YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE NE KADAR ERİŞİM SAĞLANDIĞININ

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE NE KADAR ERİŞİM SAĞLANDIĞININ

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE NE KADAR ERİŞİM SAĞLANDIĞININÖzet : Kamu davası; 7258 sayılı Kanun’a aykırılık suçuna ilişkindir. Bilgisayarın bilirkişiye tevdii ile; yasa dışı bahis sitelerine günde kaç defa ve hangi süre ile erişim sağlandığı, bayi yönetici girişi yapılıp yapılmadığı, bilgisayar üzerinden oluşturulan kuponların günlük olarak oynanma miktarları tespit edildikten sonra sanık tarafından bahis oynatılıp oynatılmadığının belirlenmesi, yine sanığın bahis oynattığının kabul edilmesi halinde ise suç tarihi itibarı ile yürürlükte olup sanık lehine olan 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin hangi fıkrasında sayılan eylemden sorumlu olduğunun tespiti açısından da; erişim sağlanan bahis oyunlarının yurt dışında oynatılan bahis oyunları olup olmadığının tespiti konusunda ek bilirkişi raporu aldırılmadan eksik kovuşturma ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.Yargıtay19. Ceza Dairesi
Esas : 2015/33113 Karar : 2018/991 Karar Tarihi : 06.02.2018
MAHKEMESİ : Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık HÜKÜM : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;Bilgisayarın bilirkişiye tevdii ile; yasa dışı bahis sitelerine günde kaç defa ve hangi süre ile erişim sağlandığı, bayi yönetici girişi yapılıp yapılmadığı, bilgisayar üzerinden oluşturulan kuponların günlük olarak oynanma miktarları tespit edildikten sonra sanık tarafından bahis oynatılıp oynatılmadığının belirlenilmesi, yine sanığın bahis oynattığının kabul edilmesi halinde ise, suç tarihi itibarı ile yürürlükte olup sanık lehine olan 7258 sayılı Kanunun 5. maddesinin hangi fıkrasında sayılan eylemden sorumlu olduğunun tespiti açısından da; erişim sağlanan bahis oyunlarının yurt dışında oynatılan bahis oyunları olup olmadığının tespiti konusunda ek bilirkişi raporu aldırılmadan eksik kovuşturma ile karar verilmesi,Kabule göre ise;1-Sanık savunmasında ismi geçen ve bilgisayarın sahibi olduğu ifade edilen … isimli bir kişinin olup olmadığı tespit edilerek varlığı halinde bu kişinin dinlenilmeden eksik kovuşturma ile sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi,2- Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında, TCK’nın 51/1-b maddesi gereğince “suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaat oluşup oluşmadığı” hususu değerlendirilmeden, “daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunması” biçimindeki kanuni ve yeterli olmayan gerekçeyle hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığı karar verilmesi, 3- Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında TCK’nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 06/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?