Nöbetçi Bırakılan İşçi İzin Almaksızın Vardiyasına Gitmemişse İş Akdinin Feshinin Geçerli Nedene Dayandığı

Nöbetçi Bırakılan İşçi İzin Almaksızın Vardiyasına Gitmemişse İş Akdinin Feshinin Geçerli Nedene DayandığıÖzet : Dini Bayramda işyerinde nöbetçi bırakılan işçi izin almaksızın vardiyasına gitmemişse ; işçinin bu davranışı devamsızlık niteliği taşımamakla birlikte işverenden habersiz gerçekleştiği için iş akışını bozduğu ve işyerinde olumsuzluklara neden olduğundan işverenin iş akdinin feshinin haklı değil, ancak geçerli nedene dayandığı kabul edilerek İŞE İADE davasının reddi gerektiği..
Yargıtay9. Hukuk Dairesi
Esas : 2018/9185Karar : 2019/7777Karar Tarihi : 03/04/2019
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 25. HUKUK DAİRESİMAHKEMESİ : … 11. İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
… Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.
… Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI
Davacı İsteminin Özeti : Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 25/08/2009-29/09/2015 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin 29.09.2015 tarihinde haklı ve geçerli neden yokken işyerine alınmayarak feshedildiğini, yazılı bir fesih bildirimi yapılmadığını, fesih nedeninin sendikal faaliyet olup, … Gıda İş Sendikasına müvekkilinin 01.10.2015 tarihinde üye olduğunu, sendikal faaliyetin öncüsü durumunda olduğunu, kendi bölümünde sendikasız çalışan işçileri örgütlediğini, işyerinin sendikanın varlığından rahatsız olması sebebiyle sendikalı işçileri işten çıkarttığını müvekkilinin iş akdinin de aynı nedenle feshedildiğini, 28.09.2015 tarihinde işine gittiğini ancak işbaşı yaptırılmadığını, bu hususta tutanak tuttuğunu, iddia ederek, işe iadesini ile boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti : Davalı vekili, davacının iş akdinin, 24.09.2015, 25.09.2015, 26.09.2015, 27.09.2015 tarihlerinde işverenden izin almaksızın ve haklı bir mazereti olmaksızın işe devam etmemesi sebebiyle 4857 sayılı yasanın 25/II-g bendi uyarınca haklı neden ile sona erdirildiğini, hiç bir işçilik alacağının bulunmadığını, sendikal nedenlerle iş akdinin feshedildiği iddiasının yerinde olmadığını, davacının iş akdinin feshinden sonra sendikaya üye olduğunu, yine bu iddia ile açılmış ve mahkemece sendikal tazminatın kabul edildiği davanın kararının sendikal tazminatın kaldırılmasına yönelik olarak bozulduğunu, işyerinde sendikanın yetki almak için bir başvurusu bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Mahkemece; toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne karar verilmiştir.
İstinaf Başvurusunda Bulunan : Davalı vekili süresinde istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi’ nin Kararının Özeti : … Bölge Adliyesi Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, bayram günleri çalışmasının fazla mesai çerçevesinde olduğu, bu konuda işçinin muvaffakatinin alınması gerektiği, dosyada davacının rızasının alındığına dair bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı, imzalanan hizmet sözleşmesinde her ne kadar fazla çalışmayı şimdiden kabul ve taahhüt eder denilmişse de yerleşik yargıtay içtihatları gereğince her çalışma yılı için ayrı ayrı fazla çalışmayı bayram resmi tatil günleri dahil kabul ettiğine dair muvaffakatname alınması gerektiği, böyle bir belgeye dosyada rastlanmadığı, yine davalı tanığının beyanından Kurban Bayramı tatili öncesi kendisinin bayramda izin yapılmayacağını sözlü olarak bildirdiğini beyan ettiği, davacının bayram günü çalışmasına dair aylık çalışma programı ile çalışmasının gerekliliğine dair vardiya çizelgesinin dosyaya sunulmadığını böylece davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin davalı tarafından ispatlanamadığı, gerekçesi ile istinaf başvurusunun reddine karar vermiştir.
Temyiz : Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe : Davacı işçi, davalı işyerinde işe başlarken imzaladığı bireysel iş sözleşmesi ile ulusal bayram genel tatil günlerinde da çalışmayı kabul etmiştir. Fazla mesaiye muvafakat her yıl yeniden alınması gerekirken bu yükümlülük ulusal bayram genel tatil çalışmaları bakımından geçerli değildir. Davacının çalıştığı işyeri unlu mamüller üzerine üretim yapmakta olup bayramda da çalışması işin doğası gereğidir. 2015 yılı Kurban Bayramı günleri için hangi işçilerin hangi gün nöbetçi olup çalışacakları vardiya çizelgesi ile düzenlemiş ve davacı işçi Kurban Bayramı süresi içinde çalışacak işçiler arasında gösterilmiştir. Söz konusu vardiya çizelgesi dosyaya sunulmuştur. Davacı işçinin nöbetçi olduğu halde Kurban Bayramı süresince vardiyasına gelmediği uyuşmazlık dışıdır.
Davacı işçinin bayram sonrası işe geldiğinde alınan savunmasının içeriğinden de anlaşılacağı üzere davacı işçi bayramda çalışacak işçilerden olduğunu da bilmektedir. Davacı işçinin izin vermeye yetkili kişiyi arayıp izin almadığı da hem savunma içeriğinden, hem de ilgilinin tanık beyanından anlaşılmaktadır.
Sonuç itibariyle, davacının 2015 yılı Kurban Bayramında nöbetçi bırakılan işçilerden olduğu halde izin almaksızın vardiyasına gitmediği sabittir. Hal böyle iken Kurban Bayramı günlerinin resmi tatil oluşu karşısında gelmemenin haklı feshe dayanak teşkil edecek devamsızlık niteliği de yoktur. Davacının söz konusu davranışı devamsızlık niteliği taşımamakla birlikte işverenden habersiz gerçekleştiği için iş akışını bozduğu ve işyerinde olumsuzluklara neden olduğu açıktır. Bu nedenle davalının iş akdinin feshinin haklı değil, ancak geçerli nedene dayandığı kabul edilerek davanın bu nedenle reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.
Dairemizce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;1- Bölge Adliye Mahkemesi ile ilk derece mahkemesinin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına,
2. Davanın REDDİNE,
3. Alınması gereken 44,10 TL karar harcından davacının peşin yatırdığı 31,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 12,70 TL karar harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 570,25 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.725,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine,Dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 03/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Gaziantep İş Hukuku Avukatı, İş Hukuku, Gaziantep İşçi Avukat, Gaziantep Avukat

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?