BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI

BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
Esas : 2017/27163 Karar : 2018/8098 Karar Tarihi : 24.4.2018

* BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI ( Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalar Sonunda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırma İşleminin Tamamlandığına Dair İlanın İndirildiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Sahiplerinin Yazılı Başvurusu Üzerine Çevrenin Sosyal Ekonomik veya Yerleşme Düzeninin Bozulup Bozulmadığı Ekonomik veya Sosyal Yönden Yararlanılmasının Mümkün Olup Olmadığı Yönlerinden İlgili Valilikte Kurulan Komisyon Tarafından İnceleneceği )

* KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR TAŞINMAZ MALLARIN İNCELENMESİ ( Komisyonca Yapılan İnceleme Sonucunda Çevrenin Sosyal Ekonomik veya Yerleşme Düzeninin Bozulduğuna ve Taşınmaz Maldan Yararlanılmasının Mümkün Olmadığına Karar Verilmesi Halinde Taşınmaz Malın Kamulaştırmaya Tabi Tutulacağı )

* DAVA ŞARTI ( 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12.Maddesinden Kaynaklanan Mücavir Alanda Kalan Taşınmazların Bedelinin Tahsili İstemi – Taşınmaz Mal Sahibinin Bu Kapsamda Açacağı Davalarda İlgili Valilik Komisyonuna Başvurulması Gerektiği – Davanın Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedilmesi Gerekirken Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu/Yargılama Giderinin Davalı İdare Üzerinde Bırakılması ve Davalı İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği )

ÖZET : Dava, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12.maddesinden kaynaklanan mücavir alanda kalan taşınmazların bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12. maddesinin 6. fıkrası 27/03/2018 tarih ve 30373/2 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Kanun uyarınca;

Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, kamulaştırma işleminin tamamlandığına dair ilanın indirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden ilgili valilikte kurulan komisyon tarafından incelenir.
Komisyonca yapılan inceleme sonucunda çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan yararlanılmasının mümkün olmadığına karar verilmesi halinde taşınmaz mal kamulaştırmaya tabi tutulur. Taşınmaz mal sahibinin bu kapsamda açacağı davalarda ilgili valilik komisyonuna başvurulması dava şartıdır
.” şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa geçici 13.madde olarak;
“Bu Kanunun 12. maddesinin altıncı fıkrası hükümleri, görülmekte olan davalarda da uygulanır ve dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilerek, dava açanların dosyalarının mahkeme tarafından ilgili valilik komisyonuna gönderilmesine karar verilir.

Reddedilen davalarda yargılama gideri kamu üzerine bırakılır ve davalı idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.” hükmü eklenmiştir.

Buna göre; davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmesi, yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılması ve davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekmektedir.

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

DAVA : Taraflar arasındaki 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12.maddesinden kaynaklanan mücavir alanda kalan taşınmazların bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 20/03/2017 gün ve 2016/7713 Esas – 2017/8584 Karar sayılı ilama karşı davacı vekilince verilen dilekçeyle karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü

KARAR : Dava, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12.maddesinden kaynaklanan mücavir alanda kalan taşınmazların bedelinin tahsili istemine dair davada; mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmış; bu karara karşı, davacı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HUMK’nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir.

Şöyle ki; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12. maddesinin 6. fıkrası 27/03/2018 tarih ve 30373/2 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Kanun uyarınca değiştirilmiştir.

Bu nedenle; davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 20/03/2017 gün ve 2016/7713 Esas – 2017/8584 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12. maddesinin 6. fıkrası 27/03/2018 tarih ve 30373/2 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Kanun uyarınca değiştirilmiştir.

7103 Sayılı Kanun’un 27. maddesinde;

Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, kamulaştırma işleminin tamamlandığına dair ilanın indirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden ilgili valilikte kurulan komisyon tarafından incelenir.
Komisyonca yapılan inceleme sonucunda çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan yararlanılmasının mümkün olmadığına karar verilmesi halinde taşınmaz mal kamulaştırmaya tabi tutulur. Taşınmaz mal sahibinin bu kapsamda açacağı davalarda ilgili valilik komisyonuna başvurulması dava şartıdır.
” hükmü getirilmiş, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa geçici 13.madde olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

Bu Kanunun 12. maddesinin altıncı fıkrası hükümleri, görülmekte olan davalarda da uygulanır ve dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilerek, dava açanların dosyalarının mahkeme tarafından ilgili valilik komisyonuna gönderilmesine karar verilir.

Reddedilen davalarda yargılama gideri kamu üzerine bırakılır ve davalı idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.”

Bu durumda davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmesi, yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılması ve davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiğinden;

SONUÇ : Hükmün taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan sebeplerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan karar düzeltme harcı ile temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 24.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bu konu hakkındaki detaylı bilgi için bize ulaşın.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?