ARABULUCULUK TUTANAĞININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

ARABULUCULUK TUTANAĞININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA

ASAGIDAKI KARAR ESKI TARIHLI BIR KARAR OLUP YARGITAY BU KONUDA GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMİŞTİR, BU KARAR GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLUP KONU HAKKINDAKI GÜNCEL KARARA LİNKE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi

9.Hukuk Dairesi

Esas : 2019/2343Karar : 2019/1223Karar Tarihi : 21.10.2019
ARABULUCULUK TUTANAĞININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA, ilk derece mahkemesince “Davanın REDDİNE, ” şeklinde karar verilmiştir.
Taraflar arasında ihtiyari arabuluculuk anlaşmasının geçerliliği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.Dosyada mevcut arabulucu nezaretinde düzenlenen anlaşma belgesinin iş sözleşmesinin 13.11.2018 tarihinde sonlanması üzerine ertesi gün arabulucu ile birlikte görüşüldüğü ve düzenlendiğinin belirtildiği, tutanak içeriğinden arabuluculuğa işveren vekilinin başvurduğu, anlaşmanın nerede ve ne şekilde sağlandığı konularının belirtildiği, kıdem ve ihbar tazminatı, aile yardımı, çocuk yardımı, ikramiye, yakacak yardımı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil ücretleri, bakiye ücret ve prim bedeli toplamından oluşan ……….TL’nın işçinin bankadaki ücret hesabına en geç 23.11.2018 tarihinde ödeneceği, işverenin, işçinin işten çıkış kodunu işsizlik sigortasından yararlanacağı şekilde kod 4 olarak kodlayacağı, işçinin zikredilen bedel ve işbu anlaşma mukabilinde herhangi bir işe iade davası açmayacağını beyan ederek son tutanağa bu hususun da yazılmasını istediği ve yazıldığı, arabuluculuk ücretinin işverence ödeneceği yönünde ibare bulunduğu anlaşılmaktadır.

Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Dosya içinde davacı işçinin ihtiyari arabulucuya başvurusuna dair bir belgeye rastlanmamıştır. Bununa aksine davacı işçi iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini, bu iradesini gizlemek için arabuluculuk sözleşmesi yapmak istediğini, belgeye Türk Borçlar Kanunu’nun 420. maddesine aykırı şekilde ibraname niteliği kazandırılmak istendiğini iddia etmiştir….

Davacının arabulucuya usulüne uygun bir başvurusunun olmadığı, yapıldığı belirtilen görüşmelerde, ondan fazla işçiye aynı şekilde sırayla iş yerinde belgelerin imzalatıldığı, Türk Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde aykırı şekilde ibra etkisi kazandırılmaya çalışıldığı, tazminat ve alacaklarla ilgili olarak delil oluşturma ve dava açma yasağı oluşturma yönünde çaba içine girildiği anlaşılmaktadır. Bütün bu işlemlerin usulüne uygun bir arabuluculuk başvurusunun ve görüşmesinin yapılmadığı gibi mevzuat hükümleri çerçevesindeArabuluculuk anlaşma belgesinin düzenlenmediği sonucuna varılmaktadır.

Tüm bu tespitler karşısında; dava tarihi itibariyle taraflar arasında 6325 sayılı Kanun hükümleri dikkate alındığında, yapılan işlemler geçerli ihtiyari arabuluculuk faaliyeti olarak nitelendirilemez.
Kanun hükümlerine göre usulüne uygun bir başvuru olmadığı, arabuluculuk görüşmelerinin hiç yapılmadığı da iddia edilmekle ve mevzuat hükümleri çerçevesinde usulüne uygun, geçerli bir tutanak düzenlenmediği ve dava tarihi itibari ile zorunlu arabuluculuk şartının yürürlüğe girdiği de dikkate alınarak, davaya konu iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ve işe iade talebi yönünden işin esasına girilerek sonuca gidilmesi gerekirken, hukuken geçerli bir anlaşmanın varlığı kabul edilerek “arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılan konularda dava açılamayacağı” yönündeki gerekçeyle davanın reddi hatalı olup belirtilen yönlerden öncelikle davacının anlaşma veya davacının işten ayrılma iradesi bulunmadığı iddiası konusunda gerekli araştırmaya gidilmesi, toplanacak deliller, dosya içeriği ile benzer mahiyetteki İzmir İş Mahkemelerinde görülen dava dosyaları kapsamları da değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre zorunlu arabuluculuk evrakları da incelenerek ve işin esasına girilerek karar verilmesi gerekmektedir.

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yukarıdaki gerekçelerle davacının istinaf başvurusunun usulden kabulü ile HMK’nun 353/1-a-6 maddesi gereği taraflarca bildirilen deliller toplanmadan ve hiç değerlendirilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi nedenleriyle sair istinaf sebepleri incelenmeksizin İlk Derece Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın İlk Derece Mahkemesine iadesine karar verilmesi gerekmiştir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2016/25300 ESAS-2016/21744 KARAR sayılı ve 08.12.2016 tarihli Kararı
YARGITAY, BU KARARI İLE ARABULUCULUK TUTANAĞINI İBRA BELGESİ OLARAK TANIMLAMIŞ ve ARABULUCULUK TUTANAĞININ BORÇLAR KANUNUN 420.MADDESİ UYARINCA, İŞ İLİŞKİSİ SONA ERDİKTEN VE ARABULUCULUK TUTANAĞININ EN AZ 1 AYLIK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TUTULMASI GEREKTİĞİNİ KABUL ETMİŞTİR.

DİĞER YANDAN, ARABULUCULUK TUTANAĞININ TARAFLARIN ÜZERİNDE SERBESTÇE TASARRUF EDEMEYECEKLERİ BİR ZAMANDA UYUŞMAZLIK KONUSU OLMADAN VE İŞÇİNİN BAŞVURUSU BULUNMADAN YAPILAMAYACAĞINI, BU HALİYLE ARABULUCULUK TUTANAĞININ İBRA NİTELİĞİNDE BİR BELGE OLDUĞUNU VE KESİN OLARAK HÜKÜMSÜZ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİR.
Bu konu hakkında benzer makaleler içn tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?