Yazılı Olarak İstifa Eden Memur Sonradan İstifadan Vazgeçebilir Mi ?

Yazılı Olarak İstifa Eden Memur Sonradan İstifadan Vazgeçebilir Mi ?Danıştay12. Daire
Esas : 1999/93Karar : 2001/197Karar Tarihi : 25.01.2001
BEYANINI KABUL ETMEDEN ÖNCE YİNE YAZILI BEYANI İLE BU İRADESİNDEN VAZGEÇEBİLECEĞİ HAKKINDA
İsteğin Özeti : Kırıkkale İdare Mahkemesinin 12.10.1998 günlü, E:1998/245, K:1998/741 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:Dava, Osmancık Belediye Başkanlığında … Müdürü olarak görev yapan davacının, memuriyetten istifasına ilişin talebinden vazgeçme isteğinin kabul edilmemesine dair 12.5.1998 gün ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.Kırıkkale İdare Mahkemesinin 12.10.1998 günlü, E:1998/245, K:1998/741 sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 94.maddesinde, Devlet memurluğundan çekilme halinin düzenlendiği, dava dosyasının incelenmesinden, davalı belediyede … müdürü olarak çalışan davacının 5.5.1998 tarihli dilekçesiyle 1998 yılı izninin bitimini müteakip 7.6.1998 tarihinden geçerli olmak üzere istifa etmek istediğini davalı idareye bildirdiği, 11.5.1998 tarihli noter kanalıyla gönderdiği dilekçesi ile davacının istifasından vazgeçtiğini ve istifa dilekçesinin işlemden kaldırılmasını istediği, ancak idarece istifa isteğinin kabul edildiğinden bahisle, istifa dilekçesinin işlemden kaldırılması yolundaki isteğinin reddine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda; davacının 5.5.1998 tarihli dilekçesiyle 7.6.1998 tarihinden geçerli olmak üzere istifa etmek istediği ve davacının istifa talebinin hukuken 7.6.1998 tarihinde geçerlilik kazanacağı açık olduğundan ve henüz bu süre dolmadan 11.5.1998 tarihinde noter kanalıyla istifadan vazgeçtiğini ve göreve devam etmek istediğini bildirdiğinden, göreve başlatılması gerekirken, aksi yönde oluşturulan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.Davalı idare, davacının 5.5.1998 günlü dilekçesi ile istifa ettiğini ve aynı günlü Başkanlık oluru ile istifasının 7.6.1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edildiğini, her ne kadar istifa tek yanlı irade beyanı ile gerçekleşse de, karşı tarafın bunu kabul etmesinden sonra çift taraflı hukuki sonuç doğuracağını ve kişinin tek yanlı iradesi ile istifasından vazgeçemeyeceğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.657 sayılı Yasanın 94.maddesi uyarınca memurluktan istifa etmenin, kişinin yazılı beyanı ile olduğu ve iradesini bu şekilde ortaya koyan memurun ancak idarenin bu tek taraflı irade beyanını kabul etmeden önce yine yazılı beyanı ile bu iradesinden vazgeçebileceği açıktır.Dava dosyasının incelenmesinden; davalı belediyede … Müdürü olarak görev yapan davacının, 5.5.1998 tarihinde verdiği dilekçe ile 1998 yılı yıllık iznini müteakip 7.6.1998 tarihinden geçerli olmak üzere istifa ettiği, bu isteminin aynı günlü Başkanlık oluru ile kabul edildiği, davacının daha sonra 11.5.1998 taihli noter kanalıyla gönderdiği dilekçe ile istifa isteminden vazgeçtiği, davalı idarece bu isteminin istifasının daha önce kabul edildiğinden bahisle reddedildiği anlaşılmıştır.Olayda, davacının 5.5.1998 günlü görevden çekilme isteminin, davacının istemi doğrultusunda 7.6.1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı günlü Başkanlık oluru ile uygun bulunduğu ve bu tarih itibari ile görevden çekilmiş sayılma işleminin hukuki sonuç doğuracağı açık olup, bu tarihten sonra 11.5.1998 tarihinde verdiği dilekçe ile yapılan vazgeçme isteğinin önceki işlemleri geçersiz kılmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.Bu durumda davacının, memuriyetten çekilme isteminden vazgeçme talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından ayrılma talebinin vazgeçme tarihinden sonraya rastladığı gerekçesi ile işlemin iptal edilmesine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Kırıkkale İdare Mahkemesince verilen 12.10.1998 günlü, E:1998/245, K:1998/741 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3.fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 25.1.2001 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?