FETÖ İLE BAĞLANTISININ TESPİT EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE OHAL KHK DOĞRULTUSUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ

FETÖ İLE BAĞLANTISININ TESPİT EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE OHAL KHK DOĞRULTUSUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ

FETÖ İLE BAĞLANTISININ TESPİT EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE OHAL KHK DOĞRULTUSUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİÖzet : Davacının iş sözleşmesinin FETÖ örgütüne bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle İş Kanunu m.25/II kapsamında feshedilmiştir. 673 sayılı KHK’nın 7. maddesinin terör örgütleriyle irtibatı olduğu için iş sözleşmesi feshedilen işçilerin bir daha devlette istihdam edilemeyeceğini düzenlediği, irtibatı olmayan işçilerin iş sözleşmelerinin feshini kapsamadığı bu nedenle irtibatın somut olarak ortaya konması gereklidir. Davacı hakkında “Bylock” programını kullandığı gerekçesiyle … Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapıldığı anlaşılmaktadır. Karar içeriğinde davacının “Bylock” programına rastlanıldığı ancak Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunun … Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı yazıda bir kısım şüphelilerin rızaları dışında “Bylock” sunucularına yönlendirildiğinin belirlendiği gerekçesiyle listelerin sunulduğu, … Cumhuriyet Başsavcılığınca bu listelerin gönderildiği, 11.480 GSM numarası bulunduğu, davacının da bu listenin 11309. Sırasında yer aldığı, bu haliyle davacının “Bylock” kullanıcısı olmadığının tespit edildiği havuz sorgusunda da herhangi bir hususun belirlenmediğinin belirtildiği görülmektedir.  Mahkemece davacının sunduğu kararın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan getirtilerek yine davacı hakkında …’ye irtibatı olduğuna dair idari soruşturma olup olmadığının araştırılıp gelecek cevapla birlikte değerlendirme yapılarak feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığına karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. 
T.C.Yargıtay9. Hukuk Dairesi
Esas : 2018/2843 Karar : 2018/13439 Karar Tarihi : 21.06.2018
DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunun kısmen kabulüyle İlk Derece Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili ; müvekkilinin 20/01/2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafında kabul edilen OHAL kapsamında Alınan tedbirlere ilişkin 667 Sayılı KHK da belirtilen hükümler doğrultusunda önlem alınması gereken yada performans düşüklüğü, çalışmalarında ve davranışlarında görülen olumsuzluk ve yetersizlikten veya çeşitli muhtemel risk doğrucu sakıncalardan dolayı işe devam etmesi uygun görülmeyen personelin iş akdinin feshedilmesine şeklinde bir evrak sunularak iş akdinin feshedildiğini, hakkında ne performans yetersizliği bulunan ne de herhangi bir terör örgütü ile bir ilgisi olan müvekkilinin asılsız hiç bir delili olmayan iddialarla işten çıkartıldığını feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını iddia ederek feshin geçersizliğini ve işe iadesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:Davalı vekili; Ülkemizde 15/07/2016 tarihinde yaşanan kalkışma ve darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılarak KHK’lar gereğince … ile bağlantılı veya ilişkili olduğu kanaati oluşan personelin görevinin başında kalmasında sakınca görüldüğü, bu çerçevede Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, yaptığı inceleme ve istihbarat sonucunda …’ye müzahir şahıslar tarafından kullanılan internet tabanlı kriptolu haberleşeme uygulanmasını kullandığı değerlendirilerek şahıslar bağlamında personel isimlerini … Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdiği bu liste içerisinde davacının da isminin yer aldığı, 673 sayılı KHK’nın y. Maddesinin başlığının “Kamu İştirakindeki İşçiler” başlığını taşıdığı maddede ” Devletin veya kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs, ortaklık ve iştirakler ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde çalışmakta iken, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilen işçiler, bir daha bu teşebbüs ve ortaklıklar ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler” hükmü yer aldığı, bu madde uyarınca davacı tarafından açılan işe iade davasının reddi gerektiği savunularak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin … terör örgütüne üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğundan bahisle yani OHAL Kararnamesi doğrultusunda feshedildiğinden iş sözleşmesinin yasal düzenleme kapsamında sona erdiği yasal yetki nedeniyle fesihlerde geçersizlik koşulları aranmayacağı iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedenle feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
D) İstinaf:Karara karşı davacı vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.
E) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi uyarınca davacının işe iadesinin yasal olarak mümkün olmadığı, davacının iş sözleşmesinin feshinin çıkarılan OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile çerçevesi çizilen “şüphe feshi” olduğu niteliği itibariyle sıradan bir şüphe feshi olarak değerlendirilmesi ve bu konuda herhangi bir fesih denetimi geçerlilik denetimi yapılması mümkün olmadığı, davacının iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından başka bir KHK ile eski görevine iadesi noktasında bir işlem de yapılmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararının gerekçe yönünden düzeltilerek ortadan kaldırılıp davanın reddine karar verilmiştir.
F) Temyiz:Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
G) Gerekçe:Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesinin FETÖ örgütüne bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II kapsamında feshedilmiştir.Davalı davacının Milli İstihbarat Teşkilatı’nca davacının …’ye müzahir şahıslar tarafından kullanılan kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğunun bildirildiğini, bu yazı “çok gizli” ibaresi taşıdığından dosyaya sunulmadığını, kendilerine yapılan bildirim üzerine davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini savunmuştur.Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi uyarınca davacının işe iadesinin yasal olarak mümkün olmadığı, davacının iş sözleşmesinin feshinin OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile çerçevesi çizilen şüphe feshi olduğu sıradan bir şüphe feshi olarak değerlendirilmesi ve bu konuda fesih denetimi ve geçerliliği yapılamayacağı belirtilmişse de, 673 sayılı KHK’nın 7. maddesinin terör örgütleriyle irtibatı olduğu için iş sözleşmesi feshedilen işçilerin bir daha devlette istihdam edilemeyeceğini düzenlediği, irtibatı olmayan işçilerin iş sözleşmelerinin feshini kapsamadığı bu nedenle irtibatın somut olarak ortaya konması gereklidir.Davalı da bu kapsamda davacının FETÖ terör örgütüne mensup kişilerce kullanılan haberleşme aracı “Bylock”u davacının da kullandığını ileri sürmüştür. Davacı hakkında “Bylock” programını kullandığı gerekçesiyle … Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak davacı temyiz aşamasında hakkında yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini belirterek ilgili kararı sunmuştur (… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25/01/2018 Tarih, 2017/64100 Esas, 2018/9013 Karar sayılı kararı). Karar içeriğinde davacının “Bylock” programına rastlanıldığı ancak Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunun … Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı yazıda bir kısım şüphelilerin rızaları dışında “Bylock” sunucularına yönlendirildiğinin belirlendiği gerekçesiyle listelerin sunulduğu, … Cumhuriyet Başsavcılığınca bu listelerin gönderildiği, 11.480 GSM numarası bulunduğu, davacının da bu listenin 11309. Sırasında yer aldığı, bu haliyle davacının “Bylock” kullanıcısı olmadığının tespit edildiği havuz sorgusunda da herhangi bir hususun belirlenmediğinin belirtildiği görülmektedir.Mahkemece davacının sunduğu kararın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan getirtilerek yine davacı hakkında …’ye irtibatı olduğuna dair idari soruşturma olup olmadığının araştırılıp gelecek cevapla birlikte değerlendirme yapılarak feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığına karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
H) Sonuç:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 373/2 uyarınca dosyanın karar veren … Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi’ne, karardan bir örneğinin ise İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, 21.06.2018 gününde oy birliği ile karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?