TCK MADDE 173 ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME

TCK MADDE 173 ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME

 Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
TCK MADDE 173’ÜN GEREKÇESİ
Madde metninde, atom enerjisiyle patlamaya sebep olmak fiili suç hâline getirilmiştir. Geniş kitleleri tahrip edici kuvvete sahip olan ve ekolojik dengenin uzun yıllar boyunca bozulmasına yol açan atom enerjisiyle patlamaya sebebiyet vermek, müstakil bir suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, bu fiilin taksirle işlenmesi, suç olarak tanımlanmıştır.
TCK MADDE 173 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI
Yargıtay 11. Ceza dairesi
Esas : 2008/13082Karar : 2009/8636Karar Tarihi : 3.7.2009
• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Suçundan Kamu Davası Açılmasına Karar Verilmiş İse de Şüphelilerin Üzerine Atılı Suçun Vasfını Tayin Etme Yetkisinin Soruşturma Aşamasında C. Savcısına Ait Olduğu )• SUÇ VASFINI TAYİN YETKİSİ ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Kamu Davası Açılmasına Karar Verilmiş İse de ‘Şüphelilerin Üzerine Atılı Suçun Vasfını Tayin Etme Yetkisinin Soruşturma Aşamasında C. Savcısına Ait Olduğu )• DOLANDIRICILIK ( Nitelikli Dolandırıcılık – Şüphelilerin Üzerine Atılı Suçun Vasfını Tayin Etme Yetkisinin Soruşturma Aşamasında C. Savcısına Ait Olduğu )5237/m.173
ÖZET : Nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmasına karar verilmiş ise de 5271 sayılı cmk’nun 173/4 maddesinde yer alan ‘başkan istemi yerinde bulursa cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir’ şeklindeki düzenleme nazara alındığında şüphelilerin üzerine atılı suçun vasfını tayin etme yetkisinin soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısına ait olması karşısında itirazın kabulü ile yetinilmesi gerekir. DAVA : Dolandırıcılık suçundan şüpheliler H.Ç ve S.G haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda … Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara yönelik itirazın kabulu ile kararın kaldırılmasına, şüphelilerin 5237 Sayılı TCK’ nun 158/1-f-h-son, 53. maddeleri gereğince nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanmalarının temini bakımından kamu davası açılmasına ilişkin mercii … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı karanın tüm dosya kapsamına göre;… Ağır Ceza Mahkemesince şüpheliler hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 158/1-f-h-son, 53 maddeleri gereğince nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmasına karar verilmiş ise de 5271 Sayılı CMK’ nun 173/4 maddesinde yer alan ‘Başkan istemi yerinde bulursa Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir’ şeklindeki düzenleme nazara alındığında şüphelilerin üzerine atılı SUÇUN VASFINI TAYİN ETME YETKİSİNİN SORUŞTURMA AŞAMASINDA CUMHURİYET SAVCISINA AİT OLMASI karşısında itirazın kabulü ile yetinilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı CMK’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu …. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04/08/2008 gün ve KYB 2008/157459 sayılı ihbarnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:
KARAR : İncelenen dosya içeriğine göre kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden … Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen … Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara yönelik itirazın kabulü ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına ilişkin kararın kaldırılmasına, şüphelilerin 5237 sayılı TCK’ nun 158/1-f-h-son, 53. maddeleri gereğince nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılamalarının temini bakımından … Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılması gerektiğinden,
SONUÇ : Dosyanın … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin … Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca verilen 16/05/2008 gün ve 2008/757 Değişik İş 2008/110 Müteferrik Sayılı Kararının CMK’nun 309. Maddesi uyarınca BOZULMASINA, gereğinin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 03.07.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?