Hakaret ve Cinsel Taciz Suçu

Kadına Şiddet Taciz Tecavüz İstismar Dövme Darp Stres Depresyon Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Hakaret ve Cinsel Taciz Suçu

Hakaret ve Cinsel Taciz’de HAGB uygulamayan yerel mahkeme kararını ve bu kararın istinaf incelemesinin neticesi. 

KAYSERİ 1. ASLİYE

CEZA MAHKEMESİ 

DOSYA NO : 2017/807 KARAR NO : 2017/892C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2017/9428KARAR TARİHİ : 07/12/2017
GEREKÇELİ KARARTÜRK MİLLETİ ADINA
Sanık hakkında Kayseri C. Başsavcılığı’nın 29/09/2017 tarih ve 2017/9428 esas sayılı iddianamesiyle açılan kamu davasının, TÜRK MİLLETİ adına yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkili Mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA : Kayseri C.Başsavcılığı’nın 29/09/2017.T., 2017/39337.S., 2017/9428.E.S iddianamesiyle; Sanık ……………. hakkında Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçunu işlediği iddiasıyla eylemine uyan TCK’nun 125/2-1, 129/1 ve 53 maddeleri, sanık ……. hakkında Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, Cinsel Taciz suçlarını işlediği iddiasıyla eylemine uyan TCK’nun 125/2-1, 43/1, 105/1, 105/2-d, 43/1, 63, 58, 53 maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmaları talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır. 

KATILAN SANIK…… ŞİKAYET VE SAVUNMASINDA : “Ben daha önce beyanda bulunmuştum, o ifadelerimi aynen tekrar ederim. Ben kendimi savunmak için o mesajları gönderdim, suç işleme kastım yoktur, suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise suçlamayı kabul etmemekle birlikte lehime olan kanun hükümlerinin uygulanmasına talep ediyorum, karşı taraftan şikayetçiyim, maddi zarar talebim yoktur. Davaya da katılmak istiyorum,  şikayetten vazgeçme olursa kabul ediyorum, duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

KATILAN SANIK …… ŞİKAYET VE SAVUNMASINDA : “Ben daha önce beyanda bulunmuştum, o ifadelerimi aynen tekrar ederim. Ben bir hata yaptım, karşı taraftan şikayetçi değilim, çok pişmanım, lehime olan kanun hükümlerinin uygulanmasına talep ediyorum, maddi zarar talebim yoktur. Davaya da katılmak istemiyorum, şikayetten vazgeçme olursa kabul ediyorum, duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
İddia, müşteki sanık ve katılan sanığın şikayet ve savunması, mesajlaşma çıktıları, nüfus ve sabıka kaydı, deliller  ve tüm dosya kapsamı ile; Müşteki sanık ……….’ın tespit edilemeyen bir şekilde cep telefonunu temin ederek 24 Temmuz 2017 tarihinden itibaren katılan sanık……….a cinsel taciz amaçlı mesajlar göndermeye başladığı,  bu kapsamda müşteki sanık ….ın katılan sanık …. hitaben yakalandığı tarih olan 06.09.2017 tarihine kadar değişik tarihlerde “eğer sizin için sakıncası yoksa sizinle tanışmak arkadaş olmak istiyorum…sana şöyle açıklayım 2 yıl önce önce mantıklı olmaması da senin gibi dünyada nadir olan bi hanımefendi için çok doğru…ne toplayacak s*kicin yapar bitane daha biri s*ker biri çıkar senin de a**ın boş kalmaz y**ağa doyarsın……… aşkım nasılsın iyimisin kraliçem…ah …… ahbelki yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum şu anda seninle konuşmaya o kadar ihtiyacım varki ama sen senden faydalanmak istedi mi düşünüyorsun halbuki tam tersi arkadaş olarak ama sen asla bunu anlayamazsın gene de her şeyin en iyisine layıksın…derdim sensin  seni o kadar çok seviyorum ki sen benimle olmasan da senin zarar görmeni istemem sana biri çok kötü oyun oynuyor şimdi…senin için ölürüm aptalsın aşkım sen tamam şimdi bin arabana gel…sen surtuk ne olamazsın sen kendinin kıymetini bilmiyorsun salaksın sen essiz zarif bir hanımefendisin…”şeklinde cinsel içerikli ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği mesaj tespit tutanakları, sanığın ikrar yönlü savunması ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla sanık ……..’nın Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret,

Kadına Şiddet Taciz Tecavüz İstismar Dövme Darp Stres Depresyon Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Cinsel Taciz suçlarını işlediği sabit olmakla eylemine uyan TCK’nun 125/2-1, 105/1, 105/2-d maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmiş, sanığın üzerine atılı suçları bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla kez işlediği anlaşıldığından, 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 43/1 maddesi gereğince sanığa verilen cezalar hakkında takdiren 1/4 oranında artırım yapılmış, sanık …….’ın sabıkalı geçmişi, kişiliği, duruşmalardaki hallerinde lehine herhangi bir takdiri indirim nedeni görülmediğinden cezasından herhangi bir indirim yapılmasına, cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesine, ertelenmesine ya da HAGB hükümleri uygulanmamış, Her ne kadar katılan sanık………’un da müşteki sanık …….’nın kendisine yönelik haksız eylemlerin etkisinde kalarak ………’a hitaben “ulan şerefsiz…engel yok gerizekalı” şeklinde mesajlar göndererek hakaret ettiği iddiasıyla cezalandırılması talep edilmiş isede, atılı suçun kovuşturmasının şikayete bağlı olup müşteki sanık …….’nın yargılama aşamasında şikayetinden vazgeçtiği anlaşıldığından sanık ……. hakkında açılan davanın TCK.’nın 74/3 ve CMK’nın 223/8 maddeleri uyarınca düşürülmesine karar verilmiş ve tüm hususları içerir aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
A)1-Katılan sanık ……………….. hakkında, Sesli Yazılı veya Görüntülü bir ileti İle Hakaret suçundan açılan davanın şikayetten vazgeçme nedeni ile TCK 74/3 ve CMK.nın 223/8 maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE, 
2-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
B)1-a)Sanık …………………….’ın üzerine atılı Sesli Yazılı veya Görüntülü bir ileti İle Hakaret  suçu sabit olduğundan eylemine uyan TCK.’nun 125/2-1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak sanığın takdiren ve teşhiden 4 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,

b)Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla kez işlediği anlaşıldığından, 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 43/1 maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında artırılarak 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmalarına,

 c)Sanığın sabıkalı geçmişi, kişiliği, duruşmalardaki hallerinde lehine herhangi bir takdiri indirim nedeni görülmediğinden cezasından herhangi bir indirim yapılmasına, cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesine, ertelenmesine ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

 d)Sanığın 5237 sayılı TCK.nun 53/1 maddesi uyarınca; 

24/11/2015 tarih 29542 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 2014/140-2015/85 E/K sayılı ilamı ile; sanığın, işlemiş olduğu sübut bulan suçundan dolayı hapis cezası almış olması dikkate alınarak, sanığın 5237 Sayılı Yasanın 53/1 maddesinin a,b,c,d,e bentlerinde öngörülen hakları kullanmaktan, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, aynı sayılı yasanın 53/3. maddesi gereğince; aynı yasa ve maddenin birinci fıkrasında düzenlenen “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” ilişkin güvenlik tedbirinin sanığın koşullu salıverilmesi halinde kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından sona ermesine, 

2-a)Sanık ……………………..’ın üzerine atılı Cinsel Taciz suçu sabit olduğundan eylemine uyan TCK.’nun 105/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak sanığın takdiren ve teşhiden 6 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,

b)Sanığa verilen cezadan TCK’nun 105/2-d maddesi gereğince 1/2 oranında artırım yapılarak sanığın 9 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,

Kadına Şiddet Taciz Tecavüz İstismar Dövme Darp Stres Depresyon Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

c)Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla kez işlediği anlaşıldığından, 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 43/1 maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında artırılarak 11 Ay 7 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 

ç)Sanığın sabıkalı geçmişi, kişiliği, duruşmalardaki hallerinde lehine herhangi bir takdiri indirim nedeni görülmediğinden cezasından herhangi bir indirim yapılmasına, cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesine, ertelenmesine ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, 

d)Sanığın 5237 sayılı TCK.nun 53/1 maddesi uyarınca; 
24/11/2015 tarih 29542 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 2014/140-2015/85 E/K sayılı ilamı ile; sanığın, işlemiş olduğu sübut bulan suçundan dolayı hapis cezası almış olması dikkate alınarak, sanığın 5237 Sayılı Yasanın 53/1 maddesinin a,b,c,d,e bentlerinde öngörülen hakları kullanmaktan, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, aynı sayılı yasanın 53/3. maddesi gereğince; aynı yasa ve maddenin birinci fıkrasında düzenlenen “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” ilişkin güvenlik tedbirinin sanığın koşullu salıverilmesi halinde kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından sona ermesine, 

3-Sanık hakkında Kayseri 4.Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilmiş olan 27/04/2011 tarih ve 2011/154 – 2011/257 E/K sayılı hüküm TCK.’nın 58/2-b uyarınca tekerrüre esas teşkil ettiğinden hükmolunan hapis cezasının TCK.’nın 58/6 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına,
4-Sanığın tutuklulukta ve gözaltında geçirdiği sürelerin TCK’nun 63. Maddesi gereğince cezasından MAHSUBUNA, 

C)Katılan sanık ……………………….  duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 1.980-TL maktu ücreti vekaletin sanık …….’dan tahsili ile katılana verilmesine
D)6352 sayılı kanunla değişik CMK 324/4 maddesi gereğince yargılama giderinin hazine üzerinde bırakılmasına, ( 1 davetiye gideri)Dair, sanık ……….. ve sanık ……. vekilinin yüzüne karşı, sanık …….’nın yokluğunda, iş bu hükmün tefhiminden itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkememize veya başka yerdeki emsal mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.07/12/2017

Kadına Şiddet Taciz Tecavüz İstismar Dövme Darp Stres Depresyon Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

ANKARABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

6. CEZA DAİRESİ

Esas : 2018/470  Karar : 2018/803
İlk derece mahkemesince verilen hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelenip görüşüldü;
İstinaf başvurusunun reddi nedenlerinin bulunmadığı anlaşılmakla işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu, duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; atılı eylemlerin sanık tarafından işlendiği ve doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesinin dosyaya uygun olarak takdir edildiği anlaşılmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından sanığın istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,Kararın bir örneğinin ilk derece mahkemesince istinaf başvurusunda bulunan sanığa tebliğine,Dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine iadesine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. maddesi uyarınca KESİN olarak 17/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?