Ayıplı Aracın Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesine Dair İlamın İnfazı

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Ayıplı Aracın Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesine Dair İlamın İnfazı

Ayıplı Aracın Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesine Dair İlamın İnfazı

Ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine dair ilamın infazı.. aynı model 0 km araç üretimden kaldırılmış ve temin edilemiyorsa çözüm…


“Dava konusu ayıplı aracın, teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek, bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model (sıfır kilometre) aracın veya aracın üretimden kalktığı ve yenisinin üretilmediğinin anlaşılması halinde, ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler temin edilerek muadili aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek bilirkişi aracılığıyla fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerekir..”

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı


Yargıtay

12. Hukuk Dairesi


Esas : 2018/6883

Karar: 2019/7092

Karar Tarihi : 29/04/2019
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; …

1. Tüketici Mahkemesi’nin 2009/434 E. – 2010/726 K. sayılı ilamında; “… Marka S80 Geartronic 2.4 D5 Vıp Model aracın ayıplı olduğu anlaşılmakla masrafları davalılara ait olmak üzere ayıpsız misli ile değiştirilmesine” karar verildiğini, aynı model 0 km araç ellerinde bulunmadığından İİK’nun 24. maddesine göre işlem yapılmasını ve aracın ikinci el değerinin değerlendirilerek, yıpranma payının bedelden düşürülmesini talep ettiklerini, yaptırılan bilirkişi incelemesinde bedelin fahiş belirlendiğini ileri sürerek, şikayetlerinin kabulü ile aracın değerinin yeniden tesbitine karar verilmesini istedikleri, mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu ayıplı araca en yakın marka sıfır km aracın üstünlük ve eksiklikleri tespit edilerek 2016 yılına ait değer tespiti yapılarak karar verildiği görülmektedir.İİK’nun 24. maddesinin 1, 3, 4 ve 5. fıkralarında; taşınır teslimine dair ilam icra dairesine verilince, icra müdürünün icra emri tebliği suretiyle 7 gün içinde o şeyin teslimini emredeceği, borçlunun icra emrinin gereğini yerine getirmemesi halinde, hükmolunan taşınır veya misli, borçlu yedinde bulunursa zorla alınıp alacaklıya verileceği, yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değerinin alınacağı, vermezse ayrıca icra emri tebliğine gerek kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunacağı, taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı, hükmolunan taşınırın değerinin borsa ve ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin olunacağı belirtildikten sonra, maddenin son fıkrasında; ilgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet haklarının olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.Bu durumda, mahkemece, dava konusu ayıplı aracın, teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek, bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model (sıfır kilometre) aracın veya aracın üretimden kalktığı ve yenisinin üretilmediğinin anlaşılması halinde, ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler temin edilerek muadili aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek bilirkişi aracılığıyla fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.


SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 29/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?