “…Kanunda, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti için  kesin bir ödeme günü belirlenmiş değildir. Sözleşmenin feshi anı, yıllık  ücretli izin hakkının ücrete dönüşmesi, bir başka anlatımla izin  ücretine hak kazanma zamanı olarak Kanunda belirtilmiştir. İş  sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz  başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir. 

Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti,  geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı İş  Kanunu‘nun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en  yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir. (Yargıtay 9. HD  24.10.2008 E:2007/30158 K:2008/28418) O halde, izin ücreti için  uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır…”

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E:2003/18398 K:2004/6634 31.03.2004) “… hüküm altına alınan miktar için aynı yasanın 61. maddesinde yer alan  ve sadece sendika üye aidat alacağı için öngörülen en yüksek işletme  kredisi faizine hükmedilmesi hatalıdır. Böyle olunca sendikal tazminata  yasal faiz yürütülmelidir…”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E: 2007/38730 K: 2009/7345 18.03.2009) “…Ancak işe başlatmama tazminatı niteliği itibarıyla tazminat olmakla  uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır. Somut olayda, davacının  işe iade başvurusu davalıya 23.08.2006 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı  26.09.2006 tarihli yazı ile işe başlatmayacağını açıklamıştır.Bu halde  işe başlatmama tazminatına davacının işe başvuru tarihine göre bir aylık  süre sonu olan 23.09.2006 tarihinden itibaren faiz uygulanmalıdır…”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E:2004/12977 K:2005/2971 03.02.2005) “… Islahla arttırılan ve hüküm altına alınan kıdem tazminatı dışındaki alacaklara ıslah tarihinden faize karar verilmesi gerekirken dava tarihinden faize karar verilmesi de doğru değildir…”  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

(E:2004/24737 K:2005/14029) “… Hüküm altına alınan kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren en  yüksek mevduat faizine karar verilmesi 1475 sayılı İş Kanununun 14.  maddesi ve dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir. Bu nedenle kıdem  tazminatının tamamına akdin feshi tarihinden faiz yürütülmesi  gerekirken, ıslah ile arttırılan miktara ıslah tarihinden itibaren faize  karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…”

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?