ARACIN TAMİRİ İÇİN GEÇEN SÜREDEKİ KAYBIN BELİRLENMESİ

ARACIN TAMİRİ İÇİN GEÇEN SÜREDEKİ KAYBIN BELİRLENMESİ

ARACIN TAMİRİ İÇİN GEÇEN SÜREDEKİ KAYBIN BELİRLENMESİ

Özet : Aracın tamir süresinin, tamir için geçen süredeki kaybın belirlenmesi için bilirkişiden, ayrıntılı, açıklamalı, denetime elverişli şekilde rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

T.C.Yargıtay

17. Hukuk Dairesi

Esas : 2015/16141

Karar : 2018/8421

Karar Tarihi : 01.10.2018
Taraflar arasındaki maddi tazminat davasının yargılaması sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı vekili, kayınvalidesi ve kayınbiraderi olan davalıların malik ve sürücüsü bulundukları aracın, seyir halindeki aracına kasıtlı olarak çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 16.000,00 TL değer kaybı ve 2.000,00 TL ulaşım gideri olmak üzere toplam 18.000,00 TL.nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile, 3.321,00 TL değer kaybı, 2.000,00 TL kiralama bedeli olmak üzere 5.321,00 TL.nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine, fazla talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir

Araba Trafik Kazası Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

.1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı ve araç mahrumiyet bedelinin tazmini istemine ilişkindir.

2- Değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp, onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.Somut olayda, değer kaybı yönünden hükme esas alınan 08.01.2014 tarihli bilirkişi raporunda araçta oluşan değer kaybı, yukarıda açıklanan ilkelere ve Dairemizin yerleşik uygulamasına uygun olmayan biçimde 3.321,00 TL olarak belirlenmiştir. Dosyada alınan bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli değildir.

Bu durumda mahkemece, davacı aracının modeli, yaşı, kaza sonucu meydana gelen hasar durumu, km’si, kullanım tarzı vs de gözönünde bulundurularak, yukarıda açıklanan değer kaybı hesabı esaslarına uygun şekilde araçta oluşan değer kaybının tespit edilmesi hususlarında, konusunda uzman yeni bir bilirkişiden açıklamalı, ayrıntılı, denetime elverişli şekilde rapor alınarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

3- Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, seçenekli olarak davacı tarafından belge sunulmamış olduğundan ikame araç bedelinin istenilemeyeceği, ancak mahkeme tarafından talebin uygun görülmesi hali için hesaplama yapılarak, tamir süresinin, tamir için geçen süredeki kayıp (ikame araç bedeli) davacı tarafça sunulan faturalara dayanılarak 2.000,00 TL olarak belirlendiği, davalılar tarafından bilirkişi raporuna yapılan itirazda ilk seçeneğe göre karar verilmesinin talep edildiği, mahkeme tarafından 2.000,00 TL ikame araç bedeline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Araba Trafik Kazası Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Buna göre davalıların bilirkişi raporuna itirazları da gözetilerek, aracın tamir süresinin (makul süre), tamir için geçen süredeki kaybın (ikame araç bedeli) belirlenmesi için bilirkişiden, ayrıntılı, açıklamalı, denetime elverişli şekilde rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 01.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?