HAGB HÜKMÜNÜN YENİ SUÇ İLE AÇILMASI DURUMUNDA SUÇ KONUSUNDA YENİDEN NİTELENDİRİLME YAPILMALI VE TARTIŞILMALIDIR

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

HAGB HÜKMÜNÜN YENİ SUÇ İLE AÇILMASI DURUMUNDA SUÇ KONUSUNDA YENİDEN NİTELENDİRİLME YAPILMALI VE TARTIŞILMALIDIR

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi

10. Ceza Dairesi

Esas : 2017/1480

Karar : 2017/1375

Karar Tarihi : 18.09.2017 
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 Sayılı CMK‘nın 279. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda; Dairenin yetkisi, başvuranın hakkı, başvuru süresi ve yasa yolunun açıklığı yönünden istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve esas hakkında inceleme yapılmasına karar verilerek aynı Kanunun 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında yapılan inceleme sonucunda;
İstinaf talebinin CMK’nın 273. maddesi uyarınca süresinde ve usulüne uygun yapıldığı, başvuranın istinaf başvurusunda bulunma hakkının olduğu gözetilerek;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, deliller, gerekçe ve istinaf dilekçesi incelendi:
KARAR : Uygulamaya göre; TCK’nın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle atılı suçu işlediği kabul edilen sanık hakkında aynı Kanunun 53/5. madde ve fıkrası gereğince, cezanın infazından sonra başlamak üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe istinaf bulunmadığından eleştiri nedeni yapılmakla yetinilmiştir.
Ancak;

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı
SGK Borçlanması

Yargıtay 3. CD’nin 2015/18678 Esas, 2016/9532 Karar sayılı, 14.04.2016 tarihli, Yargıtay 2.CD’nin 2014/26354 Esas, 2016/8302 Karar sayılı, 02.05.2016 tarihli kararlarında da işaret edildiği üzere;
CMK’nın 231/5. maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün, kasten yeni bir suç işlenmesi halinde CMK’nın 231/11. maddesi uyarınca açıklanmasına dair kararın, CMK’nın 223. maddesi kapsamında mahkumiyet hükmü niteliğinde olup CMK’nın 232. maddesinde belirtilen hususları içermesi gerektiği, hükmün gerekçesinde, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin gösterilmesi, delillerin tartışılıp değerlendirilmesi, yargılama sonucu ulaşılan kanaatin belirtilmesi ve sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiilinin gösterilerek nitelendirilmesinin yapılması gerektiği gözetilmeden, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair önceki karara atıfta bulunulmak suretiyle yazılı şekilde uygulama ile Anayasanın 141, CMK’nın 34, 230, 289/1-g maddelerine muhalefet edildiği anlaşılmakla,

SONUÇ : Bu sebeplerle Anayasa’nın 141 ve CMK’nın 34 ve 230. maddelerine muhalefetle tesis edilen mahkeme hükmünün CMK’nın 280/1-d, 289/1-g maddeleri dikkate alınarak mutlak hukuka aykırılık hali nedeni ile sair hususlar incelenmeksizin BOZULMASINA,
Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, CMK’nın 284/1, 286/1 maddeleri gereğince KESİN olmak üzere, 18.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?