ADLİ SİCİL KAYDI VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ

SİCİL KAYDI VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ

Yargıtay5. Ceza Dairesi
Esas : 2008/16882Karar : 2009/144Karar Tarihi : 19.1.2009
• ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ ( Özel Kanunlarda Sayılan Suç ve Mahkûmiyetler Dışındaki Kayıtlar İçin İlgilinin Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün Talebi Üzerine Hükmü Veren Mahkemece veya Talep Edenin Bulunduğu Yer Asliye Ceza Mahkemesince Silineceği )
• ADLİ SİCİL KAYDI ( Özel Kanunlarda Sayılan Suç ve Mahkûmiyetler Dışındaki Kayıtlar İçin İlgilinin Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün Talebi Üzerine Hükmü Veren Mahkemece veya Talep Edenin Bulunduğu Yer Asliye Ceza Mahkemesince Arşiv Kaydının Silineceği )

ÖZET : İşlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun’un 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.

DAVA : Zorla ırza geçmeye eksik teşebbüs suçundan sanık S. G’ nin, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 416/1, 61, 59, 81/1. maddeleri uyarınca 2 yıl l ay 20 gün ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 12/10/1994 tarihli ve 1994/91-94 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, sanık hakkında sabıka arşiv bilgi formunda geçen anılan kararın silinmesine ilişkin talebin kabulü ile 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8/1-c maddesine göre cezanın çekildiği tarihten itibaren 5 yıllık sürenin geçtiği anlaşıldığından aynı Mahkemenin 12/10/1994 ve 1994/91-94 sayılı kaydının silinmesine ilişkin Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 13/03/2008 tarihli ve 2008/ 296 değişik iş sayılı kararının; 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun geçici 2. maddesi 2. fıkrasında “Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.” şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın eyleminin Anayasanın 76. maddesi kapsamında kaldığı ve 5352 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca mahkûmiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 24.11.2008 gün ve 59276 sayılı kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriğinin yerinde olduğu anlaşıldığından Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 13.03.2008 gün ve 2008/296 değişik iş sayılı kararının; CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına ve dosyanın merciine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 19.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Sicil kaydı hakkında da  daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?