Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi

Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi

ÖZÜ : Kira alacağı ve tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine borçlu-kiracı yasal sürede borca itiraz etmemiş ve borcunu ödememiş ise alacaklı kiralayan davacı İİK.nun 269/a maddesi gereğince, ödeme süresinin (30 gün) bitim tarihini takip eden 6 ay içinde, icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunabileceği.. 30 günlük ödeme süresi geçtikten sonra dava açma süresi olan 6 aylık sürenin geçirilmesinden sonra dava açılmışsa davanın süre yönünden reddine karar verilmesi gerektiği.


Tc.Yargıtay

8. Hukuk Dairesi

Esas : 2017/1758

Karar : 2017/4485

Karar Tarihi : 28.3.2017
Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR
Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağı ve tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlunun itiraz etmemesi üzerine davacı İcra Mahkemesinden temerrüt sebebiyle tahliye isteminde bulunmuş Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş karar davalı borçlu tarafından temyiz edilmiştir. Davacının, 20/01/2015 tarihinde başlatmış olduğu haciz ve tahliye istemli icra takibi ile davalı tarafından ödenmediğini iddia ettiği kira bedellerinin tahsilini talep ettiği icra Müdürlüğü’nce düzenlenen ödeme emrinin, davalıya 04/02/2015 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Davalı yasal sürede borca itiraz etmemiş ve borcunu ödememiştir.

Davacı İİK.nun 269/a maddesi gereğince, ödeme süresinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde, icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunabilir. Olayımızda; davacı davasını, ödeme emrinin 04/02/2015 tarihinde tebliğ edilmesine göre otuz günlük ödeme süresi geçtikten sonra dava açma süresi olan altı aylık sürenin geçirilmesinden sonra 15/09/2015 tarihinde açmıştır. Bu durumda mahkemece, davanın süre yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile tahliye kararı verilmesi doğru değildir. 


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK’nun 366. ve 6100 Sayılı HMK‘nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 28.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı


İİK-ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ

MADDE 269 – (Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.109) Takip âdi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır.İtiraz takibi durdurur.

İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemiyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilâmsız icra yoliyle takip yapamaz.Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz müddet üç gündür.

İTİRAZ ETMEMEMİN SONUÇLARI MADDE 269/a – (Değişik: 4949 – 17.7.2003 / m.65) Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1)

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?