İNFAZ HAKİMLİĞİ KARARINA KARŞI İTİRAZ KANUN YOLU

İNFAZ HAKİMLİĞİ KARARINA KARŞI İTİRAZ KANUN YOLU

Özet : Hükümlünün, yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunması üzerine, onama kararını veren hakim tarafından değerlendirme yapılarak istemin reddine karar verilmiş ve istemin farklı bir hakim tarafından incelenmesi gerektiği gerekçesiyle itiraz mercii kararına karşı kanun yararına bozma isteminde bulunulmuştur.

İnfaz hakimliği kararı yargılamanın yenilenmesi yasa yoluna konu olamayacağından, bu konudaki istemin reddine karar verilmesinde sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmayıp, bu kararın aynı hakim tarafından verilmesi de sonuca etkili olmadığından, Konya İnfaz Hakimliğinin, yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine dair kararına itiraz üzerine merciince itirazın reddine karar verilmesinde de isabetsizlik görülmemiştir.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatıT.C.Yargıtay

2. Ceza Dairesi


Esas : 2014/26941

Karar : 2014/19488

 Karar Tarihi : 09.07.2014
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan M.Ö.’nün, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/3-g. maddesine aykırı hareket etmekten dolayı “11 gün süre ile hücreye koyma” disiplin cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 27/02/2013 tarihli ve 2013/69 sayılı kararına itirazın reddine dair Konya İnfaz Hâkimliğinin 07/03/2013 tarihli ve 2013/650 esas, 2013/664 sayılı kararma yönelik itirazın reddine dair Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/03/2013 tarihli ve 2013/213 değişik iş sayılı kararını müteakiben kesinleşen disiplin cezasının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`un 48/3-a maddesi gereğince onanmasına dair Konya İnfaz Hâkimliğinin 25/03/2013 tarihli ve 2013/811 esas, 2013/810 sayılı kararından sonra hükümlünün vaki 22/11/2013 tarihli yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair Konya İnfaz Hâkimliğinin 26/11/2013 tarihli ve 2013/2965 esas, 2013/2962 sayılı karara vaki itirazın da reddine dair Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/12/2013 tarihli ve 2013/1279 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 15/04/2014 gün ve 2014/7478-26199 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/05/2014 gün ve 149368 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu:Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

5271 sayılı CMK’nın 23/3. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı kanunun 318/1. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir” şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren heyetin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümde belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılanma hakkının bir uzantısı olarak, olaya tamamen yabancı, farklı bir hâkimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği cihetle, somut olayda ilk yargılamada görev alan hâkimin, yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine vermiş olduğu gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.Gereği düşünüldü:

KARAR: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 311. maddesinde düzenlenen yargılamanın yenilenmesi kesinleşmiş hükümle sonuçlanmış davalar yönünden başvurulabilecek olağanüstü yasa yolu olup, hakim veya mahkeme tarafından verilen her tür karara karşı yargılamanın yenilenmesi yasa yoluna başvurulması olanağı bulunmamaktadır.Hükümlünün, Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulunca verilen hücre hapsi cezasının onanmasına ilişkin Konya İnfaz Hakimliğinin 25.03.2013 günlü kararına karşı yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunması üzerine, CMK’nın 23/3. ve 289.maddelerine aykırı olarak onama kararını veren hakim tarafından değerlendirme yapılarak istemin reddine karar verilmiş ve istemin farklı bir hakim tarafından incelenmesi gerektiği gerekçesiyle itiraz mercii kararına karşı kanun yararına bozma isteminde bulunulmuş ise de; infaz hakimliği kararı yargılamanın yenilenmesi yasa yoluna konu olamayacağından, bu konudaki istemin reddine karar verilmesinde sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmayıp, bu kararın aynı hakim tarafından verilmesi de sonuca etkili olmadığından,

Tokmak, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatıSONUÇ : Konya İnfaz Hakimliğinin, yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine dair 26.11.2013 günlü kararına itiraz üzerine merciince itirazın reddine karar verilmesinde de isabetsizlik görülmemekle, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17.12.2013 gün ve 2013/1279 D.İş sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 09.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?